Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Överskridning och överföring av anslag i 2014 års budget

HEL 2014-006324 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen och fastighetsnämnden att överskrida anslag i 2014 års budget enligt följande:

Investerings-delen

 

 

 

 

 

Moment

 

euro

 

 

 

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

3 800 000

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

5 000 000

Totalt 

 

8 800 000

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom höja inkomsterna i 2014 års budget med ett belopp som motsvarar överskridningsrätten på moment 8 29 03, Projekt som finansieras ut förortsfonden, till Stns disposition, enligt följande:

Resultat-räkningsdelen

 

 

 

 

 

Moment

 

euro

 

 

 

7 03 09

Förortsfonden

5 000 000

 

Stadsfullmäktige beslutade vidare överföra anslag i 2014 års budget enligt följande:

Investerings-delen

 

 

 

 

 

Moment

 

euro

 

 

 

8 02 01

Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

−10 000 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

+10 000 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston esitys, 20.3.2014.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 29.4.2014.pdf

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överskridning av anslag i investeringsdelen

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

Fastighetskontoret använder för markförvärv anslag beviljade av stadsstyrelsen ur moment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, och anslag beviljade till fastighetskontorets disposition på moment 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar.

Stadsfullmäktige beslutade 29.1.2014 (§ 20) på basis av outnyttjade anslag från 2013 bevilja en överskridningsrätt på 4 150 000 euro på moment 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition, i 2014 års budget. Överskridningsrätten beviljas högst till samma belopp som det outnyttjade anslaget i bokslutet. På momentet i fråga bokfördes det felaktigt affärer på 3,8 mn euro på basis av anslag beviljade av stadsstyrelsen. Av denna orsak blev anslag på bara 323 000 euro avsedda för fastighetsnämnden outnyttjade i bokslutet och den slutliga överskridningsrätten beviljades utifrån detta. På motsvarande sätt blev anslag på 3,8 mn euro mer än väntat outnyttjade på moment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition. Den felaktiga inskrivningen märktes först efter bokslutsfasen.

Ett anslag på 3,8 mn euro, som är nödvändigt för fastighetsaffärerna överförda till 2014 och som på grund av en felaktig inskrivning inte blev beviljat, ska enligt förslaget beviljas i form av överskridningsrätt på moment 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition, i 2014 års budget.

8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden

Under beredningen av 2014 års budget konstaterade man att förortsfondsprojekten genomförs utanför den årliga investeringsnivån på 435 mn euro. På basis av de nu inkomna nya projektförslagen är det ändamålsenligt att förbereda sig på anslagsbehov på 5 mn euro för projekt som inleds år 2014. Stadsstyrelsen behandlar separat projektförslagen om stadsfullmäktige beviljar överskridningsrätten.

På moment 8 29 03, Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition, i 2014 års budget ska överskridningsrätt på 5 mn euro beviljas.

Ändringar i resultaträkningsdelen:

7 03 09 Förortsfonden

Förortsfondens kapital upplöses årligen på resultaträkningsdelens budgetmoment 7 03 09, Förortsfonden, som motsvarar investeringsanslagen på investeringsdelens budgetmoment 8 29 03, Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition.

Inkomstberäkningen på moment 7 03 09 Förortsfonden i budgetens resultaträkningsdel ska höjas med 5 mn euro, alltså med samma belopp som beviljas som överskridningsrätt i investeringsdelen.

Anslagsöverföringar

8 02 Husbyggnad

Det är inte möjligt att inom ramen för anslagen för reparationsprojekt inom lokalcentralen genomföra följande projekt på sammanlagt 10 mn euro som man fått kännedom om först efter beredningen av budgeten:

Undermoment 8 02 02 01, Reparationsprojekt inom utbildningsväsendet

-        Tilläggslokaler för ca 500 studerande vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto i Kvarnbäckens centrallager, kostnaderna för ändringsarbetena uppgår uppskattningsvis till 5,5 mn euro

-        Projekt för utrustning av gymnasier för elektroniska studentskrivningar (15 skolor, à 100 000 euro), sammanlagt 1,5 mn euro

Undermoment 8 02 02 04, Övriga reparationsprojekt vid lokalcentralen

-        Ombyggnad av avloppsystemet på Fölisön, kostnaderna uppgår uppskattningsvis till 0,8 mn euro

-        Ombyggnad av yttertaket och fasaderna på företagshälsovårdens verksamhetshus vid Helsingegatan 24, kostnaderna uppgår uppskattningsvis till 2,2 mn euro

Anslag på 12 mn euro reserverade för nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen blir outnyttjade enligt den första prognosen. De största projekt som blir uppskjutna är Fiskehamnens kvartersgård och daghemmen Kurkimoisio, Fallpakka, Ruskeasuo, Alppikylä och Mäkitorppa. I dessa objekt har förutsättningarna för inledningen av byggandet inte blivit färdiga i den planerade tidtabellen. Brändö kvartersgård, tillbyggnaden av Zachrisbackens skola och Östra samjourssjukhuset som ska byggas i anslutning till Malms sjukhus fortskred däremot snabbare än prognoserat. I dessa projekt var finansieringsandelen större år 2013. I byggprogrammet för husbyggnadsprojekt i fastighetskontorets förslag till ekonomiplan för 2015–2017 har de uppskjutna projekten schemalagts på nytt utgående från att finansieringsbehoven för projekten år 2015 inkluderas i investeringsramen för husbyggnad.

Enligt förslaget ska anslag på 10 mn euro på moment 8 02 01, Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition, överföras till moment 8 02 02, Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition.

Överföringen av anslag höjer inte de sammanlagda anslagen reserverade för husbyggnad i budgeten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston esitys, 20.3.2014.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 29.4.2014.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku, Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistövirasto

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 574

HEL 2014-006324 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

3 800 000

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

5 000 000

Yhteensä

 

8 800 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä tuloja vuoden 2014 talousarvioon, em. talousarviokohtaan 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi, myönnettävää ylitysoikeutta vastaavan määrän seuraavasti:

Tuloslaskelmaosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

7 03 09

Lähiörahasto

5 000 000

 

 

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Investointiosa

 

 

 

 

 

TA-kohta

 

euroa

 

 

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

 -10 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi

+ 10 000 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566