Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om kontinuitet i och utveckling av tidsbanksverksamheten

HEL 2013-014201 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Wallgren Tuomas valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 8

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 43 andra ledamöter hänvisar i sin motion till strategin för globalt ansvar och hävdar i motionen att skatteförvaltningens nya anvisning A31/200/2013 Beskattning av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete som utförs av fysiska personer (4.11.2013) hotar att försvåra tidsbankernas verksamhet. De som undertecknat motionen föreslår att stadsstyrelsen ska vidta åtgärder för genomförande av besluten i strategin för globalt ansvar och att stadsstyrelsen före 28.2.2014 i nära och öppet samarbete med de aktiva i Helsingfors tidsbank ska utreda på vilket sätt staden kan hjälpa tidsbankerna att trygga kontinuiteten i sin verksamhet och utvecklingen av denna inom ramen för skatteförvaltningens anvisning (Skatteförvaltningen A31/200/2013 4.11.2013 Beskattning av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete som utförs av fysiska personer) och den gällande lagstiftningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att skatteförvaltningens anvisning "Beskattning av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete som utförs av fysiska personer" har ett särskilt kapitel om skattefrihet för tidsbanker "5.2.2 Utbytesarbete med karaktär av grannhjälp är skattefritt i bytesringar". I avvikelse från huvudregeln att utbytesarbete är skattepliktigt har man enligt anvisningen i beskattningspraxis inte ansett att det rör sig om skattepliktigt utbytesarbete när sedvanliga och till värdet ringa arbetsprestationer som förmedlas via en bytesring byts mot andra arbetsprestationer av motsvarande typ i form av grannhjälp. I kapitlet finns dessutom exempel där skattefriheten för bytesenheter inom en bytesring har granskats.

I kapitel 5.1.2 anges dessutom ett antal sedvanliga och till värdet ringa arbetsprestationer i form av grannhjälp, såsom snöarbete, blomvattning, gräs- eller häckklippning, byte av bildäck, biltvätt, kortvarig skötsel eller vaktning av en släktings. grannes eller väns barn eller keldjur medan denne är i butiken, på teatern, på bio e.d., rastning av hundar eller katter, krattning, skjutshjälp så att en åldring utan bil kan sköta sina ärenden, fönstertvätt, massage som utförs av någon annan än en utbildad massör, reparation av kläder och att hålla sällskap.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att skatteförvaltningen uppdaterade skatteanvisningarna efter ha fått respons i saken från medborgare. En företrädare för skatteförvaltningen klargjorde i ett meddelande 5.11.2013 att "Även om tidsbankerna diskuteras mycket, är de inte högsta prioritet i kampen mot den grå ekonomin". Efter att anvisningen hade publicerats förde skatteförvaltningen en diskussion om den med medborgarna i syfte att förtydliga tolkningarna.

Skatteförvaltningens anvisning gör det alltså möjligt med skattefrihet för bytesringar vid utbyte av grannhjälp till ett ringa värde. Utifrån skatteförvaltningens anvisningar, exempel och information kan det konstateras att beskattaren i sina riktlinjer har velat tillåta verksamhet i bytesringar så långt det är möjligt inom ramen för bekämpningen av grå ekonomi. Enligt uppgift från skatteförvaltningen i april 2014 är det inte aktuellt med någon ny beredning av tidsbanksärendet och responsen har inte visat på behov av någon sådan.

Stadens företrädare håller kontakt med tidsbanksaktiva i Helsingfors. Social- och hälsovårdsverkets samordnare för frivilligarbete har deltagit i styrgruppen för projektet Tovituki tunnetuksi och upprätthåller fortfarande kontakterna. Projektet är avsett för utveckling och spridning av verksamhetsmodellen med ett nätverk för mänskligt stöd som fungerar enligt tidsbanksprincipen. Det har inletts av Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry tillsammans med nätverket Aika parantaa, och Penningautomatföreningen har beviljat projektet finansiering.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Wallgren Tuomas valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 8

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 430

HEL 2013-014201 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566