Helsingfors stad

Protokoll

10/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/16

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna utfallit

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna en utredning om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster år 2013.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att ytterligare främja en tillräckligt snabb tillgång till psykoterapi för barn och ungdomar. (Tuomo Valokainen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Petra Malin hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att ytterligare främja en tillräckligt snabb tillgång till psykoterapi för barn och ungdomar.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Anna Vuorjoki hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur de ungdomspsykiatriska jourtjänsterna kan tryggas och hur det kan säkerställas bland annat att de lösningar som gäller den psykiatriska jouren vid Aurorasjukhuset blir behandlade i tillräcklig grad i social- och hälsovårdsnämnden.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att ytterligare främja en tillräckligt snabb tillgång till psykoterapi för barn och ungdomar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Ann Selin, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 33
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Katriina Juva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur de ungdomspsykiatriska jourtjänsterna kan tryggas och hur det kan säkerställas bland annat att de lösningar som gäller den psykiatriska jouren vid Aurorasjukhuset blir behandlade i tillräcklig grad i social- och hälsovårdsnämnden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Ann Selin, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Blanka: 48
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Tarja Tenkula, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I samband med att stadsfullmäktige 12.9.2007 beslutade att den barnpsykiatriska verksamheten skulle koncentreras till HUCS 1.1.2008 godkändes följande hemställningskläm: "Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen årligen förelägger fullmäktige en rapport om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster."

De berörda överläkarna vid HUCS har sammanställt de utredningar som utgör bilagor. Social- och hälsovårdsnämnden behandlade ärendet 13.5.2014.

Barnpsykiatri

Antalet helsingforsiska barnpatienter i psykiatrisk vård ökade med 6,5 % jämfört med året innan och antalet besök ökade med 9,3 %. Antalet remisser till barnpsykiatri var 15 % större än året innan. De genomsnittliga vårdtiderna har däremot blivit kortare.

Möjligheterna för Helsingforsbarn att få barnpsykiatrisk vård var goda. Medianen för väntetiden var 14 dygn. En enhet för preliminär bedömning och akutvård inledde sin verksamhet i oktober 2013. Därefter har möjligheterna att snabbt få vård blivit betydligt bättre. Öppenvården har blivit ett allt kraftigare prioriterat insatsområde för den barnpsykiatriska vården.

Antalet barn inom den barnpsykiatriska avdelningsvården stannade år 2013 på ungefär samma nivå som året innan, medan antalet vårddygn minskade och de genomsnittliga vårdperioderna blev kortare. Barnens möjligheter att få psykoterapi var goda år 2013.

En viktig framtidsutmaning är att skapa välfungerande samarbetsnätverk som överskrider organisationsgränserna mellan aktörer som producerar tjänster för barnpsykiatrisk vård. Därför är det nödvändigt att social-, hälsovårds- och skolväsendet bedriver samarbete med varandra. För tillfället bedrivs samarbete med barnskyddet i Helsingfors inom utbildningen och i ett samarbetsprojekt för utveckling av gemensamma patientprocesser. Man strävar att bedriva ett ändamålsenligt nära samarbete med Helsingfors stads nya barnpsykiatriska vårdteam. Man har också planerat att samarbeta med skolläkarna i Helsingfors i syfte att på ett lämpligt sätt hjälpa i synnerhet oroliga barn.

Ungdomspsykiatri

Verksamheten på kliniken för ungdomspsykiatrisk öppenvård indelas sedan 2012 i undersöknings-, bedömnings- och krispolikliniker och vårdpolikliniker. Antalet remisser till den ungdomspsykiatriska vården uppgick år 2013 till sammanlagt 1 014. Av dessa var 734 egentliga vårdgarantiremisser. Under de senaste åren har antalet remisser varit relativt stabilt. Av remisserna kom 41 % från skol- och studerandehälsovården och 35 % från hälsostationer. Bedömningen av vårdbehovet inleddes enligt vårdgarantin. Att öppenvården prioriterades inom den ungdomspsykiatriska vården och antalet vårdplatser inom avdelningsvården i motsvarande grad minskades gjorde det möjligt att öka resurserna för öppenvården. År 2013 har ändringarna i resurserna inte längre varit väsentliga. Insatsområdet inom utvecklingen har varit att bedöma risken för tidiga psykiska störningar och att styra de drabbade till vård.

På kliniken för specialtjänster för unga vårdas ungdomar från hela HNS-området. Kliniken består av kliniken för specialtjänster, beroendepsykiatriska enheten, svenskspråkiga polikliniken och rehabiliteringsenheten. Den psykiatriska polikliniken samarbetar med neuropsykiatriska polikliniken. År 2013 uppgick antalet helsingforsiska ungdomar i öppenvård på kliniken för specialtjänster till 575 (58 % av klinikens patienter).

Sammanlagt 176 Helsingforsungdomar vårdades på kliniken för avdelningsvård år 2013 (206 år 2012). Avdelningarna hade inga nämnvärda vårdköer.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.05.2014 § 616

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.05.2014 § 195

HEL 2014-001196 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan merkitä tiedoksi sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat raportit helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2013.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566