Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 217

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

HEL 2014-005270 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa kaupunginvaltuuston työjärjestystä seuraavasti:

Muutetaan 22 § kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on annettava kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä on tehtävä merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 15. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Lisätään uusi 22a § (Ryhmäaloite) seuraavasti:

Työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 22 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että aloitteet, jotka on jätetty ennen näiden muutosten voimaantuloa, käsitellään aloitteen jättämishetkellä voimassa olleiden työjärjestysmääräysten mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että jatkossa selvitetään, miten nimien kerääminen aloitteisiin voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla osana Ahjon käyttöliittymää. (Tuomas Rantanen)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Helena Kantolan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä ehdotuksen valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta.

Samalla puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomas Rantanen oli valtuutettu Mari Holopainen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että jatkossa selvitetään, miten nimien kerääminen aloitteisiin voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla osana Ahjon käyttöliittymää.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotus hyväksytään, raukeaa ehdotettu toivomusponsi. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotetun toivomusponnen hyväksymisestä.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto päättää hylätä ehdotuksen valtuuston työjärjestyksen muuttamisesta.

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Helena Kantola

Tyhjä: 4
Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Pekka Saarnio

Poissa: 6
Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Tarja Tenkula, Nils Torvalds

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkossa selvitetään, miten nimien kerääminen aloitteisiin voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla osana Ahjon käyttöliittymää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Hennariikka Andersson, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Silvia Modig, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Björn Månsson, Lasse Männistö, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Poissa: 7
Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Työjärjestys ja muutosehdotus 22 § ja 22a §

2

Sääntötoimikunnan lausunto 14 5 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ehdotetut muutokset liittyvät valtuutettujen tekemien aloitteiden käsittelyn uudistamiseen.

Kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston työjärjestyksessä annetaan määräyksiä valtuutetun aloitteen käsittelystä. Muutoin laissa ei ole säännöksiä valtuutetun aloitteesta. Aloitteesta määrätään Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:ssä.

Nykyisin kaikki aloitteet käsitellään valtuustossa. Kaupunginhallituksen tulee esittää aloite valtuustolle kahdeksan kuukauden kuluessa sen jättämisestä riippumatta siitä, kuinka monta valtuutettua aloitteen on allekirjoittanut, tai mikä on aloitteen jättäneen valtuustoryhmän kanta aloitteeseen. Aloitteita tehdään sekä laajoista strategisista kysymyksistä että hyvinkin yksityiskohtaisista asioista. Vuonna 2013 kaupunginvaltuustossa jätettiin 183 aloitetta ja talousarvioaloitetta sekä käsiteltiin 162 aloitetta ja 60 talousarvioaloitetta.

Esitetyn muutoksen mukaan valtuustokäsittelyyn vietäisiin vain vastaukset niihin aloitteisiin, joissa on vähintään viidentoista valtuutetun allekirjoitus. Tällöin valtuusto voisi keskittyä aloitteisiin, joiden tekemiseen on osallistunut suurempi valtuutettujen joukko ja jotka olisivat sisällöltään laaja-alaisempia. Vuonna 2013 käsitellystä 162 aloitteesta 67:ssä oli vähintään viidentoista valtuutetun allekirjoitus.

Yksittäisenkin valtuutetun oikeus tehdä aloitteita ja saada niihin vastaus turvattaisiin sillä, että kaupunginhallitus antaisi vastauksensa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin viisitoista valtuutettua. Vastaus julkaistaisiin kaupunginhallituksen pöytäkirjan lisäksi luottamushenkilöportaalissa, joka on luottamushenkilötiedottamisen pääkanava.

Mikäli kaupunginhallitus päättäisi palauttaa aloitteen, johon sen tulisi suoraan antaa vastaus, uudelleen valmisteltavaksi, tulisi ehdotuksen mukaan uuden valmistelun tapahtua kolmen kuukauden kuluessa. Tämä vastaisi soveltaen nykyisin voimassa olevaa määräystä, jonka mukaan kaupunginhallituksen palautuksen jälkeen aloitteet on esitettävä valtuustolle seuraavassa, noin kolmen kuukauden kuluttua seuraavassa, aloitekäsittelykokouksessa.

Mikäli puolestaan valtuusto päättäisi palauttaa aloitteen, määrättäisiin, että aloite olisi esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamisesta. Tämä vastaisi nykyisin käytössä olevaa tulkintaa, josta ei kuitenkaan ole työjärjestysmääräystä.

Uutena käsittelytapana ehdotetaan otettavaksi käyttöön ryhmäaloite, jonka avulla valtuustoryhmät voisivat neljästi valtuustokaudessa nostaa valtuuston käsiteltäväksi ryhmälle keskeisiä asioita. Ryhmäaloitteella myös varmistettaisiin, että pienetkin valtuustoryhmät voisivat yksin saada asioita valtuustokäsittelyyn. Ryhmäaloite vietäisiin aina allekirjoittajien määrästä riippumatta valtuuston käsiteltäväksi, ja sitä käsiteltäisiin muutenkin kuin viidentoista allekirjoittajan aloitetta.

Valtuusto käsittelee aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa. Esityksen mukaan valtuusto käsittelisi aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Tämä mahdollistaisi myöhemmin päättämisen aloitekäsittelykokousten lisäämisestä ilman työjärjestysmuutosta.

Talousarvioaloitteiden käsittelyyn ei esitetä muutoksia.

Liitteenä 1 on sekä voimassa oleva työjärjestyksen 22 § että esitetyt muutokset.

Esitys on liitteenä 2 olevan sääntötoimikunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Työjärjestys ja muutosehdotus 22 § ja 22a §

2

Sääntötoimikunnan lausunto 14 5 2014

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 578

HEL 2014-005270 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston työjärjestystä seuraavasti:

Muutetaan 22 § kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on annettava kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä on tehtävä merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 15. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Lisätään uusi 22a § (Ryhmäaloite) seuraavasti:

Työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 22 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että aloitteet, jotka on jätetty ennen näiden muutosten voimaantuloa, käsitellään aloitteen jättämishetkellä voimassa olleiden työjärjestysmääräysten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566