Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Helsingfors stads bokslut för år 2013

HEL 2014-003566 T 02 06 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

- godkänna bokslutet för år 2013 med 147 063 257,33 euro som räkenskapsperiodens resultat före förändringar i reserver och fonder

- godkänna att räkenskapsperiodens resultat ska disponeras på följande sätt i fråga om affärsverken och i fråga om fonderna utanför budgeten:

Affärsverket Helsingfors Energis överskott, 156 140 358,66 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors Hamns överskott, 25 716 647,17 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket HST:s överskott, 2 326 867,12 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Palmias överskott, 3 696 164,37 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Palmia till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) överskott, 152,07 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten till eget kapital i
affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Akatemia) överskott, 32 862,36 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Fondernas över-/underskott före fondöverföringar läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital. Bostadslånefonden visar ett överskott på 4 014 406,64 euro, fonden för idrotts- och friluftsanläggningar ett överskott på 232 981,72 euro, försäkringsfonden ett överskott på 616 052,77 euro och innovationsfonden ett underskott på 3 667 746,65 euro.

- godkänna att räkenskapsperiodens resultat ska behandlas på följande sätt i fråga om den övriga verksamheten:

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området, 3 546 341,23 euro.

Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med förslaget från bostadsproduktionskommittén 167 600 euro av bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 3 744 509,35 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens underskott för den övriga verksamheten efter reserver och fonder, −28 878 604,28 euro, upptas i stadens balansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

- godkänna att 150 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors Energis balansräkning ska upptas under stadens eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder, i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi.

- godkänna att 30 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning ska överföras till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för att användas för att delfinansiera stadens andel av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012.

- godkänna att 10 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i stadens balansräkning ska överföras till innovationsfonden för att användas för att säkerställa inledandet av nya innovationsprojekt och fortsatt finansiering för pågående innovationsprojekt.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställninskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på upphandlingsbefogenheterna och dokumenteringen av upphandlingsbesluten. (Kauko Koskinen)

 

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Thomas Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i avtalen för tjänstemän i ledande ställning införa en karenstid vid övergång till företag i motsvarande bransch.

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Thomas Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på upphandlingsbefogenheterna och dokumenteringen av upphandlingsbesluten

Dessutom hade ledamoten Yrjö Hakanen föreslagit följande två hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 2013 års bokslut att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige en framställning om tilläggsresurser redan i år för lagstadgad service inom social-, hälsovårds- och bildningsväsendet och för sysselsättning.

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige en utredning om problemen med automatmetroprojektet och om alternativ till detta, inklusive möjligheten att avbryta projektet och i stället bara utsträcka tågkontrollen till västmetron.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningsklämmar inte hade understötts, varvid de förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i avtalen för tjänstemän i ledande ställning införa en karenstid vid övergång till företag i motsvarande bransch.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 42
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Terhi Mäki, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Heimo Laaksonen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Päivi Storgård

Blanka: 26
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Aura Salla, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tuomas Tuure, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på upphandlingsbefogenheterna och dokumenteringen av upphandlingsbesluten
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 55
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 18
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Frånvarande: 12
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingfors stads bokslut 2013

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 68 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni.

Stadsstyrelsen har 24.3.2014 behandlat och undertecknat Helsingfors stads bokslut för år 2013. Bokslutet visar ett överskott på 159,0 miljoner euro. Affärsverken fick ett överskott på sammanlagt 187,9 miljoner euro, men det blev ett underskott på 28,9 miljoner euro för den övriga verksamheten.

Räkenskapsperiodens resultat blev följande:

Resultaträkning, mn euro

2013

2012

 

 

 

Verksamhetsintäkter

1 772,0

1 740,2

Tillverkning för eget bruk

129,2

138,7

Omkostnader

-4 673,5

-4 564,0

Verksamhetsbidrag

-2 772,3

-2 685,1

Skatteintäkter

2 906,3

2 759,0

Statsandelar

275,7

297,3

Finansiella intäkter

78,8

93,4

Finansiella kostnader

-15,9

-25,4

Årsbidrag

472,7

439,1

Avskrivningar och nedskrivningar

-403,1

-396,5

Extraordinära poster

77,5

102,4

Räkenskapsperiodens resultat

147,1

145,0

Bokslutsdispositioner

12,0

-6,1

Räkenskapsperiodens överskott

159,0

138,9

 

Resultaträkningen för år 2013 är jämförbar med resultaträkningen för år 2012.

Stadens verksamhetsintäkter ökade från året innan med 1,2 procent och omkostnaderna med 2,4 procent. Granskade utan affärsverk och fonder samt de interna serviceproducenterna Stara och Lokalcentralen ökade de jämförbara omkostnaderna med 3,6 procent, medan ökningen uppgick till 4,8 procent föregående år. Helsingfors har under de senaste åren försökt förbättra produktiviteten inom serviceproduktionen genom att bromsa ökningen av de årliga omkostnaderna. År 2013 lyckades man minska utgiftsökningen jämfört med den höga nivån året därförinnan, men fortfarande ökade utgifterna i Helsingfors klart mer än genomsnittet för hela landet, eftersom utgiftsökningen för kommunerna och samkommunerna i hela landet enligt förhandsuppgifterna bara var 2,6 procent.

Avgiftsfinansieringen har sedan år 2007 år för år täckt en allt mindre andel av omkostnaderna (verksamhetsintäkter/omkostnader). Relationstalet var 43,0 procent år 2007 och 39,3 procent år 2012. År 2013 var den andel av omkostnaderna som täcktes genom verksamhetsintäkter nästan densamma som året innan, 39,0 procent.

Det flöt in 2 906,4 miljoner euro i skatteintäkter, vilket är 5,3 procent mer än föregående år. Kommunalskatteintäkterna ökade med 5,9 procent och fastighetsskatteintäkterna med 3,5 procent jämfört med året innan. Den kraftiga tillväxten av kommunalskatteintäkterna berodde till stora delar (cirka hälften) på redovisningstekniska omständigheter som inte har direkt samband med utvecklingen av den lönesumma som utgör grunden för den genererade kommunalskatten. Redovisningarna av samfundsskatter ökade med 2,0 procent. Statsandelsredovisningarna uppgick till 275,7 miljoner euro, vilket innebar en minskning på 21,7 miljoner euro jämfört med året innan.

Årsbidraget var 472,7 miljoner euro. Årsbidraget visar de internt tillförda medel som blir över för investeringar, placeringar och amorteringar. Årsbidraget för 2013 täckte avskrivningarna och 74,5 procent av nettoinvesteringarna.

Årsbidraget utan affärsverk och fonder uppgick till 170,4 miljoner euro och täckte 59,8 procent av avskrivningarna och 42,4 procent av nettoinvesteringarna.

Underskottet utan affärsverk och självständiga fonder i enlighet med budgeten var 28,9 miljoner euro, medan underskottet i budgeten uppskattades uppgå till 84,5 miljoner euro. Underskottet avvek från det budgeterade med 55,6 miljoner euro. Den genererade kommunalskatten överskred budgeten och ränteutgifterna var mindre än förväntat.

De likvida medlen var 253,9 miljoner euro större i slutet av året än i början av året. Kassaunderskottet blev följande:

Finansieringsanalys, mn euro

2013

2012

 

 

 

Kassaflöde i verksamheten

 452,0

 422,2

Kassaflöde för investeringarnas del

-527,1

-519,1

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde sammanlagt

-75,1

-96,9

Förändringar i utlåningen

47,1

62,7

Förändringar i upptagna lån

289,9

-77,2

Förändringar i eget kapital

0,0

0,0

Övriga förändringar i likviditeten

-7,9

-31,5

Kassaflöde för finansieringens del sammanlagt 

329,0

-46,0

Förändring i likvida medel

253,9

-142,9

 

Finansieringsanalysen för år 2013 är jämförbar med finansieringsanalysen för år 2012.

De likvida medlen ökade med 253,9 miljoner euro jämfört med situationen i början av året tack vare uttag av lån i slutet av året. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var bättre än budgeterat. Den genererade kommunalskatten var större och ränteutgifterna mindre än förväntat. Affärsverket Helsingfors Energis resultat överskred budgeten. Dessutom var de genomförda investeringarna lite mindre än budgeterat. Av ovan nämnda skäl var underskottet från verksamhetens och investeringarnas kassaflöde sammanlagt 222,7 miljoner euro mindre än budgeterat. Underskottsbeloppet uppgick dock till 75,1 miljoner euro.

Då investeringsnivån översteg den interna finansieringen upptogs 289,9 miljoner euro mer i nya lån.

Upptagna lån amorterades med 113,1 miljoner euro och uttaget av nytt lån uppgick till 403,0 miljoner euro. Den relativa skuldsättningen, som anger en hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet, uppgick till 44,4 procent. Lånebeståndet uppgick i slutet av året till 1 514,6 miljoner euro, det vill säga 2 472 euro per invånare med beaktande av affärsverkens lån.

Likviditeten var i slutet av året exceptionellt hög, 63 dagar, vilket berodde på upplåningen i slutet av året.

Låneskötselbidraget, som anger huruvida inkomstfinansieringen räcker till för att betala räntor och amorteringar på det främmande kapitalet, var 4,3. Låneskötselbidraget var bättre än året innan.

Balansomslutningen var 12 256,6 miljoner euro 31.12.2013, vilket är 209,1 miljoner euro mer än 31.12.2012. De största egendomsökningarna hänförde sig till likvida medel och banktillgodohavanden. I fråga om kapitalen var ökningen störst inom eget kapital och långfristigt främmande kapital.

Soliditetsgraden var 76,2 procent. Den mäter kommunens solvens och förmåga att tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara en allmän målnivå inom den kommunala ekonomin. Stadens soliditetsgrad har hållit sig över 75 procent de senaste åren.

Helsingfors Energis resultat hade stor betydelse för balansen i stadens ekonomi. År 2013 överfördes 150 miljoner euro från Helsingfors Energis överskott från tidigare räkenskapsperioder för finansiering av stadens produktion av basservice.

Räkenskapsperiodens resultat för Helsingfors stadskoncern blev följande:

Resultaträkning för koncernen, mn euro

2013

2012

 

 

 

Verksamhetsintäkter

3 028,5

2 951,7

Omkostnader

-5 378,4

-5 254,7

Andel av intressesammanslutningarnas vinst/förlust

7,5

8,0

Verksamhetsbidrag

-2 342,4

-2 295,0

Skatteintäkter

2 906,3

2 759,0

Statsandelar

275,7

297,3

Finansiella intäkter

31,2

42,8

Finansiella kostnader

-105,6

-118,8

Årsbidrag

765,3

685,3

Avskrivningar och nedskrivningar

-636,6

-621,1

Extraordinära poster

77,4

90,1

Räkenskapsperiodens resultat

206,1

154,3

Bokslutsdispositioner

-12,6

-17,5

Minoritetsandelar

1,1

1,5

Räkenskapsperiodens överskott

194,6

138,3

 

Koncernens överskott på 194,6 miljoner euro överskred moderstadens överskott på 159,0 miljoner euro med 35,6 miljoner euro.

Koncernens verksamhetsintäkter täckte 56,3 procent av omkostnaderna. År 2012 var den motsvarande siffran 56,2 procent.

Koncernens årsbidrag täckte 119,8 procent av avskrivningarna (110,3 procent år 2012). Årsbidraget uppgick till 1 249 euro/invånare (1 133 euro/invånare år 2012).

Kassaöverskottet i finansieringsanalysen för Helsingfors stadskoncern blev följande:

Koncernfinansieringsanalys, mn euro

2013

2012

 

 

 

Kassaflöde i verksamheten

750,3

671,5

Kassaflöde för investeringarnas del

-987,5

-921,3

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde sammanlagt

-237,1

-249,7

Förändringar i utlåningen

42,8

99,3

Förändringar i upptagna lån

610,8

-26,5

Förändringar i eget kapital

5,3

7,3

Övriga förändringar i likviditeten

-188,3

24,0

Kassaflöde för finansieringens del sammanlagt 

470,6

104,1

Förändring i likvida medel

233,5

-145,6

 

Koncernens finansieringsanalys visar att koncernens likvida medel ökade med 233,5 miljoner euro jämfört med situationen i början av räkenskapsperioden medan moderstadens tillgångar ökade med 253,9 miljoner euro.

Sammanlagt 66,3 procent av koncernens investeringar (59,2 procent år 2012) täcktes med intern finansiering. Likviditeten var 60 dagar i slutet av 2013 (48 dagar år 2012).

Stadsstyrelsen konstaterar att

-        enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

-        resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter ska i enlighet med bokföringsbestämmelserna behandlas i dessas egna bokslut

-        i juni 2014 ska 150 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors Energis balansräkning överföras till eget kapital i Helsingfors stads balansräkning

-        30 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning bör överföras till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för att användas för att delfinansiera stadens andel av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012

-        10 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i stadens balansräkning bör överföras till innovationsfonden för att användas för att säkerställa inledandet av nya innovationsprojekt och fortsatt finansiering för pågående innovationsprojekt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingfors stads bokslut 2013

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 636

HEL 2014-003566 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

-   hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 147 063 257,33 euroa, sekä

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 156 140 358,66 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 25 716 647,17 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 326 867,12 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 696 164,37 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 152,07 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johto-kunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 32 862,36 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston ylijäämä 4 014 406,64 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 232 981,72 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 616 052,77 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä - 3 667 746,65 euroa.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 546 341,23 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
167 600 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
3 744 509,35 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -28 878 604,28 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja ulkoilu-laitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa kohdennettavaksi Helsingin Olympiastadionin perusparannus-hankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 10 miljoonaa euroa.

24.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566