Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa, tunneliliiketoiminta pois lukien, välittömästi jatkavan osakeyhtiön (energiayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (tunneliyhtiö) perustamisen kaupungin ja energiayhtiön omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta energiayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä energiayhtiön perustamiseen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Energia -liikelaitosta.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä esityksen Helsingin Energian yhtiöittämisestä. Samalla valtuusto kehottaa Helsingin Energian johtokuntaa ja kaupunginhallitusta valmistelemaan uuden esityksen, jossa helsinkiläisille tuotettavat palvelut säilyvät kunnallisena liikelaitoksena ja vain muu toiminta yhtiöitetään (kilpailemaan markkinoilla).

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Helsingin Energia - liikelaitoksen yhtiöittämisen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään millä tavoin taataan huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Helsingin Energia - liikelaitoksen yhtiöittämisen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään millä tavoin taataan huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Ei-äänet: 5
Heimo Laaksonen, Henrik Nyholm, Risto Rautava, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 60
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Timo Laaninen, Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaavio tytär- ja osakkuusyhtiöistä ja osakeomistuksista

2

Helsingin kaupungille jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet

3

Luonnos perustamissopimukseksi Helen Oy

4

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helen Oy

5

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

6

Luonnos apporttiomaisuuden luovutuskirjaksi Helen Oy

7

Luonnos liiketoiminnan kauppakirjaksi Helen Oy

8

Luonnos perustamissopimukseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

9

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

11

Pääomalainasopimusluonnos

12

Velkakirjaluonnos ehtoineen

13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

16

Helsingin Energian henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämiseen

17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Helsingin Energia -liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee liikelaitoksen toimintaa. Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminta on yhtiöitettävä edellä mainitun siirtymäajan puitteissa ennen 1.1.2015.

Yhtiöittämisvalmistelujen tavoitteena on ollut löytää kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta paras ratkaisu, joka samalla turvaa yhtiön investointikyvyn siitä riippumatta, mikä tulee olemaan kaupunginvaltuuston Helsingin Energian kehitysohjelmaa koskevasta päätöksestä vuonna 2015. Perustettavan energiayhtiön pääomitus on suunniteltu siten, että se varmistaa yhtiön toimintakyvyn mutta on samalla siten perusteltu ja oikein mitoitettu, että sitä ei ole pidettävä EU:n säännösten vastaisena kiellettynä valtiontukena.

”Helen-konsernin” toiminnallinen kokonaisuus säilyy yhtiöittämisen jälkeen pääosin ennallaan. Konsernin hallintomallin suunnittelussa on otettu huomioon Helen Sähköverkko Oy:tä koskevat eriyttämisvaatimukset.

Energia-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkkoja palveleva tunneliliiketoiminta on tarkoitus siirtää Helsingin Energia Oy:stä perustettavaan tunneliyhtiöön, joka on Helsingin Energia Oy:n tytäryhtiö, mutta jossa kaupungilla on strategisen intressin vuoksi suora omistusosuus.

Helsingin Energia -liikelaitoksen tuottamaa kaupungin ulkovalaistuspalvelua ei siirretä Helsingin Energia Oy:lle.

Yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Eduskunta hyväksyi 18.6.2013 lain kuntalain muuttamisesta (626/2013). Laki velvoittaa kunnat antamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12.2014 mennessä. Lain perusteluissa (HE 32/2013 vp) mainitaan erikseen, että kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt kuuluvat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin. Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013.

Sähköverkkotoiminta yhtiöitettiin sähkömarkkinalain perusteella Helen Sähköverkko Oy:öön jo vuonna 2006.

Tulevan yhtiön työnimenä tässä esityksessä ja osassa sen liitteistä käytetään nimeä ”Helsingin Energia Oy”. Yhtiö on tarkoitus perustaa nimellä Helen Oy, koska valmistelun aikana on varmistunut, että Helen Oy -nimi on rekisteröitävissä. Tässä esityksessä Yhtiö tarkoittaa yhtiöitettävää Helsingin Energiaa. Liikelaitos tarkoittaa nykyistä liikelaitosmuodossa toimivaa Helsingin Energiaa.

Nykytila

Helsingin Energia -liikelaitoksen pääliiketoiminta-alueet ovat sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotanto ja myynti. Lisäksi liikelaitos tuottaa kaupungin ulkovalaistuspalvelun.

Liikelaitoksen toimintaa kuvaavat seuraavat vuoden 2013 tunnusluvut: liikevaihto 747 miljoonaa euroa, liikevoitto 202 miljoonaa euroa, voitto ennen tilinpäätössiirtoja 204 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä vuonna 2013 oli keskimäärin 1 176. Omavaraisuusaste oli 69 % ja oman pääoman tuotto oli 18 %.

Yhtiöittämisen keskeiset lähtökohdat

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelman 2013–2016 hyväksymisestä 24.4.2013, § 122. Strategiaohjelman hyväksymiseen liittyvässä täytäntöönpanopäätöksessään 20.5.2013, § 605, kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta ja Helsingin Satama -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Yhtiöittämisen valmistelu on tehty Helsingin Energia -liikelaitoksessa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa kaupunginjohdon hyväksymien päälinjausten mukaisesti. Tavoitteena on ollut löytää kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta paras ratkaisu, joka samalla turvaa yhtiön investointikyvyn siitä riippumatta, mikä tulee olemaan kaupunginvaltuuston Helsingin Energian kehitysohjelmaa koskeva päätös vuonna 2015. Yhtiön talouslaskelmat on tehty investointiohjelmaltaan raskaimman vaihtoehdon mukaan. Kaikki tämän suunnitelman ylittävät lisäinvestoinnit edellyttävät uutta pääomittamista.

Talouslaskelmat perustuvat vallitsevaan lainsäädäntöön ja verottajan antamiin päätöksiin vastaavien yhtiöittämisten yhteydessä.

Perustettava Helsingin Energia Oy toimii muodostettavan energiakonsernin emoyhtiönä. Konsernin tytäryhtiöitä ovat sähköntuotantoyhtiö Oy Mankala Ab, sähköverkkotoimintaa harjoittava Helen Sähköverkko Oy, mittaustoimintaa harjoittava Mitox Oy sekä sähköurakointia harjoittava Suomen Energia-Urakointi Oy.

Energia-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkkoja palveleva tunneliliiketoiminta on tarkoitus siirtää perustettavaan Helsingin Energiatunnelit Oy:öön, joka on Helsingin Energia Oy:n tytäryhtiö, mutta jossa kaupungilla on suora 10 %:n omistusosuus. Tunneliliiketoiminta siirretään ensin liikelaitoksesta Helsingin Energia Oy:öön muun luovutuksen yhteydessä. Toisessa vaiheessa vuonna 2015 tunneliliiketoiminta on tarkoitus siirtää liiketoimintasiirtona Helsingin Energia Oy:stä Helsingin Energiatunnelit Oy:öön. Tunneliliiketoiminnan siirtoon liittyvät menettelyt tarkentuvat verottajalta pyydettävän ennakkoratkaisun saamisen jälkeen.

Tytäryhtiöiden lisäksi Helsingin Energia Oy:llä on useita osakkuusyhtiöitä ja muita osakeomistuksia. Helsingin Energian toiminnalliseen konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja osakeomistusten omistusosuudet on kuvattu esityslistan liitteessä 1.

Uusi energiakonserni muodostaa selkeän liiketoimintakokonaisuuden, johon siirretään nykyisestä liikelaitoksesta sellaiset toiminnot, joilla on suora kytkentä yhtiön pääliiketoimintoihin. Nykyisestä ”Helen-konsernista” jää kaupungin suoraan omistukseen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo. Myös ulkovalaistusliiketoiminta henkilöstöineen ja kolme liikelaitoksen kiinteistöä jäävät kaupungin omistukseen. Osakeomistuksista kaupungin omistukseen jäävät Vantaan Energia Oy:n, Elisa Oyj:n sekä Asunto Oy Meri-Kampin osakkeet.

Kaupungin omistukseen jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet on yksilöity esityslistan liitteessä 2. Näiden käyttöomaisuuserien ja osakkeiden kirjanpitoarvo per 31.12.2013 on noin 214 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan myöhemmin erikseen se, minkä hallintokunnan/hallintokuntien hallintaan kaupungin omistukseen jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet osoitetaan 1.1.2015 lukien.

Helen Sähköverkko Oy:n toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki (588/2013), jonka mukaan sähköverkkotoiminta pitää eriyttää muista liiketoiminnoista (erillinen tilinpäätös). Lisäksi Helen Sähköverkko Oy:tä koskee ns. oikeudellinen eriyttämisvaatimus. Sen mukaan verkkoyhtiön ja sähköntuotannosta tai -toimituksesta vastaavan yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa toimia toistensa hallituksessa tai toimitusjohtajana. Näin ollen Helsingin Energia Oy:n toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei voi toimia Helen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä eikä päinvastoin.

Yhtiön perustaminen

Valmistelutyössä on päädytty seuraaviin keskeisiin yhtiön perustamisperiaatteisiin:

- Yhtiöt (Helsingin Energia Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy) perustetaan heinä-elokuussa 2014 mm. sopimus- ja työnantajavelvoitteiden valmistelua varten.

- Käypään arvoon arvostettu omaisuus siirretään Helsingin Energia Oy:öön 31.12.2014 osin apporttiluovutuksena, osin liiketoimintakaupalla.

- Apporttina luovutettavaa omaisuutta vastaan kaupunki saa Helsingin Energia Oy:n osakkeita.

- Kaupunki omistaa Helsingin Energia Oy:n koko osakekannan (100 %).

- Liiketoimintakaupan kauppahintaa vastaavan osuuden Helsingin Energia Oy jää velkaa kaupungille.

- Kaupunki myöntää Helsingin Energia Oy:lle pääomalainan sekä markkinaehtoisen lainan, jolla on sama etuoikeus kuin tavanomaisilla pankkilainoilla.

- Helsingin Energia -liikelaitoksen taseessa siirtohetkellä olevat rahalaitoslainat siirretään osana liiketoimintakauppaa Helsingin Energia Oy:n nimiin.

- Henkilöstö siirtyy Helsingin Energia Oy:öön ns. vanhoina työntekijöinä.

- Operatiivinen toiminta Helsingin Energia Oy:ssä alkaa 1.1.2015.

- Tunneliliiketoiminta siirretään liiketoimintasiirrolla Helsingin Energia Oy:stä Helsingin Energiatunnelit Oy:öön vuoden 2015 alussa.

Luonnokset Helsingin Energia Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n perustamisasiakirjoista ovat esityslistan liitteinä 3–5 ja 8–10.

Yhtiöön siirrettävän omaisuuden arvo

Yhtiöön siirrettävät varat siirretään liikelaitoksesta yhtiöön osin apporttimenettelyllä ja osin liiketoimintakaupalla. Apporttiluovutuksen piiriin kuuluvat rakennukset, osakkeet ja osuudet, pääomalainasijoitukset, verkostot sekä tuotannolliset koneet ja laitteet. Apporttiomaisuuden arvo on noin 1 800 milj. euroa.

Kaikki apporttiluovutuksen ulkopuolelle jäävät varat siirretään liiketoimintakaupalla. Liiketoimintakaupalla siirretään aineettomat oikeudet, muut koneet ja kalusto, hankintaennakkomaksut, keskeneräinen käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, saamiset ja kassavarat. Liiketoimintakaupan arvo on noin 600 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden arvonmääritys perustuu rakennusten ja laitteiden jälleenhankinta-arvoihin ja omaisuuserien todellisen iän perusteella laskettuun ikävähennykseen.

Tuotantoyhtiöiden osakkeiden käyvät arvot perustuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden laskelmiin kassavirtojen nykyarvosta. Muiden tytär-, osakkuus- ja osuusyhtiöiden arvoja ei ole korotettu.

Käyttöomaisuuden ja osakkeiden arvonmäärityksessä ja yhtiöittämisen talouslaskelmissa sekä verokysymyksissä on käytetty asiantuntijana PricewaterhouseCoopers Oy:tä.

Tämän esityksen omaisuusarvot perustuvat selvityksen pohjana olleisiin vuoden 2012 tilinpäätöslukuihin. Apportin ja liiketoimintakaupan lopulliset arvot määräytyvät vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella.

Yhtiön pääomarakenne

Yhtiön aloittavan taseen pääomarakenne on suunniteltu siten, että investointiohjelma ja omistajatuloutukset huomioon ottaen yhtiön omavaraisuusaste ei laske alle 50 %:n. Omavaraisuusaste on syytä pitää riittävän korkeana, jotta pääomamarkkinoilta hankittavan vieraan pääoman hinta pysyy kohtuullisella tasolla myös raskaimpien investointivuosien (2016–2021) aikana.

Apporttiluovutuksen kohteena olevaa omaisuutta vastaan kaupunki saa yhtiön muut kuin perustamisen yhteydessä merkitsemänsä osakkeet, joten yhtiön oman pääoman arvo vastaa käytännössä apportin arvoa. Liiketoimintakaupan velattoman arvon yhtiö jää velkaa kaupungille.

Yhtiön aloittavan taseen pääomarakenne on alustavasti seuraava:

- Yhtiön oma pääoma 1 800 milj. euroa

- Pääomalaina (kaupunkilainaa) 157 milj. euroa

- Markkinaehtoinen kaupunkilaina 299 milj. euroa

- Vieras pääoma (rahalaitoslainaa) 54 milj. euroa

- Lyhytaikainen vieras pääoma 90 milj. euroa

Yhtiön pääomarakenne on suunniteltu siten, että se varmistaa yhtiön toimintakyvyn, mutta ei ole siten ylimitoitettu, että sitä olisi pidettävä EU:n säännösten vastaisena kiellettynä valtiontukena.

Yhtiön vieraan pääoman rahoitus

Kaupunki luovuttaa yhtiöitettävään toimintaan liittyvät varat yhtiölle osin liiketoimintakaupalla. Kauppahinnan yhtiö jää velkaa kaupungille. Tämä velka jakaantuu kahteen osaan: pääomalainaan ja markkinaehtoiseen lainaan. Koska pääomalaina on etuoikeusasemaltaan markkinaehtoisia lainoja heikommassa asemassa, sen korko voi olla korkeampi kuin markkinaehtoisten lainojen korko.

Kuntalain muutoksen perusteluissa todetaan, että keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuissa pääomalainojen koroksi yksittäistapauksissa on hyväksytty jopa 6–8 prosentin kiinteä korko. Helsingin Energia Oy:n talouslaskelmissa pääomalainan korkona on käytetty 6 %:n korkoa. Markkinaehtoisen lainan korkotasoa on arvioitu julkisten tietojen pohjalta verrokkiyhtiöiden avulla. Markkinaehtoisen lainan pitkäaikaisena laskennallisena korkona on käytetty 5 %:n korkoa. Pääomalainan ja markkinaehtoisen lainan korot tarkentuvat ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehtävän tarkastelun ja verottajan vastaavanlaisissa tapauksissa antamien ratkaisujen perusteella. Pääomalainasopimusluonnos ja velkakirjaluonnos kaupungin lainasta ovat esityslistan liitteinä 11 ja 12.

Yhtiöllä on alkuvaiheessa yksi Helsingin Energia -liikelaitokselta siirrettävä rahalaitoslaina (54 milj. euroa). Kehitysohjelman investoinnit on suunniteltu rahoitettavaksi tulorahoituksen lisäksi rahalaitoslainoilla, joiden määrä kasvaa laskentajakson loppuun mennessä noin 1 300 milj. euroon.

Alkuvaiheen kassavarat ja maksuvalmius

Yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistyttyä suurimmat päivittäiset maksut liittyvät arvonlisäveroihin, polttoainehankintoihin, osuusvoimakustannuksiin ja investointien ostolaskuihin. On arvioitu, että riittävä kassan koko yhtiön aloittaessa toimintansa on 40 milj. euroa. Tällä perusteella yhtiön kassaan siirretään osana liiketoimintakauppaa 40 milj. euroa, joka osaltaan kasvattaa yhtiön velkaa kaupungille.

Ensimmäisinä toimintakuukausina tarvittavan kassan koko arvioidaan tarkemmin ja kassavarojen hallinta järjestetään sen mukaisesti.

Verovaikutukset

Kuntalain muutokseen liittyy vapautus varainsiirtoveron maksuvelvoitteesta silloin, kun kunta luovuttaa vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan sellaisia osakkeita tai kiinteistöjä, jotka ovat olleet ennen kuntalain muutoksen voimaantuloa pääasiallisesti välittömästi kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulevat tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen. Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen on suunniteltu tehtäväksi siten, että varainsiirtoveron alainen omaisuus (rakennukset ja osakkeet) sisältyy apporttiluovutukseen, jolloin voidaan hakea vapautusta varainsiirtoverosta.

Liikelaitosmuodossa toimiessaan Helsingin Energia ei ole maksanut tuloksestaan tuloveroa eikä rakennuksistaan kiinteistöveroa. Helsingin Energia Oy maksaa verotettavasta tuloksesta tuloveroa yhteisöverokannan (20 %) mukaan. Omistamistaan rakennuksista yhtiö maksaa kiinteistöveroa.

Apporttiluovutus ja liiketoimintakauppa ovat arvonlisäverolain 19 a §:ssä tarkoitettuja liikkeen luovutuksia, joista ei suoriteta arvonlisäveroa. Helsingin Energia Oy ryhtyy käyttämään kaikkia apportin ja kaupan kohteina olevia tavaroita ja palveluja arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Vaikutus myyntihintoihin

Yhtiöittäminen ei vaikuta sähkön, lämmön, jäähdytyksen eikä palvelutuotteiden myyntihintoihin. Yhtiö hinnoittelee tuotteensa markkinatilanteen, tuotantokustannusten yms. seikkojen perusteella samalla tavoin kuin liikelaitoksessa on tehty. Konsernin tytäryhtiöt hinnoittelevat tuotteensa itsenäisesti.

Yhtiön tuloksen kehittyminen

Yhtiön taloudellisen tilan kehittymistä on arvioitu laskelmin vuoteen 2030 saakka. Yhtiön tulos tulee olemaan selvästi liikelaitoksen viime vuosien tulosta pienempi. Suurimmat syyt tuloksentekokyvyn alenemiseen ovat liiketaloudellisesti kannattamaton ja raskas investointiohjelma vuosina 2016–2021 sekä polttoaine- ja sähkömarkkinan ennustettu hintakehitys. Yhtiöittämisen suora vaikutus tuloutuskyvyn pienenemiseen on tuloverojen suuruinen eli keskimäärin alle 10 milj. euroa vuodessa. Verovaikutus on arvioitu olettaen, että varainsiirtoverosta saadaan vapautus kuntalain vapautussäännöksen perusteella.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella salassa pidettävä talouslaskennan aineisto on valtuutettujen nähtävänä tämän asian valmistelijalla kaupunginkansliassa ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Aineisto on valtuutettujen nähtävänä myös kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Yhtiöittämisen vaikutus voitonjakoon

Helsingin Energia-liikelaitos on viime vuosina tulouttanut kaupungille noin 200 milj. euroa vuodessa. Tämä on tapahtunut osittain velkaantumisen kautta. Talousennusteiden mukaan yhtiön tuloutuskyky olisi alkuvuosina noin 60–70 milj. euroa vuodessa. Tähän määrään eivät sisälly Vantaan Energia Oy:n osingot, koska osakkeet jäävät kaupungin omistukseen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että uudessa järjestelyssä kiinteistövero, tonttien vuokrat ja osa yhteisöverosta ohjautuvat Helsingin kaupungille, vertailukelpoinen rahavirta kaupungille tulee olemaan yhtiön kymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana 80–90 milj. euroa vuodessa olettaen, että Vantaan Energia Oy:n osingot säilyvät nykytasolla.

Tuloutuskyvyn aleneminen johtuu pääosin kehitysohjelman investoinneista. Niiden vaikutus tuloutuskykyyn selittyy pelkistettynä niin, että investointeihin ja niiden rahoituskuluihin käytetään raskaimman investointivaihtoehdon mukaan tarkastelujakson aikana rahaa yli miljardi euroa, mutta investoinnit eivät kasvata yhtiön tuloja. Sen sijaan investointimenojen lisäksi myös yhtiön vuosikulut kasvavat.

Oikeus pitää kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoa kaupungin maalla

Yhtiöllä on oikeus säilyttää ja hallita kaupungin omistamille maa-alueille rakennettua kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoa voimassa olevan lainsäädännön ja nykyisten liikelaitosta koskevien kaupungin päätösten mukaan. Yhtiöllä on oikeus rakentaa uutta kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkoa kaupungin maa-alueille lainsäädännön määräämällä tavalla ja tarvittaessa erikseen sovituin tarkemmin ehdoin.

Energiakonsernin toimintamalli

”Helen-konsernin” toiminnallinen kokonaisuus säilyy yhtiöittämisen jälkeen pääosin ennallaan. Suurimmat muutokset ovat ulkovalaistusliiketoiminnan ja kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon jääminen konsernin ulkopuolelle sekä tunneliliiketoiminnan yhtiöittäminen. Tytäryhtiöihin nähden ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Tytäryhtiöt hankkinevat jatkossakin pääosan hallinnollisista palveluista emoyhteisöltä.

Emoyhtiön toiminnassa merkittävimmät muutokset liittyvät taloushallintoon ja rahoitukseen. Liikelaitoksessa arvonlisäverojen maksaminen ja palkkoihin liittyvät työnantajamaksut on hoidettu kaupungin toimesta. Liikelaitoksen rahat ovat olleet kaupungin kassassa eikä liikelaitoksella ole ollut merkittävästi rahalaitoslainoja. Rahoitustoiminnot on tarkoitus järjestää emoyhtiön toimesta konsernitasoisesti niin, ettei tytäryhtiöissä ole toisiinsa ja emoyhtiöön nähden päällekkäisiä toimintoja. Tärkeimmät rahoitustoiminnot ovat lainasalkun hallinta ja kassanhallinta.

Henkilöstövaikutukset yhtiöittämisessä

Henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen. Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat kaikki 31.12.2014 vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt niistä toiminnoista, jotka siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt, joiden määräaikaisuuden peruste säilyy 31.12.2014 jälkeen, siirtyvät yhtiön palvelukseen aiemmin sovituksi määräajaksi samalla periaatteella kuin vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan siirtymätilanteessa.

Yhtiön henkilömäärän arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa noin 1 130 henkilöä.

Yhtiö liittyy 1.1.2015 lukien Energiateollisuus ry:n jäseneksi. Yhtiössä noudatetaan voimassa olevia kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun (tammikuu 2017). Sopimuskauden päättymisen jälkeen noudatetaan Energiateollisuuden työehtosopimuksia. 

Henkilöstön eläke-etuudet järjestetään kunnallisen eläkelain tasoisina. Yhtiö ottaa eläkevakuutuksen Kevasta.

Yhtiö noudattaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevia henkilöstöpoliittisia periaatteita.

Yhtiöittämisesityksen keskeisiä henkilöstöasioita on käsitelty henkilöstöryhmien edustajien kanssa 4.11.2013 lähtien yhteensä yhdessätoista neuvottelussa sekä viidessä liikelaitoksen ja kaupungin edustajien välisessä neuvottelussa. Siirtymäsopimus ja henkilöstöjärjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen pöytäkirja ovat esityslistan liitteenä 13.

Liikelaitoksen henkilöstötoimikunnassa asiaa on käsitelty kolmesti. Henkilöstötoimikunta lausui asiasta 25.2.2014 seuraavasti: ”Helsingin Energian yhtiöittämiseen liittyvät yhteistoimintalainsäädännön mukaiset yhteistoimintavelvoitteet katsotaan täytetyksi ajalla 4.11.2013–21.1.2014”.

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 15.4.2014. Henkilöstötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä 17.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa kaupungin ohjetta ”Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa”. Konsernitason ohjeistuksen pohjalta laaditaan tarkemmat yhtiökohtaiset ohjeet.

”Helen-konsernin” riskienhallintapolitiikka sekä kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet on vahvistettu johtokunnassa. Samoin energiakaupan pitkäjänteinen suojaustoiminta perustuu johtokunnan vahvistamiin toimintaperiaatteisiin ja riskikäsikirjaan. Yhtiöittäminen ei vaikuta energiakaupan riskienhallinnanperiaatteisiin eikä energiakaupan suojauskäytäntöihin.

Liikelaitos on ollut mukana kaupungin vakuutusrahastossa eikä ole sen vuoksi vakuuttanut omaisuuttaan. Sen sijaan liikelaitoksella on nimissään keskeytysvakuutuksia, vastuuvakuutuksia, liikennevakuutuksia ja autovakuutuksia.

Yhtiön tulevaa vakuutustarvetta on selvitetty vakuutuskonsultin avustuksella. Osana riskienhallintaa on laadittavana vakuutuspolitiikka, jossa määritellään yhtiön riskinkantokykyyn suhteutettuna keskeytys-, vahinko- ja vastuuvakuutusten vakuutusmäärät ja omavastuuosuudet. Vakuutukset kilpailutetaan ennen yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistymistä.

Hallintomalli

Yhtiön toimiminen kilpailluilla markkinoilla tulee ottaa huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Luonnokset Helsingin Energia Oy:n perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi sekä Helsingin Energiatunnelit Oy:n perustamissopimukseksi, yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi on valmisteltu Helsingin Energia -liikelaitoksessa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Yhtiöasiakirjoihin sisällytettävillä ehdoilla varmistetaan edellytykset toimivalle omistajaohjaukselle koko energiakonsernin osalta. Kaupungin tytäryhteisöjen omistajaohjauksen päävastuu on tehtyjen linjausten mukaisesti konsernijaostolla.

Hallinnointimallin suunnittelussa on otettu huomioon Helen Sähköverkko Oy:tä koskevat eriyttämisvaatimukset (vrt. edellä yhtiöittämisen keskeiset lähtökohdat).

Perustettavan Helsingin Energia Oy:n toiminnan käynnistäminen on suunniteltu kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa, 1.7.2014 jälkeen, on tarkoitus perustaa osakeyhtiö, joka huolehtii yhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiölle valitaan kolmijäseninen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettava väliaikainen hallitus, ja yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella Helsingin Energia -liikelaitoksen nykyinen toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan muiden kuin asemaan perustuvien jäsenten nimeämistä koskeva asia tuodaan konsernijaoston päätettäväksi erikseen yhtiöittämistä koskevien päätösten tekemisen jälkeen.

Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa 1.1.2015. Tätä toista vaihetta varten yhtiön on tarkoitus pitää marras-joulukuussa 2014 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään muun muassa:

1) osakeannista Helsingin kaupungille,

2) liiketoiminnan hankkimisesta Helsingin kaupungilta,

3) osakkeiden merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella ja merkintähinnan merkitsemisestä osin osakepääomaan ja osin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä

4) muista tarvittavista toiminnan siirtämiseen ja perustettavan yhtiön aloittamiseen liittyvistä yhtiökokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan väliaikaisen kolmijäsenisen hallituksen tilalle yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Sopimukset

Yhtiöittämiseen on valmistauduttu järjestelmällisesti lisäämällä Helsingin Energia -liikelaitoksen sopimuksiin sopimusten siirtomahdollisuus yhtiöön yhtiöittämistilanteessa. Massasopimusten siirtämisestä asiakkaita tiedotetaan voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Maa-alueet

Helsingin Energia Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy vuokraavat liiketoimintansa edellyttämät maa-alueet kaupungilta käypään markkinahintaan.

Maanvuokraukseen liittyviä menettelyjä ja sopimuksia valmistellaan yhteistyössä kiinteistöviraston ja Helsingin Energia -liikelaitoksen kesken. Maanvuokrasopimuksia koskeva asia tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi erikseen yhtiöittämistä koskevien päätösten tekemisen jälkeen.

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmien osalta yhtiöittäminen ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita, sillä Helsingin Energia -liikelaitos toimii jo nyt pääosin erillään kaupungin tietojärjestelmistä. Yhtiön talousluvut kaupungin konsernilaskentaa varten toimitetaan jatkossakin suoraan kaupungin talousjärjestelmään.

Yhtiöittämisaikataulu

Yhtiöittämisaikataulun keskeiset välitavoitteet kaupungin päätöksenteon jälkeen ovat:

- Yhtiön perustaminen heinä–elokuu 2014

- Rekisteröinnit, sopimusten siirto yms. syys–joulukuu 2014

- Operatiivisen toiminnan siirto 31.12.2014

Luottamushenkilöiden tietojen saannin varmistaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät määritellään kaupunginhallituksen johtosäännössä. Konsernijaoston keskeinen tehtävä on seurata, että kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta.

Kaupungin konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 16.1.2008, § 5) mukaan kaupunginhallitus (konsernijaosto) seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta ja arvioi tarvittaessa toiminnan tarvetta ja yksikön asemaa kaupunkikonsernissa. Kaupungin tytäryhteisöjen on toimitettava kaupunginhallitukselle (konsernijaostolle), kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle toiminnastaan näiden tarvitsemat tiedot, joista liikesalaisuudet ja muut salassa pidettävät asiat käsitellään kaupungin hallinnossa salassa pidettävinä. Konserniohjeessa määrätään erikseen vielä, että tytäryhteisöjen on toimitettava konsernitilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot kaupungille.

Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston samoin kuin kaupunginjohdon osalta tietojensaanti on jo nykyisillä ohjeilla hyvin turvattu. Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaannin varmistamiseksi perustettavan energiayhtiön yhtiöjärjestysluonnokseen sisältyy tietojensaantia koskeva yhtiöjärjestysmääräys. Osakeyhtiöiden asiakirjoihin ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) (pois lukien osakeyhtiöt, joille on lain tai asetuksen perusteella on annettu hoidettavaksi julkinen tehtävä), joten kuntalain 43 §:n mukaista luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta ei voida sellaisenaan kirjata energiayhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestysluonnokseen sisältyvä määräys vastaa kuitenkin asiallisesti kuntalain mukaista tietojensaantioikeutta.

Yhtiöjärjestysmääräyksen mukaan kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

Perustettava yhtiö tulee olemaan kaupungin täysin omistama, joten osakeyhtiölain mukainen yhdenvertaisuusperiaate (osakkeenomistajien yhdenvertaisuus) ei estä yksittäisten kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden laajentamista yhtiöjärjestysmääräyksellä.

Esittelijän kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain muutos edellyttää Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Perustettava yhtiö tulee olemaan 100 % Helsingin kaupungin omistama.

Yhtiön pääomitus on suunniteltu siten, että se varmistaa yhtiön toimintakyvyn, mutta on samalla siten perusteltu ja oikein mitoitettu, että sitä ei ole pidettävä EU:n säännösten vastaisena kiellettynä valtiontukena.

Perustettava Helsingin Energia Oy aloittaa täysipainoisesti toimintansa 1.1.2015. Yhtiöittäminen on käytännön syistä perusteltua toteuttaa vaiheittain edellä kuvatulla tavalla niin, että jo tässä vaiheessa tehdään kaupungin puolesta molempia vaiheita koskevat hallinnolliset päätökset.

Laadittujen taloudellisten selvitysten mukaan yhtiö on elinkelpoinen ja taloudellisesti terveellä pohjalla, mikä antaa hyvän lähtökohdan yhtiön liiketoiminnan kehittämiselle. Pääomarakenne on suunniteltu siten, että yhtiö kykenee hoitamaan kehitysohjelman mittavat investoinnit.

Apporttina luovutettavan omaisuuden ja liiketoimintakaupan lopulliset arvot määräytyvät 31.12.2014 vallitsevan tilanteen mukaan.

Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt on käyty läpi kaupungin tilintarkastajan kanssa.

Päätösehdotus vastaa asiallisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esitystä yhtiöittämisestä. Kaupungin omistajaohjauksen selkiyttämiseksi energiayhtiöön on kuitenkin lisätty nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella yhtiön, sen tytäryhtiöiden ja tiettyjen osakkuusyhtiöiden hallituksen ja mahdollisten muiden toimielinten jäsenten valintaa konsernijaoston päätettäväksi. Lisäksi perustettavan energiayhtiön yhtiöjärjestysluonnosta on tarkennettu energiakonsernin osakkuusyhtiöiden toimielinvalintojen sekä luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden osalta.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä

-        kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa yhteistyössä Helsingin Energia -liikelaitoksen kanssa perustamaan osakeyhtiön Helsingin Energia -liikelaitoksen muun kuin tunneliliiketoiminnan jatkamista varten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

-        kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa yhteistyössä Helsingin Energia -liikelaitoksen kanssa perustamaan osakeyhtiön Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoiminnan jatkamista varten sekä allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat mukaan lukien osakassopimus sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

-        hyväksymään perustettavan energiayhtiön kaikkien osakkeiden merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 100 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi,

-        hyväksymään perustettavan tunneliyhtiön osakkeiden (10 %) merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan osakkeiden merkintähinnan 1 000 euroa talousarviotililtä 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi,

-        hyväksymään Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisesti sekä kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

-        hyväksymään yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neuvottelupöytäkirjan ja siirtymäsopimuksen sekä

-        hyväksymään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvät lainajärjestelyt liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukaisesti, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaavio tytär- ja osakkuusyhtiöistä ja osakeomistuksista

2

Helsingin kaupungille jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet

3

Luonnos perustamissopimukseksi Helen Oy

4

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helen Oy

5

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

6

Luonnos apporttiomaisuuden luovutuskirjaksi Helen Oy

7

Luonnos liiketoiminnan kauppakirjaksi Helen Oy

8

Luonnos perustamissopimukseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

9

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

11

Pääomalainasopimusluonnos

12

Velkakirjaluonnos ehtoineen

13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

16

Helsingin Energian henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämiseen

17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 576

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa, tunneliliiketoiminta pois lukien, välittömästi jatkavan osakeyhtiön (energiayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (tunneliyhtiö) perustamisen kaupungin ja energiayhtiön omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta energiayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä energiayhtiön perustamiseen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Energia -liikelaitosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.05.2014 § 81

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa, tunneliliiketoiminta pois lukien, välittömästi jatkavan osakeyhtiön (energiayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (tunneliyhtiö) perustamisen kaupungin ja energiayhtiön omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta energiayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä energiayhtiön perustamiseen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Energia -liikelaitosta.

Käsittely

12.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Helsingin Energia Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Kannattaja: Jorma Bergholm

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Helsingin Energia Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 3
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuuli Kousa

Äänin 5 - 3 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

28.04.2014 Pöydälle

14.04.2014 Palautettiin

24.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 04.03.2014 § 22

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Esitys

Helsingin Energian johtokunta esitti kaupunginhallitukselle

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen harjoittaman toiminnan yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön

-        energialiiketoimintaa palvelevan tunneliyhtiön perustamista

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä 31.12.2014 varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 2 mainittuja liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita ja osakkeita sekä ulkovalaistusliiketoimintaa, jotka jäävät Helsingin kaupungille

-        yhtiöiden perustamiseen ja toimintojen siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 3-7 pohjalta

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman siirtymäsopimusluonnoksen mukaisesti (liite 8)

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen johtosäännön kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua

Samalla johtokunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaa Helsingin Energian tekemään asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.

Johtokunta päätti äänestyksen jälkeen yksimielisesti esittää yhtiöjärjestyksen 3 §:ään seuraavanlaista muotoilua:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Käsittely

04.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jäsen Mikko Koikkalainen esitti jäsen Jouko Sillanpään kannattamana yhtiöjärjestyksen 3 §:ään seuraavanlaista muotoilua:

"Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Kannattajat: Jouko Sillanpää

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän yhtiöjärjestyksen 3 § seuraavanlaista muotoilua: "Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
 

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 9
Sami Heistaro, Piia Häkkinen, Anna-Maria Kantola, Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, Lea Saukkonen, Jouko Sillanpää, Leo Stranius, Maria Vuorelma

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

Johtaja

Kauno Kaija

Lisätiedot

Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566