Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 234

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om gratis- eller rabattbiljetter till stadsteatern för personliga assistenter

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilasen aloite

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 46 andra ledamöter föreslår att staden ska utreda möjligheterna för stadsteatern att bevilja gratis- eller rabattbiljetter för de personliga assistenterna för handikappade eller funktionshindrade personer när de tar sin klient till teatern.

Helsingfors stadsteater är en del av stadskoncernen, men en självständig stiftelse. Därför har något utlåtande inte begärts från stadsteatern. Ledamoten Muttilainens motion har dock skickats till stadsteatern. Biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet har i samband med detta begärt att stadsteatern ska utreda möjligheten att övergå till den praxis som anges i motionen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilasen aloite

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 21.05.2014 § 209

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

07.05.2014 Bordlades

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 466

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566