Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Bolagisering av affärsverket Helsingfors Hamn

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        godkänna att det i stadens ägo bildas ett aktiebolag (hamnbolag) som omedelbart fortsätter affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet,

-        godkänna att affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet övergår och säljs till hamnbolaget före utgången av 2014,

-        godkänna kapitalarrangemangen kring bildandet av hamnbolaget och överföringen och försäljningen av affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet,

-        bemyndiga stadsstyrelsen att besluta om arrangemangen kring överföringen av affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet, egendom och personal,

-        räknat från ingången av 2015 upphäva instruktionen för affärsverket Helsingfors Hamn och 9 § 4 mom. i instruktionen för Helsingfors stadsstyrelse till de delar som gäller affärsverket Helsingfors Hamn.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta förslaget om bolagisering av Helsingfors Hamn och ge en uppmaning om att det ska beredas en ny framställning enligt vilken den s.k. landlordverksamheten bevaras i ett kommunalt affärsverk.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar förslaget om bolagisering av Helsingfors Hamn och ger en uppmaning om att det ska beredas en ny framställning enligt vilken den s.k. landlordverksamheten bevaras i ett kommunalt affärsverk.

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Aura Salla, Ann Selin, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola, Vesa Korkkula

Blanka: 4
Mika Ebeling, Nina Huru, Sari Mäkimattila, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Jape Lovén, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perustamissopimusluonnos

2

Helsingin Satama Oy_yhtiöjärjestysluonnos

3

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

4

Yhteistoimintaryhmän lausunto

5

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

6

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

8

Pääomalainasopimusluonnos

9

Velkakirjaluonnos ehtoineen

10

Käyttöomaisuuserät jotka eivät siirry yhtiölle

11

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Med anledning av en ändring i kommunallagen som trädde i kraft 1.9.2013 ska en kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Övergångstiden för bolagiseringsskyldigheten går ut 31.12.2014.

Verksamheten vid affärsverket Helsingfors Hamn utövas i ett konkurrensläge på marknaden, vilket innebär att bolagiseringsskyldigheten gäller för affärsverkets verksamhet. Affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet ska inom övergångstiden ovan bolagiseras före utgången av 2014.

Personalöverföringarna i samband med bolagiseringen genomförs enligt principen för affärsöverlåtelse.

Slutsumman för den ingående balansräkningen för det bolag som ska bildas beräknas uppgå till cirka 562 mn euro. Meningen är att med den planerade balansstrukturen trygga en lönsam verksamhet, tillräcklig finansiering och soliditet för hamnbolaget och dessutom beakta de resultatmål som staden har satt upp för bolaget och gränsvillkoren i reglerna för statligt stöd.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Riksdagen godkände 18.6.2013 en lag om ändring av kommunallagen (626/2013). Lagen trädde i kraft 1.9.2014 och förpliktar kommunerna att överföra skötseln av de uppgifter som de sköter i ett konkurrensläge på marknaden till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet) före utgången av 2014. I motiveringarna för lagen (RP 32/2013 rd) tas det särskilt upp att bolagiseringsskyldigheten gäller för hamnar.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 24.4.2013 (§ 122) godkänna strategiprogrammet 2013–2016. I verkställighetsbeslutet 20.5.2013 (§ 605) för godkännandet av strategiprogrammet beslutade stadsstyrelsen uppmana affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn att i samråd med ekonomi- och planeringscentralen bereda förslag till omorganisering av verksamhets- och förvaltningsmodellerna på det sätt som föreskrifterna om konkurrensneutralitet förutsätter.

Beredning

Affärsverket Helsingfors Hamn har utarbetat en plan för bolagiseringen i samråd med stadskansliet.

Affärsverket Helsingfors Hamn har i samarbete med stadskansliet utarbetat ett utkast till avtal om bildande av Helsingfors Hamn Ab, som finns i bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan, och ett utkast till bolagsordning för bolaget, som finns i bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan.

Helsingfors Hamn har dessutom i samarbete med stadskansliet berett ekonomiska utredningar om bolagets livsduglighet. Målet är att trygga en lönsam verksamhet, tillräcklig finansiering och soliditet för hamnbolaget och dessutom beakta de resultatmål som staden har satt upp för bolaget. Ernst & Young Oy (nedan EY) har fungerat som utomstående sakkunnig i utredningarna.

Den av EY utarbetade utredningen om bolagisering av affärsverket Helsingfors Hamn är sekretessbelagd med stöd av 24 § 1 mom. 17 och 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och är därför tillgänglig för fullmäktigeledamöterna hos beredaren av detta ärende vid stadskansliet före stadsfullmäktiges sammanträde. Materialet är också tillgängligt för ledamöterna under stadsfullmäktiges sammanträde.

Personal

Affärsverket Helsingfors Hamn har berett en plan för överföring av personalen till bolaget i samband med bolagiseringen. Personalen överförs i bolagets tjänst i egenskap av gamla anställda enligt principen om affärsöverlåtelse. Affärsöverlåtelsen omfattar alla de personer som 31.12.2014 har ett ordinarie tjänste- eller anställningsförhållande i affärsverket. Personer som har ett tidsbestämt anställningsförhållande, i vilka grunden för tidsbestämdheten inte ändras räknat från 1.1.2015, övergår till bolaget för den tidigare bestämda tidsperioden enligt samma princip som den fastanställda personalen. Villkoren för anställningen bevaras som sådana efter överlåtelsen.

Bolagets styrelse beslutar om vilket kollektivavtal bolaget tillämpar. Målet är att bolaget ska följa kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf.

Personalens pensionsförmåner hålls på samma nivå som enligt den kommunala pensionslagen. Bolaget tecknar en pensionsförsäkring hos Keva.

Bolaget följer de personalpolitiska principerna för stadskoncernens dotterbolag.

Helsingfors Hamns samarbetsgrupp behandlade ärendet vid sitt sammanträde 16.1.2014. Gruppens utlåtande finns som bilaga 4 till detta ärende på föredragningslistan.

De lokala arbetstagarorganisationerna, affärsverket Helsingfors Hamn och stadskansliet har sinsemellan kommit överens om förmånerna för den personal som ska överföras. Avtalet om överföring av personalen och protokollet från underhandlingarna med personalorganisationerna finns som bilaga 5 till detta ärende på föredragningslistan.

Stadens personalkommitté behandlade ärendet vid sitt sammanträde 15.4.2014. Personalkommitténs utlåtande finns som bilaga 11 till detta ärende på föredragningslistan.

Kapitalisering

Slutsumman i bolagets ingående balansräkning beräknas uppgå till 562 mn euro. Den ingående balansräkningen bildas genom att överföra anläggningstillgångarna till deras gängse värde och övriga tillgångar till deras bokföringsvärde från affärsverkets balansräkning till det bolag som ska bildas. Bolaget kapitaliseras genom att differensen mellan anläggningstillgångarna och skulderna, 393 mn euro, riktas till eget och främmande kapital. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 298 mn euro och stadens kapitallån till 95 mn euro.

Det egna kapitalet indelas i aktiekapital på 100 mn euro och investerat fritt eget kapital på 198 mn euro. Det egna kapitalet överförs till sitt fulla belopp till bolaget genom apport, dvs. överlåtelse av anläggningstillgångar i affärsverkets balansräkning mot aktier i bolaget.

Köpesumma

Hamnbolaget köper den egendom som stannar utanför apportarrangemangen ovan av staden. Bolaget står i skuld till staden med nettoköpesumman för egendomen som beräknas uppgå till 252 mn euro (differensen mellan de lån och skulder som överförs till bolaget). Sammanlagt 157 mn euro av beloppet är en vanlig skuld på marknadsvillkor till staden. Beloppet motsvarar Helsingfors Hamns nuvarande lån från penninginrättningar. Den resterande delen av köpesumman, 95 mn euro, är en skuld på kapitallånevillkor till staden.

I motiveringarna till ändringen i kommunallagen konstaterar man att en fast ränta på 6–8 % i enskilda fall har godkänts som ränta för kapitallån i centralskattenämndens förhandsbeslut. I Helsingfors Hamn Ab:s ekonomikalkyler har en ränta på 6 % tillämpats i fråga om kapitallån. Räntenivån för lånet på marknadsvillkor har beräknats på basis av offentliga uppgifter från liknande bolag. I fråga om lånet på marknadsvillkor har en långfristig kalkylmässig ränta på 4 % tillämpats. Räntorna för kapitallånet och lånet på marknadsvillkor kommer att preciseras innan låneavtalet och skuldebrevet undertecknas om detta är nödvändigt till exempel med anledning av skattemyndighetens riktlinjer.

Utkastet till köpebrev, utkastet till avtal om kapitallån och utkastet till skuldebrev med villkor finns som bilagorna 7–9 till detta ärende på föredragningslistan.

Ekonomi

För att bedöma hamnbolagets livsduglighet har man gjort upp prognoskalkyler för åren 2015–2024 (granskningsperiod). Med antagandena i kalkylerna är bolaget livsdugligt under granskningsperioden. Under de första verksamhetsåren väntas bolagets resultat uppvisa lindrig förlust och räntabiliteten prognoseras öka därefter. Bolagets soliditet är bra och blir ännu bättre under granskningsperioden. Bolagets likviditet stannar på den målsatta nivån och bolaget kan amortera sina lån enligt planerna. Dessutom förblir bolagets intäktsföring till staden stabil. De inkomstskatter som bolaget ska betala och bolagets förmåga att utdela dividender har också beräknats i kalkylerna.

Anläggningstillgångar

Det är motiverat att överföra endast de anläggningstillgångar som är nödvändiga för affärsverksamheten till bolaget. De anläggningstillgångar som inte är nödvändig egendom för affärsverksamheten och som stannar i stadens ägo har specificerats i bilaga 10 till detta ärende på föredragningslistan. Det sammanlagda bokföringsvärdet på dessa anläggningstillgångar uppgår till cirka 123 mn euro enligt situationen 31.12.2013. Det tas senare upp till behandling i stadsstyrelsen vilken förvaltning eller vilka förvaltningar som ska besitta anläggningstillgångarna räknat från ingången av 2015.

Helsingfors Hamns markområden

Bolaget arrenderar de markområden som är nödvändiga för hamnverksamheten till gängse marknadspris av staden med undantag av de markområden som affärsverket Helsingfors Hamn har utarrenderat vidare till utomstående arrendetagare som har inskriven arrenderätt eller arrenderätt som enligt avtalet kan inskrivas. Det är nödvändigt att inskriva arrenderätten bland annat därför att det gör det möjligt att använda arrenderätten som säkerhet för lån. Rätten till utarrendering i andra hand kan inte inskrivas och inteckningar kan inte fastställas i den, vilket innebär att rätten till utarrendering i andra hand och byggnader och anordningar i sammanhanget inte kan användas som säkerhet för lån.

Att utarrendera de aktuella områdena till hamnbolaget skulle ha en så pass negativ inverkan på de utomstående arrendetagarnas ställning att det inte är motiverat att göra detta. Avtalen mellan hamnen och de utomstående arrendetagarna i fråga förblir i kraft som avtal mellan staden och arrendetagarna. Ett motsvarande arrangemang har genomförts bland annat i hamnen i Fredrikshamn-Kotka. Ändringen har inget betydligt ekonomiskt värde med tanke på bolagiseringen av affärsverkets verksamhet.

De tillvägagångssätt och avtal som hänför sig till utarrendering av mark bereds i samarbete med fastighetskontoret och affärsverket Helsingfors Hamn. Ärendet om arrendeavtal tas särskilt upp till behandling i stadsfullmäktige efter att besluten om bolagiseringen har fattats.

Bolagets verksamhet inleds i faser

Affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet ska enligt bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen bolagiseras före utgången av 2014.

Inledningen av verksamheten vid Helsingfors Hamn Ab som ska bildas har planerats ske i två faser. I första fasen, tidigast räknat från 1.7.2014, bildas ett aktiebolag som tar hand om de praktiska åtgärderna i anslutning till att bolaget inleder sin verksamhet och om de förpliktelser som hänför sig till dessa. För bolaget utses en tillfällig styrelse med tre medlemmar för verksamhetens inledningsfas. Styrelsemedlemmarna är tjänsteinnehavare och anställda vid staden, och den nuvarande hamndirektören för affärsverket Helsingfors Hamn utses till verkställande direktör för bolaget vid sidan av sin nuvarande befattning. Ärendet om val av styrelsemedlemmarna och de medlemmar i utnämningskommittén som utses på andra grunder än personens ställning tas särskilt upp till behandling i koncernsektionen efter att beslut om bolagiseringen har fattats.

Enligt bolagiseringsplanen inleder det bolag som ska bildas sin verksamhet i full skala vid ingången av 2015. För den andra fasen är det meningen att bolaget i november–december 2014 håller en extraordinarie bolagsstämma, i vilken man beslutar bl.a. om följande:

1) aktieemission till Helsingfors stad,

2) anskaffning av hamnaffärsverksamheten av Helsingfors stad,

3) betalning av teckningspriset för aktierna genom apportegendom och teckning av teckningspriset dels i aktiekapitalet och dels i fonden för investerat fritt eget kapital,

4) övriga nödvändiga frågor som hänför sig till överföringen av hamnverksamheten och bildandet av bolaget i fråga som hör till bolagsstämman.

Vid den extraordinarie bolagsstämman utses dessutom den egentliga styrelsen för bolaget som ska ersätta den tillfälliga styrelsen med tre medlemmar i enlighet med bolagsordningen. När bolaget inleder sin verksamhet i full skala fortsätter hamndirektören för affärsverket Helsingfors Hamn som verkställande direktör för bolaget.

Att bolaget bedriver verksamhet på en konkurrensmarknad ska beaktas i valet av medlemmar i bolagets styrelse. Enligt aktiebolagslagen tar styrelsen hand om bolagets förvaltning och om att verksamheten ordnas på ett vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar dessutom för att bolagets redovisning och tillsyn av kapitalförvaltningen ordnas på ett vederbörligt sätt.

Informationen till förtroendevalda tryggas

Uppgifterna för stadsstyrelsens koncernsektion fastställs i instruktionen för stadsstyrelsen. Den viktigaste uppgiften är att följa att de sammanslutningar, institutioner och stiftelser där staden har bestämmande inflytande verkar i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten och ekonomin och att sköta koncerntillsynen.

Enligt stadens koncernanvisningar (stadsfullmäktige 16.1.2008, § 5) följer stadsstyrelsen (koncernsektionen) dottersammanslutningarnas verksamhet och resultat utifrån regelbundna uppföljningsrapporter och bedömer vid behov verksamhetsbehovet och enheternas ställning inom stadskoncernen. Dottersammanslutningarna ska ge stadsstyrelsen (koncernsektionen), stadsdirektören och biträdande stadsdirektören i fråga de uppgifter om verksamheten som dessa behöver. Uppgifter som är affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter behandlas som sekretessbelagda inom stadsförvaltningen. I koncernanvisningarna anges särskilt att dottersammanslutningarna ska ge staden de uppgifter som behövs för koncernbokslutet.

Redan de nuvarande anvisningarna tryggar effektivt informationen till stadsstyrelsen, dess koncernsektion och stadens ledning. I syfte att trygga informationen till stadens förtroendevalda ska en bestämmelse om detta ingå i bolagsordningen för det bolag som ska bildas. I aktiebolagens handlingar tillämpas inte lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), med undantag av de bolag som på basis av en lag eller en förordning sköter offentliga uppgifter, och därför kan de förtroendevaldas rätt att bli informerade i enlighet med 43 § i kommunallagen inte som sådan tas upp i bolagsordningen
för hamnbolaget. Bestämmelsen i utkastet till bolagsordning motsvarar dock på ett vederbörligt sätt rätten att bli informerad i enlighet med kommunallagen.

Enligt en bestämmelse i bolagsordningen har stadens förtroendevalda rätt att få uppgifter av bolaget och se de handlingar som de anser som viktiga i sina tjänsteuppgifter. Rätten att få information gäller dock inte för sådana uppgifter eller handlingar som i egenskap av myndighetshandlingar är sekretessbelagda enligt lagen.

Bolaget bildas i sin helhet i stadens ägo och därför hindrar likställighetsprincipen (likställighet av aktieägare) enligt aktiebolagslagen inte utvidgning av rätten till information till enskilda förtroendevalda hos staden genom en bestämmelse i bolagsordningen.

Föredragandens ställningstagande

Föredraganden konstaterar att ändringen i kommunallagen förutsätter att hamnverksamheten ska bolagiseras före utgången av 2014. Det bolag som ska bildas kommer i sin helhet att vara i Helsingfors stads ägo.

Bolagets kapitalisering har planerats utifrån att den tryggar bolagets verksamhetsförmåga men samtidigt är välmotiverad och rättdimensionerad för att den inte ska anses som förbjudet statligt stöd enligt EU-föreskrifterna.

Det bolag som ska bildas inleder sin verksamhet i full skala räknat från ingången av 2015. Av praktiska skäl är det motiverat att genomföra bolagiseringen i faser enligt beskrivningen ovan så att staden redan nu fattar de administrativa besluten i fråga om båda faserna.

Enligt de ekonomiska utredningarna som gjorts är bolaget livsdugligt och står ekonomiskt sett på en hälsosam grund, vilket är en god utgångspunkt för utveckling av bolagets affärsverksamhet.

Arrangemangen i anslutning till bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Hamn har setts över med stadens revisor.

Beslutsförslaget motsvarar på vederbörligt sätt framställningen om bolagisering från direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn med undantag av arrangemangen kring fortsatt utarrendering av markområdena som har preciserats efter direktionsbehandlingen. För att klarlägga stadens ägarstyrning har man satt upp en utnämningskommitté för hamnbolaget som har till uppgift att för koncernsektionen årligen bereda valet av styrelsemedlemmar för bolaget. Dessutom har utkastet till bolagsordning för det hamnbolag som ska bildas preciserats i fråga om de förtroendevaldas rätt till information och styrelsens sammansättning (minst tre och högst nio medlemmar).

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att om stadsfullmäktige godkänner detta förslag kommer stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av beslutet

-        att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att i samarbete med affärsverket Helsingfors Hamn bilda ett aktiebolag som ska fortsätta affärsverket Helsingfors Hamns verksamhet och att i enlighet med de bifogade utkasten underteckna handlingarna för bildande av bolaget och andra nödvändiga handlingar och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i handlingarna,

-        att godkänna att alla aktier i det hamnbolag som ska bildas tecknas för stadens räkning, och att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att betala teckningspriset på 100 000 euro för de aktier som staden tecknar i hamnbolaget med medel ur budgetmomentet 8 22 19 Värdepapper, till Stns disposition,

-        att i enlighet med det bifogade utkastet till köpebrev godkänna överföring av affärsverksamheten, egendomen och personalen för Helsingfors Hamn, och att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att på stadens vägnar underteckna handlingen i fråga och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i denna,

-        att godkänna protokollet från underhandlingarna om ställningen för den personal som ska överföras och avtalet om överföring,

-        att i enlighet med de bifogade utkasten godkänna lånearrangemangen i samband med bolagiseringen av verksamheten för affärsverket Helsingfors Hamn, och att uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att på stadens vägnar underteckna handlingarna i fråga och att vid behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra mindre justeringar i dessa.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perustamissopimusluonnos

2

Helsingin Satama Oy_yhtiöjärjestysluonnos

3

Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

4

Yhteistoimintaryhmän lausunto

5

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoitettu

6

Neuvottelupöytäkirja ja siirtymäsopimus_allekirjoittamaton

7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

8

Pääomalainasopimusluonnos

9

Velkakirjaluonnos ehtoineen

10

Käyttöomaisuuserät jotka eivät siirry yhtiölle

11

Henkilöstötoimikunnan lausunto, Helsingin Sataman yhtiöittäminen

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Satama

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 575

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (satamayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen satamayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä satamayhtiön perustamiseen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Satama -liikelaitosta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.05.2014 § 80

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (satamayhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen,

-        hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen satamayhtiölle 31.12.2014 mennessä,

-        hyväksyä satamayhtiön perustamiseen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtoon ja myyntiin liittyvät pääomajärjestelyt,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä sekä

-        kumota 1.1.2015 lukien Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosäännön sekä Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 9 § 4 momentin siltä osin kuin se koskee Helsingin Satama -liikelaitosta.

Käsittely

12.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan varapuheenjohtaja Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti kuuluu seuraavasti: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

 

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Kannattaja: Jorma Bergholm

 

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Yhtiöjärjestyksen kolmas pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan puolesta nimitysvaltaa käyttää konsernijaosto. Erillistä nimitystoimikuntaa ei perusteta.

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 3
Jorma Bergholm, Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuuli Kousa

Äänin 5 - 3 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

28.04.2014 Pöydälle

14.04.2014 Palautettiin

24.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 § 10

HEL 2014-001009 T 00 00 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

- Helsingin Satama -liikelaitoksen harjoittaman satamatoiminnan yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan Helsingin Satama Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Helsingfors Hamn Ab,

- Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä 31.12.2014 mennessä varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 7 mainittuja liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita, jotka jäävät Helsingin kaupungille,

- Yhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 1-7 pohjalta,

- Helsingin Satama -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman siirtosopimuksen mukaisesti (luonnos liitteenä 4) ja

- Helsingin Satama -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen johtosäännön  kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tekemään yhtiöjärjestykseen ja kauppakirjaan sekä muihin asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.

Esittelijä

talousjohtaja

Tauno Sieranoja

Lisätiedot

Tauno Sieranoja, talousjohtaja, puhelin: 310 33560

tauno.sieranoja(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566