Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/14

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 227

Herttoniemen vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja tontin 43257/1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12234, Reginankuja 3)

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) vesialueen asemakaavaehdotuksen, ja korttelin nro 43257 tontin nro 1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 1.10.2013 päivätyn ja 29.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12234 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 43282.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 kartta, päivätty 1.10.2013, muutettu 29.4.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 selostus, päivätty 1.10.2013, muutettu 29.4.2014, päivitetty Kslk:n 29.4.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 29.4.2014

4

Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 29.4.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Herttoniemenrannassa osoitteessa Reginankuja 3.

Asemakaavan muutosehdotuksella pitkään rakentamattomana ollut liike- ja julkisten rakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa myös niemekkeen kiertävän rantaraitin valmiiksi rakentamisen, laiva- ja venepaikkojen lisäämisen sekä kahvilarakennuksen sijoittamisen niemen kärkeen. Asuintontin yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä on 4 600 k-m² ja katualueella sijaitsevan rantakahvilan 110 k-m².

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä 1 950 000 euroa. Kustannuksiin sisältyy muun muassa katujen ja yleisten alueiden rakentamisen (650 000 euroa) ja pilaantuneen maan puhdistamisen (900 000 euroa) kustannuksia.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on asumiseen ja toimitilaksi tarkoitettua kerrostalovaltaista aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10250, jossa tontti on liike- ja julkisten rakennusten korttelialuetta. Pieni osa vesialueesta on asemakaavoittamatonta.

Alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.10.–18.11.2013.

Ehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta ja kuntalaisaloite, johon kaupunkisuunnittelulautakunta on vastannut kirjeellä 29.4.2014.

Kaupunginvaltuusto merkitsi kuntalaisaloitteesta annetun vastauksen tiedoksi 23.4.2014 (§ 125). Kuntalaisaloitteessa 19.9.2013 esitettiin, että Reginankuja 3 on kaavoitettava puistokäyttöön. Aloitteen johdosta ehdotusta ei ole muutettu. Kaupunkirakenteellisesti edullisella paikalla sijaitsevan alueen alkuperäisiin kaavasuunnitelmiin kuuluvan korttelialueen muuttaminen asuinkäyttöön on perusteltua.

Muistutukset kohdistuivat rakennusoikeuden määrään ja tonttitehokkuuteen, rakennusten korkeuteen ja kerroslukumäärään, rakennusten massoitteluun, maantasokerroksen käyttöön, pysäköintiratkaisuun tontilla ja pysäköinnin olosuhteisiin yleisesti lähialueella.

Muistutusten johdosta ehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Muistutuksissa esitettyjä näkökohtia on punnittu ehdotuksen aiemmissa valmisteluvaiheissa ja ne on otettu huomioon kaavan tavoitteiden puitteissa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa todetaan, että Annikanlaiturille rakennettavan kahvilan toimintaa varten tulee Reginankujalle rakentaa jätevesiviemäri sekä vesijohto.

Pelastuslautakunnan lausunnossa todetaan, että pelastustiet on suunniteltava siten, että pelastuslaitoksen yksiköiden toimintaedellytykset on huomioitu. Mikäli jalankululle ja pyöräilylle varattua katua on tarve käyttää pelastustienä, on sen talvikunnossapitoon kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa katsotaan, että se ei voi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sitoutua nykyisen toimivan rantarakenteen purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen pystysuoraksi rantamuuriksi. Lisäksi todetaan, että rantaraitin ja -aukion tulee olla koneellisesti ylläpidettävissä. Liikennesuunnitelman ja asemakaavaehdotuksen välinen ristiriita tulee tarkistaa. Myös terassialueen toimivuus lumenläjitykseen tulee tarkistaa. Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion mukaan 1,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Uuden laivalaiturin kohdalla olevan muurin osuus kokonaiskustannuksista on noin 900 000 euroa.

Kaavan mukaisille rantarakenteille katsotaan olevan olemassa perusteet asuntotontin tehokkaan rakentamisen mahdollistamiseksi, vesiliikenteen rantautumismahdollisuuksien edistämiseksi sekä kaupunkikuvallisesta näkökulmasta katsottuna. Liikennesuunnitelman ja asemakaavaehdotuksen ristiriitaisuudet on tarkistettu kaavan liitteenä olevassa liikennesuunnitelmassa. Lumen väliläjityspaikka on tarkistettu viitesuunnitelman asemapiirroksessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat neuvotelleet kaavamuutoksen ratkaisujen perusteista ja yleisten töiden lautakunnan lausunnossa esitettyjen muutosten ja tarkistusten vaikutuksista kaavaan.

Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen johdosta. Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavaselostuksen liiteaineistoon on lisätty pelastusajokaavio, ranta-alueita koskevaa viitesuunnitelmaa sekä liikennesuunnitelmaa on tarkistettu ja yhdyskuntataloudelliset kustannukset on päivitetty kaavaselostukseen.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista, kuntalaisaloitteesta ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on tehty kaksi teknistä tarkistusta:

-        uuden asuintontin kortteli- ja tonttinumerointi on päivitetty

-        uuden asuintontin ja LPA-tontin 43257/2 välissä oleva katualue on merkitty jalankululle varatuksi kaduksi.

Kaavaselostusta on täydennetty jatkosuunnittelun perusteella maaperän pilaantuneisuutta koskevien tietojen osalta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 kartta, päivätty 1.10.2013, muutettu 29.4.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 selostus, päivätty 1.10.2013, muutettu 29.4.2014, päivitetty Kslk:n 29.4.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 29.4.2014

4

Vuorovaikutusraportti 1.10.2013, täydennetty 29.4.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Liikuntalautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.05.2014 § 613

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) vesialueen asemakaavaehdotuksen, ja korttelin nro 43257 tontin nro 1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen 1.10.2013 päivätyn ja 29.4.2014 muutetun piirustuksen nro 12234 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 43282.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.04.2014 § 131

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Ksv 3363_2, Reginankuja 3, karttaruutu J4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        1.10.2013 päivätyn ja 29.4.2014 muutetun 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) vesialueen asemakaavaehdotuksen ja korttelin 43257 tontin 1 ja katu- ja vesialueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, esitetty kuntalaisaloite ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Tehdyt tekniset muutokset ilmenevät esityslistalta ja kaavaselostuksesta.
 

-        ettei kaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

-        antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
 

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastauksen esitettyyn kuntalaisaloitteeseen.

15.04.2014 Poistettiin

01.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (maaperän pilaantuneisuus), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri (liikenteen ymp.vaikutukset), puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Maija Rekola, liikenneinsinööri (liikennesuunnitelma), puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri (kuntatekniikka), puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 149

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemenranta) korttelin 43257 tontin 1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksesta nro 12234 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että pelastustiet on suunniteltava siten, että pelastuslaitoksen yksiköiden toimintaedellytykset on huomioitu. Mikäli jalankululle ja pyöräilylle varattua katua, jolla huoltoajo on sallittu, on tarve käyttää pelastustienä, on sen talvikunnossapitoon kiinnitettävä erityistä huomiota.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 12.12.2013 § 218

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Herttoniemenrannan Reginankuja 3:n asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksesta nro 12234 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutos mahdollistaa rakentamattoman tontin ja sitä ympäröivien raittien ja muiden yleisten alueiden rakentamisen valmiiksi. Rannan tuntumassa rakennukset toteuttavat alkuperäisen kaavasuunnitelman henkeä. Tällöin niemekkeen kärjessä on kaupunkimaista rakentamista. Tonttia ympäröivien raittien ja muiden yleisten alueiden rakentaminen valmiiksi parantaa alueen yleistä viihtyisyyttä. Keskeneräisen rantaraitin rakentaminen valmiiksi parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Kaavamuutoksen toteuttamisen seurauksena tontin käyttö väliaikaisena pysäköintipaikkana loppuu.

Lahden puoleisen laiturialueen jatkaminen mahdollistaa yhden tai kahden laivapaikan lisäämisen. Kaava mahdollistaa pistolaiturin rankentamisen niemen kärkeen esimerkiksi rantakahvilaan suuntautuvan veneliikenteen tarpeisiin. Nämä lisäpaikat ovat erittäin tervetulleita alueella.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Yleisten töiden lautakunta 10.12.2013 § 512

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoskohde sijaitsee Herttoniemenrannassa. Rakentamaton liike- ja julkisten rakennusten tontti 43257/1 muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jonka rakennusoikeus on 4450 k-m2 asuinkerrosalaa ja 150 k-m2 liiketilojenkerrosalaa. Kaava mahdollistaa myös niemekkeen kiertävän rantaraitin valmiiksi rakentamisen, laiva- ja venepaikkojen lisäämisen sekä kahvilarakennuksen sijoittamisen niemen kärkeen raitin varrelle. Tontin kokoa pienennetään. Nykyisessä kaavassa rasitteena tontilla olevat yleisen jalankulun alueet toteutetaan kaupungin katualueena.

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että asemakaavamuutoksen yhdeksi sitovaksi lähtökohdaksi on otettava nykyinen ja hyväkuntoinen, noin 13 vuotta sitten rakennettu koneladottu kiviheitoke. Kiviheitokkeen korvaamista uudella rakenteella tulee välttää.

Rakennusvirasto on edellisessä lausunnossaan todennut, että se ei voi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sitoutua nykyisen toimivan rantarakenteen purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen pystysuoraksi rantamuuriksi. Lausunnossa todetaan edelleen, että yhden laivan kylkikiinnityksen mahdollistavan laituripaikan lisääminen ei ole tässä tapauksessa rakennusviraston näkökulmasta riittävän painava peruste uuden muurin rakentamiselle. 

Geoselvitysten ja vedensyvyystietojen puuttuessa on muurin rakentamiskustannuksia vaikea ennakoida. Hyvillä perustamisolosuhteilla uuden kulmatukimuurin rakentaminen laivalaiturin kohdalla maksaa noin 900 000 euroa (metrihinta noin 18 000 euroa) ilman purkukustannuksia. Hinta riippuu maaperästä, nykyisestä ja tavoitellusta vesisyvyydestä sekä rakentamis- ja perustamisolosuhteista. Geotekniset olosuhteet tulee siksi tässä tapauksessa olla lähtötietona asemakaavatyölle, jolloin muurirakenteiden hinta on mahdollista arvioida jo kaavavaiheessa. Kustannukset tulee osoittaa kustannuksien aiheuttajille.

Annikanlaituri on esitetty asemakaavassa rakennettavaksi rantaan saakka  korkoon +2,7, jolloin olevaa rantaviivaa korotetaan 1,7 metriä.

Asemakaavan liitteen olevassa viitesuunnitemassa esitetään sen sijaan tulevan asuinrakennuksen ja uuden laivapaikan väliin rantamuurin lisäksi toisen muurin rakentamista. Sama kaksoismuuriratkaisu jatkuu viitesuunnitelmassa kahvilan ja rannan välissä. Suunnitelmassa on esitetty portaiden rakentamista kahdesta kohtaa reitiltä ranta-aukiolle, jotta alemman reitin ja kahvilan alueen välillä olisi yhteys. Rakennusvirasto on aikaisemmassa lausunnossaan todennut, että rantaraitin- ja aukion tulee olla koneellisesti ylläpidettävissä.

Asemakaavaehdotuksen karttaan katuaukio on merkitty jalankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle sallituksi alueeksi. Liikennesuunnitelmassa aukio on merkitty jalkakäytäväksi. Liikennesuunnitelman ja asemakaavaehdotuksen välinen ristiriita tulee tarkistaa. Myös terassialueen toimivuus lumenläjitykseen tulee tarkistaa, sillä lumikasa ei ole välttämättä sulanut ennen tarjoilukauden alkua.

Kustannukset

Yleisten alueiden toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion mukaan 1,5 miljoonaa euroa (alv 0%).  Uuden laivalaiturin kohdalla olevan muurin osuus kokonaiskustannuksista on noin 900 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Herttoniemen asemakaavan muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 330

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 3.6.2013

HEL 2012-004485 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa asemakaavaluonnoksesta, joka koskee Laivalahden puistotien ja Reginankujan päätteenä olevaa, Tullisaaren selälle avautuvaa, rakentamatonta KY-tonttia.

Asemakaavan muutoksella liike- ja julkisten rakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa myös niemekkeen kiertävän rantaraitin valmiiksi rakentamisen, laiva- ja venepaikkojen lisäämisen sekä kahvilarakennuksen sijoittamisen niemen kärkeen.

Rakennusvirasto pyytää ottamaan huomioon seuraavat seikat asemakaavan valmistelutyössä:

Asemakaavaselostuksen liikenne ja pysäköinti -osiossa kerrotaan Reginantiestä. Kaavakartassa tai selostuksessa ei ole mainintaa Reginantiestä; ilmeisesti tässä tarkoitetaan Reginankujaa.

Asemakaavaluonnoksesta ei käy ilmi rannan kahvilan rakennusoikeus. Sen määrittely selventää lopputilannetta ja helpottaa asemakaavan toteuttamista.

Rantaa pitkin kulkeva pohjois-eteläsuuntainen eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä risteävät rantakahvilan sekä venelaitureiden huoltoajon kanssa. Jatkosuunnittelussa on tärkeä kiinnittää huomiota kahvilan huoltoon tarvittavan tilan riittävyyteen sekä miettiä ratkaisu, jolla minimoidaan venelaitureiden ja muun logistiikkaliikenteen kanssa risteävän kevyen liikenteen vaaratilanteet.

Rantaraitin- ja aukion tulee olla koneellisesti ylläpidettävissä. Asemakaavaavatyön edetessä on vielä hyvä selvittää lumen välivarastointipaikkaa aukiolle. Hulevesiin ja kuivatusjärjestelyihin tulee myös kiinnittää huomiota jo kaavoitusvaiheessa.

Rakennusvirasto toteutti 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan Annikanpuiston sekä rakensi kaava-alueella sijaitsevan rantamuurin koneladottuna kiviheitokkeena kivien halkaisijan ollessa keskimäärin yli puoli metriä. Muurin rakentaminen maksoi silloisilla rakentamiskustannuksilla noin 150 000 euroa. Rakennusvirasto ei voi nykyisessä heikossa rahatilanteessa sitoutua rantarakenteen purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen pystysuoraksi betonirakenteiseksi rantamuuriksi. Yhden laivan kylkikiinnityksen mahdollistavan laituripaikan lisääminen ja kaupunkikuva ei ole tässä tapauksessa rakennusviraston näkökulmasta riittävän painava peruste sille, että osa olevasta rantarakenteesta puretaan ja rakennetaan uudelleen.  

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna I Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38501

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566