Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Lån till Helsinki Stadion Management Oy

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Helsinki Stadion Management Oy ett lån på 347 000 euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för finansiering av ett projekt som gäller bollplan 7 i Tölö, och i övrigt gäller följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom tio år.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i bollplansfastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av anskaffningsvärdet fastställt av fastighetskontoret, eller så lämnar låntagaren någon annan säkerhet godkänd av stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

HSM Oy lainahakemus

2

HSM, liitteet 1-5.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsinki Stadion Management Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I rubriken på låneansökan och i stadsstyrelsens beslut 5.5.2014 (§ 535) har i stället för namnet på den plan i Tölö som lånet gäller (bollplan 7) angetts planen vid Lärkträdsvägen i Dal.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

HSM Oy lainahakemus

2

HSM, liitteet 1-5.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsinki Stadion Management Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Talous- ja suunniitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 577

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikaista 5.5.2014 (§ 535) tekemäänsä päätöstä koskien lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle, ja esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 347 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Töölön Pallokenttä 7 kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

05.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 20.03.2014 § 59

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7 tekonurmi- ja jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Helsinki Stadion Management Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta viidentoista vuoden vuokrasopimus.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 868 000 euron (alv. 24 %) hankkeelle 347 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavaksi pitkäaikaisella omarahoituksella 286 000 euroa sekä ELY-avustuksella 175 000 euroa ja Hattrick-avustuksella 60 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 347 000 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista  käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmi- ja jalkapallohallihankeen toteuttamiseksi Töölön Pallokenttäalueelta vuokrattavalle Pallokenttä 7 alueelle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566