Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

HEL 2014-006324 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

3 800 000

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 000 000

Yhteensä

 

8 800 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä tuloja vuoden 2014 talousarvioon, em. talousarviokohtaan 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi, myönnettävää ylitysoikeutta vastaavan määrän seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

7 03 09

Lähiörahasto

5 000 000

 

 

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

 -10 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

+ 10 000 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 20.3.2014.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 29.4.2014.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointiosan määrärahojen ylittäminen:

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klk:n käytettäväksi.

Kiinteistövirasto käyttää maanhankintaan kaupunginhallituksen talousarviokohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, myöntämiä määrärahoja sekä kiinteistölautakunnan käytettävissä talousarvion kohdassa 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, olevia määräahoja. 

Kaupunginvaltuusto päätti 29.1.2014 § 20 myöntää vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeuden vuoden 2014 talousarvion kohtaan 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi 4 150 000 euroa. Ylitysoikeudet myönnetään korkeintaan tilinpäätöksessä käyttämättä jääneen määrärahan suuruisena. Tähän talousarviokohtaan kirjattiin virheellisesti kaupunginhallituksen myöntämien määrärahojen perusteella tehtyjä kauppoja 3,8 milj. euron edestä. Tästä syystä kiinteistölautakunnan käyttöön tarkoitettuja määräahoja jäi käyttämättä tilinpäätöksessä vain 323 000 euroa, jonka perusteella lopullinen ylitysoikeus myönnettiin. Vastaavasti talousarviokohdassa 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi jäi puolestaan käyttämättä 3,8 milj. euroa enemmän määrärahoja. Kirjaus huomattiin vasta tilinpäätösvaiheen jälkeen.

Kiinteistövirasto esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelle 2014 siirtyneisiin kiinteistökauppoihin tarvittava ja virheellisen kirjanpitokirjauksen vuoksi myöntämättä jäänyt 3,8 milj. euron määräraha myönnettäisiin ylitysoikeutena vuoden 2014 talousarvion kohtaan 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

Vuoden 2014 talousarvion valmisteluvaiheessa todettiin, että lähiörahastohankkeet toteutetaan 435 milj. euron vuotuisen investointitason ulkopuolella. Nyt saatujen uusien hanke-ehdotusten perusteella on tarkoituksen mukaista varautua vuoden 2014 aikana alkavien hankkeiden määrärahatarpeisiin, jotka ovat 5 milj. euroa. Kaupunginhallitus käsittelee erikseen hanke-ehdotukset, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää ylitysoikeuden.

Vuoden 2014 talousarviokohtaan 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi tulisi myöntää 5 milj. euron ylitysoikeus.

Tuloslaskelmaosaan tehtävät muutokset:

7 03 09 Lähiörahasto

Lähiörahaston pääomaa puretaan vuosittain talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto, joka vastaa talousarvion investointiosan kohdalle 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi käytettävää investointimäärärahaa.

Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto olevaa tuloarviota tulisi kasvattaa investointiosaan myönnettävää ylitysoikeutta vastaavalla 5 milj. eurolla.

Määrärahasiirrot

8 02 Talonrakennus

Tilakeskuksen korjaushankkeisiin varattujen määrärahojen puitteissa ei puolestaan ole mahdollista toteuttaa seuraavia talousarviovalmistelun jälkeen tietoon tulleita yhteensä 10 milj. euron hankkeita:

Talousarvion alakohta 8 02 02 01, Opetustoimen korjaushankkeet

-        Stadin ammattiopiston lisätilat noin 500 oppilaalle Myllypuron keskusvarastoon, muutostöiden hinta-arvio 5,5 milj. euroa

-        Lukioiden varustusprojekti sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin         (15 koulua, á 100 000 euroa) yhteensä 1,5 milj. euroa.

 

 

Talousarvion alakohta 8 02 02 04, Muut tilakeskuksen korjaushankkeet

-        Seurasaaren viemäriverkoston uusiminen, hinta-arvio               0,8 milj. euroa

-        Työterveyskeskuksen osoitteen Helsinginkatu 24 toimitalon vesikaton ja julkisivujen peruskorjaus, hinta-arvio 2,2 milj. euroa.

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin varattua määrärahaa jää ensimmäisen ennusteen mukaan käyttämättä 12 milj. euroa. Merkittävimmät siirtyneet kohteet ovat Kalasataman korttelitalo, päiväkodit Kurkimoisio, Fallpakka, Ruskeasuo, Alppikylä ja Mäkitorppa. Näissä kohteissa rakentamisen aloituksen edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti.  Kulosaaren korttelitalo, Sakarinmäen koulun laajennus ja Malmin sairaalan yhteyteen rakennettava Itäinen yhteispäivystyssairaala etenivät puolestaan arvioitua nopeammin. Näissä hankkeissa rahoitus painottui ennakoitua enemmän vuodelle 2013. Kiinteistöviraston taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2015 -2017 sisältyvässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa siirtyneet  hankkeet on ohjelmoitu uudelleen siten, että vuonna 2015 hankkeiden rahoitustarpeet sisällytetään talonrakennuksen investointiraamiin.

Kiinteistölautakunta esittää, että talousarviokohdassa 8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi, olevia määrärahoja siirretään 10 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02, tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Määrärahasiirto ei kokonaisuutena lisää talousarviossa talonrakennukseen varattuja määrärahoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 20.3.2014.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 29.4.2014.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku, Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistövirasto

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 574

HEL 2014-006324 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

3 800 000

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 000 000

Yhteensä

 

8 800 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä tuloja vuoden 2014 talousarvioon, em. talousarviokohtaan 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi, myönnettävää ylitysoikeutta vastaavan määrän seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

7 03 09

Lähiörahasto

5 000 000

 

 

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

 -10 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

+ 10 000 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566