Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233

Sj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite koulujen kasvisruokapäivästä luopumisesta

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Terhi Koulumies valtuutettu Ilkka Taipaleen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kouluissa palataan entiseen käytäntöön, jossa oppilailla on mahdollisuus valita lounaaksi joka päivä joko kasvis- tai liharuoka.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Terhi Koulumiehen palautusehdotus hyväksytty.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän, että kouluissa palataan entiseen käytäntöön, jossa oppilailla on mahdollisuus valita lounaaksi joka päivä joko kasvis- tai liharuoka.

Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Aura Salla, Ann Selin, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 28
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Björn Månsson, Jaana Pelkonen

Poissa: 3
Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Päivi Storgård

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kouluissa palataan entiseen käytäntöön, jossa oppilailla on mahdollisuus valita lounaaksi joko kasvis- tai liharuoka.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että viikoittainen kasvisruokapäivä on toteutettu kaupunginvaltuuston 17.2.2010 (49 §) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kouluissa,
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 10.1.2011 alkaen.

Kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- ja määrätaso on pääpiirteissään valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2008 antaman kouluruokailusuosituksen mukainen. Suosituksen mukaan kouluateria kattaa kolmanneksen oppilaan ravinnon tarpeesta. Se täydentää näin kodissa tapahtuvaa ruokailua, eikä sen tarkoituksena ole olla lapsen tai nuoren ainoa päivittäinen ateria.

Kouluruokasuosituksen mukaisesti kaupungin koulujen kasvisruoka sisältää kasvisten lisäksi kananmunaa ja maitotaloustuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen). Ravitsemussuositusten mukaisessa lautasmallissa liha, kala ja kananmuna ovat toisiinsa verrattavia raaka-aineita ja ne on sijoitettu lautasmallissa samaan neljännekseen. Suositusten mukaisen aterian koostaminen ei siten edellytä lihan tai kalan tarjoamista päivittäin.

Palmian opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat eivät nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä oppilaat tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enempää kielteistä palautetta. Opetusvirastoon ei myöskään ole enää tullut kielteistä palautetta kasvisruokapäivästä. Mikäli palautetta on saatu, se on koskenut yleisesti ottaen kouluruokaa. Opetusviraston näkemyksen mukaan viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun vastustuksen jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.

On tärkeää, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin koulussa tarjolla olevan aterian ja että kouluruoan laatu on koulu- ja opiskelijaruokailulle asetettujen tavoitteiden mukainen. Kun lukuvuoden 2013–2014 kouluruokalistoja uudistettiin ja ruokatuotteita kehitettiin, tavoitteena oli erityisesti ruokalistan ja ruokalajien hyväksyttävyys ja mieluisuus. Ruokalistan uudistaminen tehtiin oppilaita kuullen. Saadun palautteen ja kehittämistyön tuloksena kasvisruokapäivien toiseksi pääruokavaihtoehdoksi on valittu oppilaiden suosikkiruokia. Ruoan menekki vaihtelee kouluissa päivittäin, ja siihen vaikuttaa enemmän ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä kasvis-, kala- vai liharuoka. Jotkut kasvisruoat ovat jo nyt suositumpia kuin vastaavat liha- tai kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt vähitellen myös niinä päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on vapaasti otettavissa kasvisruokaa.

Edellä esitettyyn viitaten kaupunginhallitus toteaa, että nykykäytännön muuttamiselle ei ole olemassa riittäviä perusteita. Kasvisruokapäivä on vakiinnuttanut paikkansa koulujen arjessa. Kasvisruokapäiviä ja kouluruokailua seurataan lukuvuoden aikana ja tarvittaessa opetusvirasto tekee muutoksia kulloinkin voimassa olevien ruokalistojen tuotevalikoimiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 21.05.2014 § 208

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

07.05.2014 Pöydälle

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 465

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 25.02.2014 § 25

HEL 2013-014515 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Viikoittainen kasvisruoka on toteutettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti Helsingin kaupungin kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 10.1.2011 alkaen. Opetusvirasto kuuli asiassa myös oppilaskuntia ja johtokuntia. Saatujen lausuntojen perusteella noin puolet oppilaskunnista ja johtokunnista kannatti viikoittaista kasvisruokapäivää, puolet vastusti.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin koulussa tarjolla olevan aterian ja että kouluruoan laatu on koulu- ja opiskelijaruokailulle asetettujen tavoitteiden mukainen. Helsingin kaupungin koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen sisältö-, laatu- ja määrätaso on pääpiirteissään valtion ravitsemusneuvottelukunnan antaman kouluruokailusuosituksen 2008 mukainen. Kouluruokasuosituksen ja kouluissa tarjottavan ruoan suunnittelun ja käytännön toteutuksen perustana ovat toistaiseksi vielä Suomalaiset ravitsemissuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon vuodelta 2005. Kouluruokasuosituksen mukaan kouluateria kattaa kolmanneksen oppilaan ravinnon tarpeesta. Kouluateria täydentää näin kodissa tapahtuvaa ruokailua eikä sen tarkoituksena ole olla lapsen tai nuoren ainoa päivittäinen ateria.

Ruoan päivittäinen kulutus vaihtelee kouluittain ja ruoan menekkiin vaikuttaa ennemminkin ruoan mieluisuus kuin se, onko kyseessä kasvis-, kala- tai liharuoka. Kun ruoka on mieluisaa, se maistuu. Kouluruoan maittavuutta ja sen seurantaa korostetaan myös kouluruokasuosituksessa. Osa kasvisruoista on jopa suositumpaa kuin vastaavat liha- tai kalaruoat. Kasvisruoan menekki on lisääntynyt vähitellen myös niinä päivinä, kun liha- tai kalaruoan rinnalla on vapaasti otettavissa kasvisruokaa. Palveluntuottajan (Palmia) opetusvirastolle antaman tiedon mukaan oppilaat tai huoltajat eivät nykyisin kiinnitä erityistä huomiota kasvisruokapäivään eivätkä oppilaat tai huoltajat anna siitä muita ruokapäiviä enemmän kielteistä palautetta. Myöskään opetusvirastoon ei kasvisruokapäivästä ole tullut enää kielteistä palautetta. Mikäli palautetta on saatu, on se koskenut yleisesti ottaen kouluruokaa. Viikoittainen kasvisruokapäivä on hyväksytty alun vastustuksen jälkeen vähitellen osaksi koulujen arkea.

Kouluruoan korkea hyväksyttävyysarvo ja ruoan mieluisuus varmistavat parhaiten sen, että oppilaat ja opiskelijat syövät päivittäin kouluaterian. Kouluruoan hyväksyttävyyttä lisää ruoan herkullinen ja syömään houkutteleva ulkonäkö ja maku, tarjoilun oikea-aikaisuus, palvelu sekä ruokailunympäristön viihtyisyys. Opetusviraston ja palveluntuottajien näkemystä vahvistavat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2013 valmistuneet kaksi maisterintutkielmaa. Tutkielmissa analysoitiin muun muassa kouluruoan maittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kun Helsingin kaupungin lukuvuoden 2013–2014 kouluruokalistoja uudistettiin ja ruokatuotteita kehitettiin, oli tavoitteena erityisesti ruokalistan ja ruokalajien hyväksyttävyys ja mieluisuus. Ruokalistan uudistaminen tehtiin oppilaita kuullen.

Saadun palautteen ja kehittämistyön tuloksena kasvisruokapäivien toiseksi pääruokavaihtoehdoksi on valittu oppilaiden suosikkiruokia. Suosittuja kasvisruokia ovat esimerkiksi kasvistortillat, pinaattiohukaiset, kasvispyörykät ja kasvislasagnette. Suurin osa perheistä on vielä sekaravintoa syöviä, minkä vuoksi monet ravitsemuksellisesti täysipainoisista kasvisraaka-aineista valmistetut ruoat ovat osalle oppilaita vieraita. Tästä syystä useiden kaikille oppilaille mieluisten kasvisruokien kehittäminen on toistaiseksi vaikeaa.

Kouluruokasuosituksen mukaisesti Helsingin kaupungin koulujen kasvisruoka sisältää kasvisten lisäksi kananmunaa ja maitotaloustuotteita (lakto-ovo-vegetaarinen). Kouluaterian ravintosisällön suunnittelun lähtökohta on voimassa olevat ravitsemussuositukset ja niiden toteutuminen. Kouluruokasuosituksessa 2008 todetaan, että tarjolla on hyvä olla kaksi pääruokavaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto voi olla kasvisruoka, jossa liha, kala tai muna korvataan palkokasveilla tai niistä valmistetuilla tuotteilla. Lisäksi suosituksessa todetaan, että samalla, kun tarjotaan oppilaille valinnan vaihtoehtoja, on tärkeää, että kaikkien ruokien perustana ovat terveydelliset periaatteet.

Ravitsemussuositusten mukaisessa lautasmallissa liha, kala ja kananmuna ovat toisiinsa verrattavia raaka-aineita. Ne on sijoitettu lautasmallissa samaan neljännekseen. Suositusten mukaisen aterian koostaminen ei edellytä lihan tai kalan tarjoamista päivittäin. Uudet pohjoismaiset ruokasuositukset julkistettiin 3.10.2013, ja niissä kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän eri ruoka-aineiden laatuun ja merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteyteen terveyteen. Pohjoismaisten suositusten perusteella laaditaan myöhemmin uudet kansalliset ravitsemussuositukset.

Edellä esitettyyn viitaten opetuslautakunta toteaa, että ei ole olemassa riittäviä perusteita muuttaa nykykäytäntöä. Kasvisruokapäiviä ja kouluruokailua seurataan lukuvuoden aikana ja tarvittaessa opetusvirasto tekee muutoksia kulloinkin voimassa olevien ruokalistojen tuotevalikoimiin. Opetuslautakunta toteaa, että viikoittainen kasvisruokapäivä on syyttä säilyttää Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen (17.2.2010 § 49) mukaisesti.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566