Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/16

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta edelleen edesauttaa lasten ja nuorten psykoterapiaan pääsyä riittävän nopeasti. (Tuomo Valokainen)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Petra Malinin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta edelleen edesauttaa  lasten ja  nuorten psykoterapiaan pääsyä riittävän nopeasti.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Anna Vuorjoen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten voidaan turvata nuorten psykiatrian päivystyspalvelut ja varmistaa muun muassa Auroran psykiatrian päivystysta koskevien ratkaisujen riittävä käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta edelleen edesauttaa  lasten ja  nuorten psykoterapiaan pääsyä riittävän nopeasti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Ann Selin, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 33
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Katriina Juva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman toivomusponnen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten voidaan turvata nuorten psykiatrian päivystyspalvelut ja varmistaa muun muassa Auroran psykiatrian päivystysta koskevien ratkaisujen riittävä käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Ann Selin, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 48
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä HYKSiin 1.1.2008 alkaen kaupunginvaltuusto edellytti, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuosittain raportin helsinkiläisten lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä.

HYKSin asianomaiset ylilääkärit ovat valmistelleet liitteinä olevat selvitykset. Sosiaali- ja terveyslautakunta on omalta osaltaan käsitellyt asian 13.5.2014.

Lastenpsykiatria

Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 6,5 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 9,3 %. Lastenpsykiatrisia lähetteitä oli 15 % edellisvuotta enemmän. Keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet.

Helsinkiläisten lasten pääsy lastenpsykiatriseen hoitoon oli hyvällä tasolla, odotusajan mediaani oli 14 vuorokautta. Alkuarviointi- ja akuuttihoitoyksikkö aloitti toimintansa lokakuussa 2013. Tämän jälkeen hoitoon pääsy nopeutui huomattavasti. Lastenpsykiatrisessa hoidossa painopistettä on siirretty voimakkaasti avohoidon suuntaan.

Lastenpsykiatrisessa osastohoidossa olevien helsinkiläisten lasten lukumäärä pysyi vuonna 2013 suunnilleen samana kuin edellisvuonna, mutta hoitopäivien lukumäärä väheni ja hoitojaksojen keskimääräinen pituus lyheni. Lasten psykoterapioihin pääsy pysyi hyvällä tasolla vuonna 2013.

Tulevaisuuden keskeisenä haasteena on toimivien yhteistyöverkostojen luominen lasten mielenterveystyötä tekevien tahojen kesken yli organisaatiorajojen. Yhteistyö sosiaali-, terveys- ja koulutoimen kesken on sen vuoksi välttämätöntä. Helsingin lastensuojelun kanssa on meneillään koulutusyhteistyötä ja yhteistyöhanke yhteisten potilasprosessien kehittämiseksi. Helsingin uuden lastenpsykiatrisen tiimin kanssa pyritään tarkoituksenmukaiseen tiiviiseen yhteistyöhön. Helsingin koululääkärien kanssa on myös suunnitelmissa yhteistyötä erityisesti levottomien lasten tarkoituksenmukaisen avun järjestämiseksi.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian avohoidon klinikan toiminta on jaettu vuodesta 2012 alkaen tutkimus-, arviointi- ja kriisipoliklinikoihin ja hoitopoliklinikoihin. Nuorisopsykiatriseen avohoitoon oli vuonna 2013 yhteensä 1014 lähetettä. Näistä varsinaisia hoitotakuulähetteitä oli 734. Lähetteiden määrä on viime vuosina pysynyt suhteellisen vakaana. Lähetteistä 41 % tuli koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja 35 % terveysasemilta. Hoidon tarpeen arvioinnin aloitus toteutui hoitotakuun mukaisesti. Avohoidon painottaminen nuorisopsykiatrisessa hoidossa ja sen mukaisesti osastojen paikkamäärän supistaminen vuonna 2012 mahdollisti avohoidon resurssien lisäämisen. Vuoden 2013 aikana resurssimäärissä ei ole enää olennaisia muutoksia tapahtunut. Kehittämisen painopiste on ollut varhaisen mielenterveyshäiriön riskin arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa.

Nuorten erityispalvelujen klinikalla hoidetaan koko HUS-alueen nuoria.  Klinikka muodostuu erityispalvelujen klinikasta, päihdepsykiatrian yksiköstä, ruotsinkielisestä poliklinikasta ja kuntoutusyksiköstä. Yhdessä psykiatrian kanssa toimii neuropsykiatrian poliklinikka. Erityispalvelujen klinikalla oli vuoden 2013 aikana avohoidossa 575 helsinkiläistä nuorta (58 % klinikan potilaista). 

Vuonna 2013 osastohoidon klinikalla oli hoidossa yhteensä 176 helsinkiläistä nuorta (206 nuorta vuonna 2012). Merkittäviä hoitojonoja ei ollut.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.05.2014 § 616

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 195

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan merkitä tiedoksi sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat raportit helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566