Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 219

Bolagisering av affärsverket Helsingfors Energi

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        godkänna att det i stadens ägo bildas ett aktiebolag (energibolag) som omedelbart fortsätter affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet med undantag av tunnelaffärsverksamheten,

-        godkänna att det i stadens och energibolagets ägo bildas ett aktiebolag (tunnelbolag) som fortsätter affärsverket Helsingfors Energis tunnelaffärsverksamhet,

-        godkänna att affärsverket Helsingfors Energis verksamhet med undantag av utebelysningsverksamheten övergår och säljs till energibolaget före utgången av 2014,

-        godkänna kapitalarrangemangen kring bildandet av energibolaget och överföringen och försäljningen av affärsverket Helsingfors Energis verksamhet,

-        bemyndiga stadsstyrelsen att besluta om arrangemangen kring överföringen av affärsverket Helsingfors Energis verksamhet, egendom och personal,

-        räknat från ingången av 2015 upphäva instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi och 9 § 4 mom. i instruktionen för Helsingfors stadsstyrelse till de delar som gäller affärsverket Helsingfors Energi.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta förslaget om bolagisering av Helsingfors Energi. Stadsfullmäktige uppmanar samtidigt direktionen för Helsingfors Energi och stadsstyrelsen att bereda en ny framställning enligt vilken de tjänster som produceras för helsingforsarna bevaras i ett kommunalt affärsverk och bara den övriga verksamheten bolagiseras (i konkurrensläge på marknaden). 

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Vid godkännandet av bolagiseringen av Helsingfors Energi förutsätter stadsfullmäktige att det utreds hur försörjningsberedskapen kan tryggas i krissituationer.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Vid godkännandet av bolagiseringen av Helsingfors Energi
förutsätter stadsfullmäktige att det utreds hur försörjningsberedskapen kan tryggas i krissituationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 13
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Nej-röster: 5
Heimo Laaksonen, Henrik Nyholm, Risto Rautava, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara

Blanka: 60
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Timo Laaninen, Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaavio tytär- ja osakkuusyhtiöistä ja osakeomistuksista

2

Helsingin kaupungille jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet

3

Luonnos perustamissopimukseksi Helen Oy

4

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helen Oy

5

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

6

Luonnos apporttiomaisuuden luovutuskirjaksi Helen Oy

7

Luonnos liiketoiminnan kauppakirjaksi Helen Oy

8

Luonnos perustamissopimukseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

9

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

10

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

11

Pääomalainasopimusluonnos

12

Velkakirjaluonnos ehtoineen

13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

16

Helsingin Energian henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämiseen

17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Med anledning av en ändring i kommunallagen som trädde i kraft 1.9.2013 ska en kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Övergångstiden för bolagiseringsskyldigheten går ut 31.12.2014.

Verksamheten vid affärsverket Helsingfors Energi utövas i ett konkurrensläge på marknaden, vilket innebär att bolagiseringsskyldigheten gäller för affärsverkets verksamhet. Affärsverket Helsingfors Energis verksamhet ska inom övergångstiden ovan bolagiseras före utgången av 2014.

Målet för förberedelserna på bolagiseringen har varit att hitta den bästa lösningen för staden och invånarna som samtidigt tryggar bolagets investeringsförmåga oberoende av stadsfullmäktiges kommande beslut om utvecklingsprogrammet för Helsingfors Energi år 2015. Kapitaliseringen av det energibolag som ska bildas har planerats utifrån att den säkrar bolagets verksamhetsförmåga men samtidigt är välmotiverad och rättdimensionerad för att den inte ska anses som förbjudet statligt stöd enligt EU-föreskrifterna.

Den funktionella helheten "Helen-koncernen" bevaras i huvudsak oförändrad efter bolagiseringen. I planeringen av koncernens förvaltningsmodell har man beaktat kraven på att särredovisa Helen Elnät Ab.

Avsikten är att överföra tunnelaffärsverksamheten, som tjänar energi-, vattenförsörjnings- och datatrafiknäten, från Helsingfors Energi Ab till ett tunnelbolag som ska bildas och som är Helsingfors Energi Ab:s dotterbolag, men i vilket staden har en direkt ägarandel med anledning av sina strategiska intressen.

Stadens utebelysningsverksamhet som produceras av affärsverket Helsingfors Energi överförs inte till Helsingfors Energi Ab.

Personalöverföringarna i samband med bolagiseringen genomförs enligt principen för affärsöverlåtelse.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Riksdagen godkände 18.6.2013 en lag om ändring av kommunallagen (626/2013). Lagen förpliktar kommunerna att överföra skötseln av de uppgifter som de sköter i ett konkurrensläge på marknaden till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet) före utgången av 2014. I motiveringarna för lagen (RP 32/2013 rd) tas det särskilt upp att bolagiseringsskyldigheten gäller för energibolag som fungerar i form av kommunala affärsverk. Ändringen i kommunallagen trädde i kraft 1.9.2013.

Elnätsverksamheten bolagiserades till Helen Elnät Ab redan år 2006 på basis av elmarknadslagen.

Arbetsnamnet för det nya bolaget i detta förslag och i en del av bilagorna till detta är Helsingfors Energi Ab. Avsikten är att bilda bolaget under namnet Helen Ab eftersom det under beredningen har bekräftats att namnet Helen Ab kan registreras. Med bolaget avser man i detta förslag Helsingfors Energi som ska bolagiseras. Med affärsverket hänvisar man till det nuvarande affärsverket Helsingfors Energi.

Nuläge

De huvudsakliga affärsverksamhetsområdena för affärsverket Helsingfors Energi är produktion och försäljning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Dessutom producerar affärsverket utebelysningstjänsterna för staden.

Följande nyckeltal för år 2013 beskriver affärsverkets verksamhet: omsättning 747 mn euro, rörelsevinst 202 mn euro, vinst före bokslutsöverföringar 204 mn euro. År 2013 var antalet anställda 1 176 i genomsnitt. Soliditetsgraden uppgick till 69 % och intäkterna från eget kapital till 18 %.

De viktigaste utgångspunkterna för bolagiseringen

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 24.4.2013 (§ 122) godkänna strategiprogrammet 2013–2016. I verkställighetsbeslutet 20.5.2013 (§ 605) för godkännandet av strategiprogrammet beslutade stadsstyrelsen uppmana affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn att i samråd med ekonomi- och planeringscentralen bereda förslag till omorganisering av verksamhets- och förvaltningsmodellerna på det sätt som föreskrifterna om konkurrensneutralitet förutsätter.

Affärsverket Helsingfors Energi har berett bolagiseringen i samråd med stadskansliet enligt de av stadens ledning godkända huvudriktlinjerna. Målet har varit att hitta den bästa lösningen för staden och invånarna som samtidigt tryggar bolagets investeringsförmåga oberoende av stadsfullmäktiges kommande beslut om utvecklingsprogrammet för Helsingfors Energi år 2015. Bolagets ekonomikalkyler har gjorts enligt alternativet med det tyngsta investeringsprogrammet. Alla tilläggsinvesteringar som överskrider planen förutsätter ny kapitalisering.

Ekonomikalkylerna baserar sig på den gällande lagstiftningen och skattemyndighetens beslut i samband med motsvarande bolagiseringar.

Helsingfors Energi Ab, som ska bildas, är moderbolag för den energikoncern som ska bildas. Koncernens dotterbolag är elproduktionsbolaget Oy Mankala Ab, elnätsbolaget Helen Elnät Ab, mätningsbolaget Mitox Oy och elentreprenörsbolaget Finlands Energi-Entreprenad Ab.

Avsikten är att överföra tunnelaffärsverksamheten, som tjänar energi-, vattenförsörjnings- och datatrafiknät, till Helsingfors Energitunnlar Ab som ska bildas och som ska vara Helsingfors Energi Ab:s dotterbolag, men i vilket staden med anledning av sina strategiska intressen ska ha en direkt ägarandel på 10 %. Tunnelaffärsverksamheten överförs först från affärsverket till Helsingfors Energi Ab i samband med den övriga överlåtelsen. I andra fasen år 2015 är det meningen att överföra tunnelaffärsverksamheten från Helsingfors Energi Ab till Helsingfors Energitunnlar Ab. Hur man ska gå till väga vad överföringen av tunnelaffärsverksamheten beträffar preciseras efter att man har fått ett förhandsbeslut av skattemyndigheten.

Förutom dotterbolagen är Helsingfors Energi Ab delägare i flera bolag och har även annan aktieegendom. Ägarandelarna i dotter- och delägarbolagen och aktieegendomen inom Helsingfors Energis funktionella koncern anges i bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

Den nya energikoncernen bildar en klar affärsverksamhetshelhet, till vilken man överför de funktioner från det nuvarande affärsverket som har direkt anknytning till bolagets huvudsakliga affärsverksamhetsfunktioner. Av den nuvarande s.k. Helen-koncernen stannar Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus i stadens direkta ägo. Också utebelysningsverksamheten med personal och tre av affärsverkets fastigheter stannar i stadens ägo. Av aktieegendomen stannar aktierna i Vanda Energi Ab, Elisa Abp och Asunto Oy Meri-Kamppi i stadens ägo.

De anläggningstillgångar och aktier som stannar i stadens ägo har specificerats i bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan. Bokföringsvärdet på anläggningstillgångarna och aktierna uppgår till cirka 214 mn euro enligt situationen 31.12.2013. Det tas senare upp till behandling i stadsstyrelsen vilken förvaltning eller vilka förvaltningar som ska besitta anläggningstillgångarna och aktierna räknat från ingången av 2015.

Helen Elnät Ab:s verksamhet regleras av elmarknadslagen (588/2013), enligt vilken elmarknadsverksamheten ska särredovisas från annan affärsverksamhet (särskilt bokslut). För Helen Elnät Ab gäller även kravet på s.k. juridisk åtskillnad. Enligt kravet ska verkställande direktören och medlemmarna i styrelsen för ett nätbolag eller ett bolag som ansvarar för elproduktion eller elleverans inte vara styrelsemedlemmar i eller verkställande direktörer för varandra. Verkställande direktören eller medlemmarna i styrelsen för Helsingfors Energi Ab kan härigenom inte fungera som verkställande direktör eller som medlemmar i styrelsen för Helen Elnät Ab eller tvärtom.

Bildandet av bolaget

Under beredningen har man kommit fram till följande viktiga principer för bildandet av bolaget:

- Bolagen (Helsingfors Energi Ab och Helsingfors Energitunnlar Ab) bildas i juli–augusti 2014 för beredning av bl.a. avtalsförpliktelser och arbetsgivarskyldigheter.

- Egendomen, som uppskattas till dess gängse värde, överförs till Helsingfors Energi Ab 31.12.2014, dels som apportöverlåtelse, dels genom försäljning av affärsverksamheten.

- Mot den egendom som överlåts som apportegendom får staden aktier i Helsingfors Energi Ab.

- Staden äger Helsingfors Energi Ab:s aktiestock i sin helhet (100 %).

- Helsingfors Energi Ab står i skuld till staden med en andel som motsvarar köpeskillingen för försäljningen av affärsverksamheten.

- Staden beviljar Helsingfors Energi Ab ett kapitallån och ett lån på marknadsvillkor med samma prioritet som sedvanliga banklån.

- Lånen från penninganläggningar i affärsverket Helsingfors Energis balansräkning vid överlåtelsetidpunkten överförs som en del av försäljningen av affärsverksamheten till Helsingfors Energi Ab.

- Personalen övergår till Helsingfors Energi Ab i egenskap av s.k. gamla anställda.

- Den operativa verksamheten vid Helsingfors Energi Ab inleds 1.1.2015.

- Tunnelaffärsverksamheten överförs genom överlåtelse av affärsverksamhet från Helsingfors Energi Ab till Helsingfors Energitunnlar Ab i början av 2015.

Utkasten till handlingar för bildande av Helsingfors Energi Ab och Helsingfors Energitunnlar Ab finns som bilagorna 3–5 och 8–10 till detta ärende på föredragningslistan.

Värdet på den egendom som ska överföras till det nya bolaget

Tillgångarna överförs från affärsverket till bolaget dels som apportegendom, dels genom försäljning av affärsverksamheten. Apportöverlåtelsen omfattar byggnaderna, aktierna och andelarna, kapitallåneinvesteringarna, nätverken, produktionsutrustningen och produktionsanordningarna. Värdet på apportegendomen uppgår till cirka 1 800 mn euro.

Alla tillgångar utanför apportegendomen överförs genom försäljning av affärsverksamheten. Detta gäller för de immateriella rättigheterna, de övriga anordningarna och den övriga utrustningen, förhandsbetalningarna för upphandlingar, de oavskrivna anläggningstillgångarna, omsättningstillgångarna, fordringarna och kassatillgångarna. Värdet på försäljningen av affärsverksamheten uppgår till cirka 600 mn euro.

Bestämningen av värdet på anläggningstillgångarna bygger på återanskaffningsvärdet på byggnaderna och anordningarna och på åldersavdraget beräknat på basis av tillgångarnas verkliga ålder.

De gängse värdena på aktierna i produktionsbolagen baserar sig på utomstående sakkunnigas kalkyler om kassaflödenas nuvärde. Värdena på de övriga dotter-, delägar- och andelsbolagen har inte höjts.

PricewaterhouseCoopers Oy har fungerat som sakkunnig i bestämningen av värdet på anläggningstillgångarna och aktierna, i ekonomikalkylerna för bolagiseringen och i skattefrågor.

Egendomsvärdena i detta förslag baserar sig på beloppen i 2012 års bokslut som har varit utgångspunkt för utredningen. De slutliga värdena på apportegendomen och försäljningen av affärsverksamheten bestäms på basis av bokslutet för 2014.

Bolagets kapitalstruktur

Kapitalstrukturen i bolagets ingående balansräkning har planerats så att soliditetsgraden inte sjunker under 50 % med beaktande av investeringsprogrammet och ägarens inkomstföringar. Det är skäl att hålla soliditetsgraden tillräckligt hög för att säkerställa att priset på det främmande kapital som anskaffas på kapitalmarknaden ska stanna på rimlig nivå också under de tyngsta investeringsåren (2016–2021).

Mot den egendom som ska överlåtas som apportegendom får staden aktierna i bolaget, med undantag av de aktier som staden tecknat i samband med att bolaget bildas, så att värdet på bolagets eget kapital i praktiken motsvarar apportegendomens värde. Bolaget står i skuld till staden med värdet på det skuldfria priset på försäljningen av affärsverksamheten.

Den preliminära kapitalstrukturen på bolagets ingående balansräkning är följande:

- Bolagets eget kapital 1 800 mn euro

- Kapitallån (stadslån) 157 mn euro

- Stadslån på marknadsvillkor 299 mn euro

- Främmande kapital (lån från penninginrättningar) 54 mn euro

- Kortvarigt främmande kapital 90 mn euro

Bolagets kapitalstruktur har planerats så att den tryggar bolagets verksamhetsförmåga men inte är överdimensionerad på ett sätt som skulle anses som förbjudet statligt stöd enligt EU-föreskrifterna.

Finansiering av bolagets främmande kapital

Staden överlåter de tillgångar som hänför sig till den verksamhet som ska bolagiseras till bolaget delvis genom försäljning av affärsverksamheten. Bolaget står i skuld till staden med köpesumman. Skulden indelas i ett kapitallån och ett lån på marknadsvillkor. Eftersom kapitallånet har en svagare prioritetsställning än lån på marknadsvillkor kan det ha högre ränta än räntan för lån på marknadsvillkor.

I motiveringarna till ändringen i kommunallagen konstaterar man att en fast ränta på 6–8 % i enskilda fall har godkänts som ränta för kapitallån i centralskattenämndens förhandsbeslut. I Helsingfors Energi Ab:s ekonomikalkyler har en ränta på 6 % tillämpats i fråga om kapitallån. Räntenivån för lånet på marknadsvillkor har beräknats på basis av offentliga uppgifter från liknande bolag. I fråga om lånet på marknadsvillkor har en långfristig kalkylmässig ränta på 5 % tillämpats. Räntorna för kapitallånet och lånet på marknadsvillkor preciseras på basis av en granskning av en utomstående sakkunnig och skattemyndighetens tidigare beslut i motsvarande fall. Utkastet till avtalet om kapitallån och utkastet till skuldebrev för stadens lån finns som bilagorna 11 och 12 till detta ärende på föredragningslistan.

Bolaget har i inledningsfasen ett lån (54 mn euro) från penninginrättningar som överförs till bolaget från affärsverket Helsingfors Energi. Investeringarna enligt utvecklingsprogrammet har dessutom planerats bli finansierade genom lån från penninginrättningar. Lånesumman beräknas uppgå till ca 1 300 mn euro i slutet av kalkylperioden.

Kassatillgångar och likviditet i inledningsfasen

Efter att bolagets operativa verksamhet har inletts hänför de största dagliga betalningarna sig till mervärdesskatt, bränsleupphandling, andelskraftskostnader och köpfakturor för investeringar. Det har beräknats att 40 mn euro är tillräckliga kassatillgångar för bolaget i inledningsfasen. På basis av detta överförs 40 mn euro till bolagets kassa som en del av försäljningen av affärsverksamheten, vilket för sin del ökar bolagets skuld till staden.

Den behövliga kassavolymen under de första verksamhetsmånaderna kommer att beräknas noggrannare och hanteringen av kassatillgångarna att ordnas utifrån detta.

Skatteverkningar

I ändringen i kommunallagen ingår befrielse från skyldigheten att betala överlåtelseskatt i de fall där kommunen mot aktier i det mottagande bolaget överlåter sådana aktier eller fastigheter som innan lagändringen trätt i kraft huvudsakligen och direkt har använts för en uppgift som kommunen i fråga skött i ett konkurrensläge på marknaden och som kommer att utnyttjas för motsvarande ändamål efter överlåtelsen. Bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi har planerats bli genomförd utgående från att den egendom som är belagd med överlåtelseskatt (byggnader och aktier) ingår i apportöverlåtelsen, vilket gör det möjligt att ansöka om befrielse från överlåtelseskatt.

Helsingfors Energi har fungerat i form av ett affärsverk och har därför inte betalat inkomstskatt för resultatet eller fastighetsskatt för byggnaderna. Helsingfors Energi Ab betalar inkomstskatt för det skattebelagda resultatet enligt samfundsskattesatsen (20 %). Bolaget betalar fastighetsskatt för byggnaderna i sin ägo.

Apportöverlåtelsen och försäljningen av affärsverksamheten är överlåtelser för vilka man inte behöver betala mervärdesskatt enligt 19 a § i lagen om mervärdesskatt. Helsingfors Energi Ab kommer att utnyttja alla de anordningar och tjänster som ingår i apportöverlåtelsen och affären för ett ändamål som berättigar till avdrag i beskattningen av mervärdesskatt.

Inverkan på försäljningspriser

Bolagiseringen inverkar inte på försäljningspriserna för el, fjärrvärme, fjärrkyla eller serviceprodukter. Bolaget prissätter sina produkter enligt marknadsläget, produktionskostnaderna och dylika på samma sätt som affärsverket har gjort. Koncernens dotterbolag prissätter sina produkter självständigt.

Hur bolagets resultat utvecklas

Utvecklingen i bolagets ekonomi har genom kalkyler beräknats fram till 2030. Bolagets resultat kommer att vara klart lägre än vad affärsverkets resultat de senaste åren har varit. De viktigaste orsakerna till den svagare resultatförmågan är det företagsekonomiskt olönsamma och tunga investeringsprogrammet för åren 2016–2021 och den prognoserade prisutvecklingen på bränsle- och elmarknaden. Den direkta effekten av bolagiseringen på den svagare intäktsföringsförmågan är av samma volym som inkomstskatten, dvs. knappt 10 mn euro om året i genomsnitt. Skatteverkningarna har beräknats med det antagande att bolaget får befrielse från överlåtelseskatten på basis av bestämmelsen om befrielse i kommunalagen.

Materialet med de ekonomiska kalkylerna är sekretessbelagt med stöd av 24 § 1 mom. 17 och 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och är därför tillgängligt för fullmäktigeledamöterna hos beredaren av detta ärende vid stadskansliet före stadsfullmäktiges sammanträde. Materialet är också tillgängligt för ledamöterna under stadsfullmäktiges sammanträde.

Konsekvenserna av bolagiseringen på vinstutdelningen

Affärsverket Helsingfors Energi har de senaste åren överfört ca 200 mn euro om året till staden. Detta har gjorts delvis genom skuldsättning. Enligt ekonomiprognoserna kommer bolagets intäktsförmåga att uppgå till ca 60–70 mn euro om året under de första åren. Beloppet omfattar inte dividenderna från Vanda Energi Ab eftersom aktierna stannar i stadens ägo. När man därtill beaktar att fastighetsskatten, tomtarrendena och en del av samfundsskatten styrs till Helsingfors stad, kommer det jämförbara penningflödet till staden att uppgå till 80–90 mn euro om året under de första tio verksamhetsåren med den förutsättningen att dividenderna från Vanda Energi Ab stannar på nuvarande nivå.

Den försvagade intäktsförmågan beror främst på investeringarna i utvecklingsprogrammet. Deras inverkan på intäktsförmågan kan i en sammanfattning förklaras genom att man enligt det tyngsta investeringsalternativet använder mer än en miljard euro för investeringarna och kostaderna för finansiering av dessa under granskningsperioden men investeringarna höjer inte bolagets inkomster. Däremot ökar även bolagets årliga kostnader utöver investeringskostnaderna.

Rätt att hålla fjärrvärme- och fjärrkylenät på stadens mark

Bolaget har rätt att hålla och besitta fjärrvärme- och fjärrkylenät i markområden i stadens ägo enligt den nuvarande lagstiftningen och stadens nuvarande beslut om affärsverket. Bolaget har rätt att bygga nya fjärrvärme- och fjärrkylenät i stadens markområden på det sätt som anges i lagstiftningen och vid behov enligt särskilt överenskomna preciserade villkor.

Verksamhetsmodellen för energikoncernen

Den funktionella helheten Helen-koncernen bevaras i huvudsak oförändrad efter bolagiseringen. De största ändringarna är att utebelysningsverksamheten och Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus lämnas utanför koncernen och att tunnelaffärsverksamheten bolagiseras. Vad dotterbolagen beträffar är ändringarna inte väsentliga. Dotterbolagen anskaffar sannolikt även i fortsättnigen största delen av de administrativa tjänsterna hos modersammanslutningen.

De största ändringarna i moderbolagets verksamhet hänför sig till ekonomiförvaltning och finansiering. I affärsverket har staden tagit hand om betalningen av mervärdesskatten och arbetsgivaravgifterna i anslutning till lönebetalningen. Affärsverkens likvida medel har varit i stadens kassa och affärsverket har inte haft betydande lån från penninginrättningar. Avsikten är att ordna finansieringsfunktionerna så att moderbolaget sköter dem på koncernnivå utgående från att dotterbolagen inte har dubbla funktioner med de övriga dotterbolagen eller moderbolaget. De viktigaste finansieringsfunktionerna är hantering av låneportföljen och kassahantering.

Konsekvenserna av bolagiseringen för personalen

Personalen övergår till bolaget enligt principen om affärsöverlåtelse. Affärsöverlåtelsen omfattar alla de personer som 31.12.2014 har ett ordinarie tjänste- eller anställningsförhållande i de funktioner som överförs till bolaget. Personer som har ett tidsbestämt anställningsförhållande, i vilka grunden för tidsbestämdheten inte ändras räknat från 31.12.2014, övergår till bolaget för den tidigare bestämda tidsperioden enligt samma princip som den fastanställda personalen. Villkoren för anställningen bevaras som sådana efter överlåtelsen.

Bolagets personalnumerär beräknas uppgå till ca 1 130 personer vid ingången av 2015.

Bolaget blir medlem i Finsk Energiindustri rf räknat från ingången av 2015. Bolaget följer de gällande kommunala kollektivavtalen till slutet av den innevarande avtalsperioden (januari 2017). Efter avtalsperioden följer bolaget Finsk Energiindustri rf:s kollektivavtal.

Personalens pensionsförmåner hålls på samma nivå som enligt den kommunala pensionslagen. Bolaget tecknar en pensionsförsäkring hos Keva.

Bolaget följer de personalpolitiska principerna för stadskoncernens dotterbolag.

De viktigaste personalfrågorna i bolagiseringsförslaget har räknat från 4.11.2013 behandlats med företrädare för personalgrupperna vid sammanlagt elva tillfällen och underhandlingar mellan affärsverkets och stadens företrädare har förts vid fem olika tillfällen. Avtalet om överföring och protokollet från underhandlingarna med personalorganisationerna finns som bilaga 13 till detta ärende på föredragningslistan.

Affärsverkets personalkommitté har behandlat frågan vid tre tillfällen. Personalkommittén gav 25.2.2014 ett utlåtande om frågan, enligt vilket förpliktelserna enligt lagstiftningen om samarbetsförfarande i anslutning till bolagiseringen av Helsingfors Energi anses ha blivit uppfyllda under perioden 4.11.2013–21.1.2014.

Stadens personalkommitté behandlade ärendet vid sitt sammanträde 15.4.2014. Personalkommitténs utlåtande finns som bilaga 17 till detta ärende på föredragningslistan.

Riskhantering

Bolaget följer stadens anvisningar om riskhantering och intern tillsyn inom Helsingfors stadskoncern. På basis av anvisningarna för koncernnivå utarbetas mer detaljerade bolagsspecifika anvisningar.

Direktionen har fastställt Helen-koncernens riskhanteringspolitik och principerna för helhetsbetonad riskhantering. Också den långsiktiga skyddsverksamheten inom energihandeln baserar sig på verksamhetsprinciper och på en riskhanteringshandbok som direktionen har fastställt. Bolagiserinen påverkar inte riskhanteringsprinciperna eller skyddspraxisen inom energihandeln.

Affärsverket har varit med i stadens försäkringsfond och har därför inte någon egen försäkring för sin egendom. Affärsverket har däremot avbrottsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, trafikförsäkringar och bilförsäkringar i sitt namn.

Bolagets kommande försäkringsbehov har utretts med hjälp av en försäkringskonsult. Som en del av riskhanteringen utarbetas bolagets försäkringspolitik som anger försäkringsbeloppen och självriskandelarna för avbrotts-, skade- och ansvarsförsäkringarna i förhållande till bolagets risktäckningskapacitet. Försäkringarna konkurrensutsätts innan bolaget inleder sin operativa verksamhet.

Förvaltningsmodell

Att bolaget bedriver verksamhet på en konkurrensmarknad ska beaktas i valet av medlemmar i bolagets styrelse. Enligt aktiebolagslagen tar styrelsen hand om bolagets förvaltning och om att verksamheten ordnas på ett vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar dessutom för att bolagets redovisning och tillsyn av kapitalförvaltningen ordnas på ett vederbörligt sätt.

Affärsverket Helsingfors Energi har i samarbete med stadskansliet utarbetat ett utkast till avtal om bildande av bolaget och bolagsordning och ett utkast till avtal om bildande av Helsingfors Energitunnlar Ab, bolagsordning och delägaravtal. Med villkor som ska ingå i bolagshandlingarna säkerställer man förutsättningarna för en funktionell ägarstyrning av hela energikoncernen. Koncernsektionen bär det huvudsakliga ansvaret för ägarstyrningen av stadens dotterorganisationer i enlighet med de riktlinjer som tidigare dragits.

Kraven på att särredovisa Helen Elnät Ab har beaktats i planeringen av förvaltningsmodellen (se kapitlet De viktigaste utgångspunkterna för bolagiseringen ovan).

Inledningen av verksamheten vid Helsingfors Energi Ab som ska bildas har planerats ske i två faser. I första fasen räknat från 1.7.2014 bildas ett aktiebolag som tar hand om de praktiska åtgärderna i anslutning till att bolaget inleder sin verksamhet och om de förpliktelser som hänför sig till dessa. För bolaget utses en tillfällig styrelse med tre medlemmar för inledningsfasen. Styrelsemedlemmarna är tjänsteinnehavare och anställda vid staden, och den nuvarande verkställande direktören för affärsverket Helsingfors Energi utses till verkställande direktör för bolaget vid sidan av sin nuvarande befattning. Ärendet om val av styrelsemedlemmarna och de medlemmar i utnämningskommittén som utses på andra grunder än personens ställning tas särskilt upp till behandling i koncernsektionen efter att beslut om bolagiseringen har fattats.

Enligt bolagiseringsplanen inleder det bolag som ska bildas sin verksamhet i full skala vid ingången av 2015. För den andra fasen är det meningen att bolaget i november–december håller en extraordinarie bolagsstämma, i vilken man beslutar bl.a. om följande:

1) aktieemission till Helsingfors stad

2) anskaffning av affärsverksamheten av Helsingfors stad

3) betalning av teckningspriset för aktierna genom apportegendom och teckning av teckningspriset dels i aktiekapitalet och dels i fonden för investerat fritt eget kapital

4) övriga nödvändiga frågor som hänför sig till överföringen av verksamheten och bildandet av bolaget i fråga som hör till bolagsstämman

Vid den extraordinarie bolagsstämman utses dessutom den egentliga styrelsen för bolaget som ska ersätta den tillfälliga styrelsen med tre medlemmar i enlighet med bolagsordningen. När bolaget inleder sin verksamhet i full skala fortsätter den verkställande direktören för affärsverket Helsingfors Energi som verkställande direktör för bolaget.

Avtal

Man har förberett sig på bolagiseringen genom att till avtalen för affärsverket Helsingfors Energi systematiskt lägga möjlighet att vid bolagiseringen överlåta avtalen till bolaget. Kunderna informeras om överföringen av massavtal enligt de gällande avtalsvillkoren.

Markområden

Helsingfors Energi Ab och Helsingfors Energitunnlar Ab arrenderar de markområden som är nödvändiga för affärsverksamheten till ett gängse marknadspris av staden.

De tillvägagångssätt och avtal som hänför sig till utarrendering av mark bereds i samarbete med fastighetskontoret och affärsverket Helsingfors Energi. Ärendet om arrendeavtal tas särskilt upp till behandling i stadsfullmäktige efter att besluten om bolagiseringen har fattats.

Datasystem

I fråga om datasystem medför bolagiseringen inga betydande ändringsbehov eftersom affärsverket Helsingfors Energi redan nu huvudsakligen fungerar utanför stadens datasystem. Bolagets ekonomisiffror skickas även i fortsättningen direkt till stadens ekonomisystem för stadens koncernredovisning.

Tidsschemat för bolagiseringen

De viktigaste delmålen i tidsschemat för bolagiseringen efter stadens beslutsfattande är följande:

- bolaget bildas i juli–augusti 2014

- registreringar, avtalsöverföringar m.m. i september–december 2014

- överföring av den operativa verksamheten 31.12.2014

Informationen till förtroendevalda tryggas

Uppgifterna för stadsstyrelsens koncernsektion fastställs i instruktionen för stadsstyrelsen. Den viktigaste uppgiften är att följa att de sammanslutningar, institutioner och stiftelser där staden har bestämmande inflytande verkar i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten och ekonomin och att sköta koncerntillsynen.

Enligt stadens koncernanvisningar (stadsfullmäktige 16.1.2008, § 5) följer stadsstyrelsen (koncernsektionen) dottersammanslutningarnas verksamhet och resultat utifrån regelbundna uppföljningsrapporter och bedömer vid behov verksamhetsbehovet och enheternas ställning inom stadskoncernen. Dottersammanslutningarna ska ge stadsstyrelsen (koncernsektionen), stadsdirektören och biträdande stadsdirektören i fråga de uppgifter om verksamheten som dessa behöver. Uppgifter som är affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter behandlas som sekretessbelagda inom stadsförvaltningen. I koncernanvisningarna anges särskilt att dottersammanslutningarna ska ge staden de uppgifter som behövs för koncernbokslutet.

Redan de nuvarande anvisningarna tryggar effektivt informationen till stadsstyrelsen, dess koncernsektion och stadens ledning. I syfte att trygga informationen till stadens förtroendevalda ska en bestämmelse om detta ingå i bolagsordningen för det bolag som ska bildas. I aktiebolagens handlingar tillämpas inte lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), med undantag av de bolag som på basis av en lag eller en förordning sköter offentliga uppgifter, och därför kan de förtroendevaldas rätt att bli informerade i enlighet med 43 § i kommunallagen inte som sådan tas upp i bolagsordningen för energibolaget. Bestämmelsen i utkastet till bolagsordning motsvarar dock på ett vederbörligt sätt rätten att bli informerad i enlighet med kommunallagen.

Enligt en bestämmelse i bolagsordningen har stadens förtroendevalda rätt att få uppgifter av bolaget och se de handlingar som de anser som viktiga i sina tjänsteuppgifter. Rätten att få information gäller dock inte för sådana uppgifter eller handlingar som i egenskap av myndighetshandlingar är sekretessbelagda enligt lagen.

Bolaget bildas i sin helhet i stadens ägo och därför hindrar likställighetsprincipen (likställighet av aktieägare) enligt aktiebolagslagen inte utvidgning av rätten till information till enskilda förtroendevalda hos staden genom en bestämmelse i bolagsordningen.

Föredragandens ställningstagande

Föredraganden konstaterar att ändringen i kommunallagen förutsätter att affärsverket Helsingfors Energi ska bolagiseras före utgången av 2014. Det bolag som ska bildas kommer till 100 % att vara i Helsingfors stads ägo.

Bolagets kapitalisering har planerats utifrån att den tryggar bolagets verksamhetsförmåga men samtidigt är välmotiverad och rättdimensionerad för att den inte ska anses som förbjudet statligt stöd enligt EU-föreskrifterna.

Det bolag som ska bildas, Helsingfors Energi Ab, inleder sin verksamhet i full skala räknat från ingången av 2015. Av praktiska skäl är det motiverat att genomföra bolagiseringen i faser enligt beskrivningen ovan så att staden redan nu fattar de administrativa besluten i fråga om båda faserna.

Enligt de ekonomiska utredningarna som gjorts är bolaget livsdugligt och står ekonomiskt sett på en hälsosam grund, vilket är en god utgångspunkt för bolagets verksamhetsutveckling. Kapitalstrukturen har planerats så att bolaget kan genomföra de omfattande investeringarna enligt utvecklingsprogrammet.

Det slutliga värdet på egendomen som ska överlåtas genom apport och på försäljningen av affärsverksamheten bestäms enligt situationen 31.12.2014.

Arrangemangen i anslutning till bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi har setts över med stadens revisor.

Beslutsförslaget motsvarar på vederbörligt sätt framställningen om bolagisering från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi. För att klarlägga stadens ägarstyrning har man dock satt upp en utnämningskommitté för energibolaget som har till uppgift att för koncernsektionen årligen bereda valet av styrelsemedlemmar och eventuella andra organmedlemmar för bolaget, dess dotterbolag och vissa delägarbolag. Dessutom har utkastet till bolagsordning för det energibolag som ska bildas preciserats i fråga om valet av ledamöter i organen i energikoncernens delägarbolag och de förtroendevaldas rätt till information.

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner detta förslag kommer stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av beslutet

-        att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att i samarbete med affärsverket Helsingfors Energi bilda ett aktiebolag som med undantag av tunnelaffärsverksamheten ska fortsätta affärsverket Helsingfors Energis verksamhet och att i enlighet med de bifogade utkasten underteckna handlingarna för bildande av bolaget och andra nödvändiga handlingar och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i handlingarna,

-        att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att i samarbete med affärsverket Helsingfors Energi bilda ett aktiebolag som ska fortsätta affärsverket Helsingfors Energis tunnelaffärsverksamhet och att på stadens vägnar underteckna handlingarna för bildande av bolaget och andra handlingar, delägaravtalet medräknat, i enlighet med de bifogade utkasten och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i handlingarna,

-        att godkänna att alla aktier i det energibolag som ska bildas tecknas för stadens räkning, och att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att betala teckningspriset för aktierna på 100 000 euro med anslag ur budgetmomentet 8 22 19 Värdepapper, till Stns disposition,

-        att godkänna att aktierna (10 %) för det tunnelbolag som ska bildas tecknas för stadens räkning, och att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att betala teckningspriset för aktierna på 1 000 euro med medel ur budgetmomentet 8 22 19 Värdepapper, till Stns disposition,

-        att i enlighet med de bifogade handlingsutkasten godkänna överföring av affärsverksamheten, egendomen och personalen för affärsverket Helsingfors Energi och att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att på stadens vägnar underteckna handlingarna i fråga och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i dessa,

-        att godkänna protokollet från underhandlingarna om ställningen för den personal som ska överföras och avtalet om överföring

-        att i enlighet med de bifogade utkasten godkänna lånearrangemangen i samband med bolagiseringen av verksamheten för affärsverket Helsingfors Energi, och att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att på stadens vägnar underteckna handlingarna i fråga och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i dessa.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaavio tytär- ja osakkuusyhtiöistä ja osakeomistuksista

2

Helsingin kaupungille jäävät käyttöomaisuuserät ja osakkeet

3

Luonnos perustamissopimukseksi Helen Oy

4

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helen Oy

5

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

6

Luonnos apporttiomaisuuden luovutuskirjaksi Helen Oy

7

Luonnos liiketoiminnan kauppakirjaksi Helen Oy

8

Luonnos perustamissopimukseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

9

Luonnos yhtiöjärjestykseksi Helsingin Energiatunnelit Oy

10

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

11

Pääomalainasopimusluonnos

12

Velkakirjaluonnos ehtoineen

13

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

14

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

15

Henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämisestä_allekirjoitettu

16

Helsingin Energian henkilöstöjärjestöjen lausunto yhtiöittämiseen

17

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Energian yhtiöittäminen

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 576

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa, tunneliliiketoiminta pois lukien, välittömästi jatkavan osakeyhtiön (energiayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (tunneliyhtiö) perustamisen kaupungin ja energiayhtiön omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta energiayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä energiayhtiön perustamiseen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Energia -liikelaitosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.05.2014 § 81

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa, tunneliliiketoiminta pois lukien, välittömästi jatkavan osakeyhtiön (energiayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (tunneliyhtiö) perustamisen kaupungin ja energiayhtiön omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta energiayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä energiayhtiön perustamiseen ja Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Energia -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Energia -liikelaitosta.

Käsittely

12.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Helsingin Energia Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Kannattaja: Jorma Bergholm

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Helsingin Energia Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 3
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuuli Kousa

Äänin 5 - 3 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

28.04.2014 Pöydälle

14.04.2014 Palautettiin

24.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 04.03.2014 § 22

HEL 2014-002584 T 00 00 00

Esitys

Helsingin Energian johtokunta esitti kaupunginhallitukselle

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen harjoittaman toiminnan yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön

-        energialiiketoimintaa palvelevan tunneliyhtiön perustamista

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä 31.12.2014 varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 2 mainittuja liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita ja osakkeita sekä ulkovalaistusliiketoimintaa, jotka jäävät Helsingin kaupungille

-        yhtiöiden perustamiseen ja toimintojen siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 3-7 pohjalta

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman siirtymäsopimusluonnoksen mukaisesti (liite 8)

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen johtosäännön kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua

Samalla johtokunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaa Helsingin Energian tekemään asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.

Johtokunta päätti äänestyksen jälkeen yksimielisesti esittää yhtiöjärjestyksen 3 §:ään seuraavanlaista muotoilua:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Käsittely

04.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jäsen Mikko Koikkalainen esitti jäsen Jouko Sillanpään kannattamana yhtiöjärjestyksen 3 §:ään seuraavanlaista muotoilua:

"Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Kannattajat: Jouko Sillanpää

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän yhtiöjärjestyksen 3 § seuraavanlaista muotoilua: "Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
 

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 9
Sami Heistaro, Piia Häkkinen, Anna-Maria Kantola, Mikko Koikkalainen, Pekka Majuri, Lea Saukkonen, Jouko Sillanpää, Leo Stranius, Maria Vuorelma

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

Johtaja

Kauno Kaija

Lisätiedot

Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566