Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/15

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle

HEL 2014-005947 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää virastopäällikkö Matti Toivolalle eron sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta 1.10.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö Matti Toivola on hakenut eroa virastopäällikön virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.10.2014 alkaen.  

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, harkita sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran haettavaksi julistamista siinä vaiheessa kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva ratkaisu on selvillä.   

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Ao. henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 640

HEL 2014-005947 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää virastopäällikkö Matti Toivolalle eron sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta 1.10.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566