Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/17

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Administrativ sammanslagning av Herttoniemen ala-asteen koulu och Siilitien peruskoulu

HEL 2014-002769 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att Herttoniemen ala-asteen koulu och Siilitien peruskoulu ska sammanslås administrativt 1.8.2015. Den nya skolan ger årskurslös undervisning baserad på den nationella läroplanen.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Henrik Nyholm understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny beredning så att saken granskas i anslutning till budgetbehandlingen med beaktande av bl.a. de nya befolkningsprognoserna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Henrik Nyholms förslag om återremiss godkänts.

7 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning så att saken granskas i anslutning till budgetbehandlingen med beaktande av bl.a. de nya befolkningsprognoserna.

Ja-röster: 66
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Pekka Majuri, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 11
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Henrik Nyholm, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Blanka: 5
Zahra Abdulla, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Harri Lindell, Tom Packalén

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Ann Selin, Päivi Storgård

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oppilaspohja ja tilat Herttoniemen alueella

2

Herttoniemen rakentaminen

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Siilitien peruskoulun johtokunnan lausunto

5

Herttoniemen ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

6

Herttoniemen yhteiskoulun johtokunnan lausunto

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Mål med servicenätsgranskningen

Det servicenät som utgörs av skolorna i Helsingfors granskas utifrån de utbildningspolitiska riktlinjer som utbildningsnämnden godkände 31.1.2012 (7 §) och utifrån stadens strategiska mål. Inom den grundläggande utbildningen förenhetligas undervisningen i årskurserna 1–9, och administrativt enhetliga grundskolor bildas i möjligaste mån. Skolornas elevupptagningsområden utvecklas så att de svarar mot utbildningsbehovet i större områden. Skolresorna görs trygga.

Utbildningstjänsterna och -lokalerna i Helsingfors utvecklas enligt principen om likvärdighet mellan områdena. Nya områden får skolor utifrån antalet invånare, och i områden där antalet elever minskar avstås skollokaler som inte längre behövs förutsatt att minskningen inte är tillfällig.

Nätet av specialklasser planeras med utgångspunkt i att närskoleprincipen och principen om en enhetlig grundskola ska förverkligas. Specialklasserna placeras enligt skolornas helhetssituation: skolornas struktur, antalet elever inom den allmänna undervisningen, andra smågrupper. Syftet med hur specialklasserna placeras är att eleverna ska ha möjlighet att delvis bli integrerade under skoldagen.

Undervisningslokaler som är högklassiga och möjliggör sambruk tryggas på så sätt att nätet av skolor och läroanstalter anpassas efter förändringar i behoven hos elever och studerande. Grunderna för lokaldimensionering justeras med beaktande av alla skolor och läroanstalter i Helsingfors. För att ekonomin ska komma i balans och produktiviteten förbättras utarbetar alla förvaltningar program för lokalanvändningen och planer för effektivisering av denna.

Elevantal och lokaler

Siilitien peruskoulu och Herttoniemen ala-asteen koulu är lågstadieskolor med undervisning i årskurserna 1–6. De omfattar tillsammans med högstadieskolan Herttoniemen yhteiskoulu ett enhetligt område för grundläggande utbildning. De är nu ganska små enheter vad elevantalet beträffar.

Skolornas resurser baserar sig huvudsakligen på elevantalet. Små skolor är problematiska när det gäller ledarskapssystemet, möjligheterna för lärarna att fullgöra sin undervisningsskyldighet och möjligheterna att tillhandahålla elevvård. Staden har som mål att grundskolorna i regel ska ha en rektor. Antalet elever inom den allmänna undervisningen i Siilitien peruskoulu är så lågt (105) att skolan inte har en rektor.

Den administrativa sammanslagningen beräknas sänka administrationskostnaderna med ca 50 000–70 000 euro om året.

Siilitien peruskoulu, Herttoniemen ala-asteen koulu och Herttoniemen yhteiskoulu dimensioneras för det egna elevupptagningsområdet. Lågstadieskolorna har sammanlagt 487 och högstadieskolan 409 elevplatser inom den allmänna undervisningen. Det totala antalet elevplatser i skolorna i området är alltså 896. Andelen barn som börjat i närskolan i det elevupptagningsområde där de bor har varierat de senaste tre åren: 77–100 % för Herttoniemen ala-asteen koulu, 54–68 % för Siilitien peruskoulu och 55–70 % för Herttoniemen yhteiskoulu.  

Utgångspunkten är att den nya skolans elevupptagningsområde ska vara detsamma som de nuvarande skolornas områden. Utbildningsnämndens finska sektion granskar senare gränserna för upptagningsområdet i enlighet med överenskomna principer.

I bilaga 1 finns en jämförelse mellan de befintliga lokalerna och de lokaler som behövs enligt befolkningsprognosen. Den utgår från en effektiviserad lokaldimensionering. Skolorna har överflödigt utrymme som motsvarar drygt 200 elevplatser fram till läsåret 2020/2021, men alldeles i slutet av granskningsperioden motsvarar tillgången på lokaler behovet av närundervisningsplatser. Utbildningsnämndens finska sektion beslutade 18.3.2014 (21 §) att en del av Siilitien peruskoulus lokaler ska avstås tillfälligt, till år 2022. 

Enligt befolkningsprognosen börjar elevunderlaget för årskurserna 1–6 växa ungefär läsåret 2020/2021. I början av 2020-talet byggs det ett stort antal nya bostäder i norra kanten av Siilitien peruskoulus elevupptagningsområde, och barnfamiljer väntas flytta in. Faktacentralen har redan i sin befolkningsprognos beaktat verkningarna av byggandet i Hertonäs. Största delen av byggandet och befolkningstillväxten sker under prognosperioden. Hur kompletteringsbyggandet i området påverkar elevantalet framgår närmare av bilaga 2.

Läroplanen revideras

Nya riksomfattande grunder för läroplanen för grundskolan börjar gälla 1.8.2016, likaså en ny timfördelning. Enhetlighet i den grundläggande utbildningen och kontinuitet på elevernas lärospår betonas i läroplanen. Dessutom understryks mångsidig kompetens som behövs i framtiden.

Undervisningsgrupperna i Herttoniemen ala-asteen koulu är bildade enligt principen om åldersintegration. Det Montessoripedagogiska tänkandet finns i bakgrunden. Den nya riksomfattande timfördelning som börjar gälla i augusti 2016 möjliggör inte en sådan undervisning baserad på åldersintegration som Herttoniemen ala-asteen koulu ger. Siilitien peruskoulu har många specialklasser i förhållande till sin storlek, och skolan har utvecklat integrativa verksamhetsmodeller för specialundervisningen och den allmänna undervisningen. Båda skolorna betonar i undervisningen flexibilitet och aktivitet och vikten av att eleverna ses som individer och får vara aktiva. Detta hör också till de främsta principerna i den nya läroplanen. Tack vare att läroplanen revideras samtidigt som servicenätet ses över skapas det goda utgångspunkter för vidareutveckling av den högklassiga och innovativa servicehelheten i Hertonäs.

Hörande

Förslaget att Herttoniemen ala-asteen koulu och Siilitien peruskoulu ska sammanslås administrativt är berett i samråd med skolorna och deras intressentgrupper. Utlåtanden begärdes hos direktionerna för dessa skolor och direktionen för Herttoniemen yhteiskoulu. Begäran och utlåtandena utgör bilagorna 3–6 till detta ärende på föredragningslistan. Både direktionen för Herttoniemen ala-asteen koulu och direktionen för Siilitien peruskoulu motsätter sig en administrativ sammanslagning. Direktionen för Herttoniemen yhteiskoulu tar inte ställning till sammanslagningen. Direktionerna hörde elevkårerna innan de gav utlåtande.  

Både Herttoniemen ala-asteen koulu och Siilitien peruskoulu arrangerade ett informations- och diskussionsmöte för personalen i mars 2013, och de gav tillfälle till hörande 3.9.2013 respektive 4.9.2013. De ledamöter i direktionerna som företräder föräldraföreningarna hade ett diskussionsmöte 9.9.2013. Personalen i Herttoniemen ala-asteen koulu hördes 11.2.2014 och personalen i Siilitien peruskoulu 6.2.2014. Båda skolornas personal hördes samtidigt 27.2.2014.

Ett diskussionsmöte för de boende i området arrangerades 27.2.2014. Inbjudan publicerades i utbildningsverkets annonsorgan och ingick i ett meddelande till medierna. Dessutom fick vårdnadshavarna 11.2.2014 ett meddelande via systemet Wilma. De boende kunde komma med respons via de elektroniska responskanalerna.

Behandling i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen förelade 26.5.2014 stadsfullmäktige en framställning som framgår av beslutshistorien.

I stadsstyrelsens framställning finns följande problem:

Utbildningsnämndens finska sektion beslutade 18.3.2014 (21 §) tillfälligt avstå från en del av Siilitien peruskoulus lokaler till år 2022. Att besluta om lokaler hör till finska sektionens befogenheter.

Det är inte fråga om egentlig Montessoriundervisning i Herttoniemen ala-asteen koulu. Detta skulle nämligen förutsätta att alla lärare har formell behörighet som Montessorilärare. Det är fråga om en verksamhetsmodell baserad på Montessoripedagogik. Skolans pedagogiska inriktning slås fast i läroplanen, och det hör till utbildningsnämndens finska sektions befogenheter att fatta beslut om detta.

Det motförslag som en majoritet i stadsstyrelsen 26.5.2014 godkände som beslutsförslag skulle innebära att skolgången för eleverna i 1 och 2 årskursen fortsätter på båda verksamhetsställena (Siilitien peruskoulu och Herttoniemen ala-asteen koulu).

Eftersom stadsstyrelsens beslut inte i alla delar var förenligt med stadens instruktioner och eftersom det redan finns ett lagakraftvunnet beslut om lokalfrågan, var det nödvändigt att behandla ärendet på nytt i stadsstyrelsen.

Vid den nya behandlingen av ärendet 2.6.2014 beslutade stadsstyrelsen godkänna att fullmäktige föreläggs ett beslutsförslag som motsvarar föredragandens förslag. Stadsstyrelsen gav samtidigt en uppmaning om att de ska ses till att undervisning i 1 och 2 årskursen förläggs till den sammanslagna skolans båda verksamhetsställen. Stadsstyrelsen konstaterade dessutom att i enlighet med utbildningsnämndens finska sektions beslut säkerställs smidiga undervisningsarrangemang och åldersintegrerad Montessoripedagogik i den sammanslagna skolan inom ramen för de gällande bestämmelserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oppilaspohja ja tilat Herttoniemen alueella

2

Herttoniemen rakentaminen

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Siilitien peruskoulun johtokunnan lausunto

5

Herttoniemen ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

6

Herttoniemen yhteiskoulun johtokunnan lausunto

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 641

HEL 2014-002769 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 26.5.2014 valtuustolle tekemäänsä esitystä seuraavasti:

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Herttoniemen ala-asteen koulu ja Siilitien peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2015 lukien. Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa huolehtimaan siitä, että vuosiluokkien 1–2 opetusta järjestetään yhdistyvän koulun molemmissa toimipisteissä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen mukaan yhdistyvässä koulussa turvataan joustavat opetusjärjestelyt ja montessoripedagogiikan ikäintegraation toteutuminen voimassa olevien säädösten puitteissa.

Käsittely

02.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan jäsen Tenkulan vastaehdotuksen mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Lisätään päätösehdotuksen loppuun uusi kappale seuraavasti:

Samalla kaupunginhallitus kehottaa huolehtimaan siitä, että vuosiluokkien 1–2 opetusta järjestetään yhdistyvän koulun molemmissa toimipisteissä.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen mukaan yhdistyvässä koulussa turvataan joustavat opetusjärjestelyt ja montessoripedagogiikan ikäintegraation toteutuminen voimassa olevien säädösten puitteissa.

Kannattaja: Tuuli Kousa

 

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi kouluverkon kokonaistarkastelun yhteydessä huomioiden muun muassa uudet väestöennusteet.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

26.05.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.05.2014 Pöydälle

05.05.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 15.04.2014 § 69

HEL 2014-002769 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Herttoniemen ala-asteen koulu ja Siilitien peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2015 lukien. Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta, valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Leena Lakovaara, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

leena.lakovaara(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.03.2014 § 21

HEL 2014-002769 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti esittää opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Herttoniemen ala-asteen koulu ja Siilitien peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2015 lukien. Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen.

Lisäksi opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että osasta Siilitien peruskoulun tiloista luovutaan tilapäisesti vuoteen 2022 saakka.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esittelijän perusteluihin ennen otsikkoa "Tavoitteet" uutena kappaleena seuraavaa: "Siilitien peruskoulun vuosivuokra on 300 000 euroa. Jos luovutaan puolesta koulun tiloja, säästöä syntyisi noin 150 000 euroa, mikä vastaa vuosiluokkien 7–9 tuntikehyksessä 0,3 %:n säästöä. Hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnon kuluja arvioilta noin 50 000–70 000 euroa vuodessa."

Lisäksi esittelijä jakoi pöydälle asiaa koskevan taustaselvityksen, joka on liitetty päätöksen liitteeksi.

Puheenjohtaja Krohn totesi, että hänelle on annettu asiaa koskeva adressi.

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannattaja jäsen Nyman

Puheenjohtaja Krohn ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:

"Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 7
Jäsenet Korolainen, Leoni, Palm, Raittinen, Razmyar, Rydman, puheenjohtaja Krohn

Ei-äänet: 2
Jäsenet Jalovaara, Nyman

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7-2.

Esittelijä otti puheenjohtaja Krohnin ehdotuksen omakseen.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566