Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 217

Ändring av arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige

HEL 2014-005270 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra arbetsordningen för stadsfullmäktige enligt det nedanstående.

22 § får följande lydelse:

Fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion ska i skriftlig form inlämnas till ordföranden under ett fullmäktigesammanträde och antecknas till protokollet för sammanträdet, varvid det som föreslås i motionen anges. Motionen ska utan vidare behandling remitteras till stads-styrelsen för beredning.

Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Fullmäktige behandlar motioner minst fyra gånger varje kalenderår. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta månader.

Om den i 2 mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång behandlas, eller också besvaras den av stadsstyrelsen inom tre månader efter återremissen.

Om den i 2 mom. utsatta tiden överskrids på grund av att stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny beredning, ska motionen föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader.

En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 15 mars. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten.

En ny 22a § (Gruppmotion) tilläggs:

En i 2 § i arbetsordningen avsedd fullmäktigegrupp kan väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. I övrigt tillämpas på gruppmotioner det som i 22 § är föreskrivet om fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att de motioner som väckts innan dessa ändringar träder i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde då motionen lämnades in.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det i fortsättningen utreds hur insamlingen av namn för motionerna kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt som en del av användargränssnittet Ahjo. (Tuomas Rantanen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Helena Kantola under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta förslaget om ändring av arbetsordningen för fullmäktige.

Samtidigt anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Mari Holopainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det i fortsättningen utreds hur insamlingen av namn för motionerna kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt som en del av användargränssnittet Ahjo.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner ledamoten Yrjö Hakanens förslag, förfaller den föreslagna hemställningsklämmen. Vinner stadsstyrelsens förslag, tas den föreslagna hemställningsklämmen upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar förkasta förslaget om ändring av arbetsordningen för fullmäktige.

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Helena Kantola

Blanka: 4
Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Pekka Saarnio

Frånvarande: 6
Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Tarja Tenkula, Nils Torvalds

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i fortsättningen utreds hur insamlingen av namn för motionerna kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt som en del av användargränssnittet Ahjo.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Hennariikka Andersson, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Silvia Modig, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Björn Månsson, Lasse Männistö, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Frånvarande: 7
Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Työjärjestys ja muutosehdotus 22 § ja 22a §

2

Sääntötoimikunnan lausunto 14 5 2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

De föreslagna ändringarna hänför sig till omorganiseringen av behandlingen av fullmäktigemotioner.

Enligt 15 § i kommunallagen ska i arbetsordningen för fullmäktige ingå bestämmelser om behandlingen av fullmäktigeledamöternas motioner. I övrigt finns det inga bestämmelser om fullmäktigemotioner i lagen. Bestämmelser om motioner finns i 22 § i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige.

I nuläget behandlas alla motioner i fullmäktige. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion inom åtta månader oberoende av hur många ledamöter som har undertecknat motionen eller hur den fullmäktigegrupp från vilken motionen härrör förhåller sig till denna. De motioner som väcks gäller både omfattande strategiska frågor och mycket detaljerade saker. År 2013 väcktes 183 motioner och budgetmotioner i stadsfullmäktige, och fullmäktige behandlade 162 motioner och 60 budgetmotioner under året.

Enligt den föreslagna ändringen föreläggs fullmäktige svaren på bara de motioner som undertecknats av minst femton ledamöter. Då kan fullmäktige koncentrera sig på motioner med ett större antal ledamöter bakom sig och med ett mer omfattande innehåll. Av de 162 motioner som behandlades år 2013 hade 67 undertecknats av minst femton ledamöter.

Enskilda ledamöters rätt att väcka motioner och få dem besvarade säkerställs genom att stadsstyrelsen besvarar de motioner som undertecknats av färre än femton ledamöter. Svaret publiceras utom i stadsstyrelsens protokoll också i portalen för förtroendevalda, som är huvudkanal för informationen till de förtroendevalda.

Om stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion som den själv ska besvara för ny beredning, ska beredningen enligt förslaget ske inom tre månader. Detta motsvarar i tillämpad form den gällande bestämmelsen, enligt vilken motioner som återremitterats i stadsstyrelsen ska föreläggas fullmäktige vid det sammanträde då motioner nästa gång behandlas, ungefär tre månader senare.

Om fullmäktige i sin tur beslutar återremittera en motion, ska motionen enligt förslaget föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader. Detta motsvarar den nuvarande tolkningen, som det dock inte finns någon bestämmelse om i arbetsordningen.

Ett nytt behandlingssätt som föreslås bli infört är gruppmotionen, med hjälp av vilken fullmäktigegrupperna fyra gånger per fullmäktigeperiod kan lyfta fram frågor som är viktiga för gruppen och få dem behandlade i fullmäktige. Gruppmotionerna säkerställer att också små fullmäktigegrupper ensamma kan få ärenden upptagna till fullmäktigebehandling. En gruppmotion föreläggs alltid fullmäktige oberoende av antalet undertecknare och behandlas också i övrigt som en motion med femton undertecknare.

Fullmäktige behandlar nu motioner fyra gånger varje kalenderår. Enligt förslaget ska fullmäktige behandla motioner minst fyra gånger varje kalenderår. Detta gör det möjligt att senare besluta öka antalet sammanträden med motionsbehandling utan att arbetsordningen behöver ändras.

När det gäller behandlingen av budgetmotioner föreslås inga ändringar.

Bilaga 1 omfattar 22 § i den gällande arbetsordningen och de föreslagna ändringarna.

Förslaget följer stadgekommitténs utlåtande, som utgör bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Työjärjestys ja muutosehdotus 22 § ja 22a §

2

Sääntötoimikunnan lausunto 14 5 2014

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 578

HEL 2014-005270 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston työjärjestystä seuraavasti:

Muutetaan 22 § kuulumaan seuraavasti:

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on annettava kirjalliseen muotoon laadittuna puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä on tehtävä merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan mainiten samalla, mitä aloitteessa ehdotetaan. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta.

Jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä.

Aloite, joka koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon, tulee tehdä viimeistään 15. maaliskuuta. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi talousarvion yhteydessä.

Lisätään uusi 22a § (Ryhmäaloite) seuraavasti:

Työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 22 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että aloitteet, jotka on jätetty ennen näiden muutosten voimaantuloa, käsitellään aloitteen jättämishetkellä voimassa olleiden työjärjestysmääräysten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566