Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/21

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Ryj / Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om ett torg i Gräsviken

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Månsson Björn valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 12

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden låter utreda möjligheterna att inrätta torgutrymmen i Gräsviken.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att Gräsvikstorget som område är lämpligt för torgverksamhet i övrigt, men det saknar den sophantering och övriga tekniska utrustning som torgverksamheten behöver, likaså personalutrymmen. Torgverksamhet med försäljning av livsmedel skulle kräva investeringar på minst 200 000–300 000 euro, och Partitorget har inte berett sig på sådana i sin budget och ekonomiplan. Torgverksamhet utan försäljning av livsmedel (exempelvis med loppmarknads- och hantverksvaror) kan ordnas för betydligt mindre investeringskostnader. Kostnaderna för bevakning, sophantering o.dyl. underhåll i anslutning till torgverksamheten beräknas uppgå till 10 000 euro om året.

Att inrätta ett torg kräver dessutom planering av själva verksamheten och av de arrangemang som verksamheten fordrar.

Partitorget utreder möjligheterna att ordna ett försök med småskalig torgverksamhet som börjar år 2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Månsson Björn valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 12

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsstyrelse 22.04.2014 § 439

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige ska besluta följande:

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

stf. stadsdirektör

Pekka Sauri

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Tukkutori 1.4.2014

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Valtuutettujen aloitteen perusteella on ehdotettu perustettavan uusi torialue Ruoholahden torille. Helsingin Tukkutorin näkökulmasta asia on kannatettava ja Tukkutori voi ottaa torin valvontaansa ja hoitaakseen, kun seuraavat asiat on huomioitu torin käytön suhteen.

Torin osalta on hyvä ottaa käyttöön kahden vuoden koeaika, jonka aikana nähdään, syntyykö torille riittävää toritoimintaa. Jos toimijoita ja toimintaa ei löydy, tori voidaan palauttaa tavalliseksi katualueeksi. Toimintaa arvioidaan vuoden 2016 alussa.

Torialueen rajat tulee määrittää Rakennusviraston toimesta selkeästi niin, että siitä erotetaan erikseen talojen lähialueet ja jalankulkuväylät. Tämän jälkeen virastot tekevät keskinäisen sopimuksen alueen käytöstä toritoimintaan.

Torin kesä- ja talvikunnossapidosta huolehtii edelleen Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto. Tori on ns. torikäytössä vain kesäkaudella toukokuusta syyskuuhun.

Tori ei sovellu nykyisellään elintarvikkeiden eikä ruoka- ja kahvilamyyntiä varten ellei torin läheisyydestä löydy sopivia sosiaalitiloja ja vesipisteitä elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Torilla voidaan myydä pakattuja tai ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja käsitöitä, matkamuistoja sekä ns. kirpputoritavaraa. Elintarvikemyyntiä varten luvat torimyyntiä varten haetaan Ympäristökeskukselta.

Helsingin Tukkutori välittää myyntipaikat hinnastonsa mukaisesti ja valvoo arkipäivisin toritoimintaa liikkuvan yksikkönsä avulla. Toripaikat ovat varattavissa Tukkutorin asiakaspalvelusta. Myös tapahtumien järjestäminen torilla on mahdollista toriajan ulkopuolella erillisen lupahakemuksen myötä. Tämä jätetään myös Tukkutorin asiakaspalveluun.

Torin muuttaminen ns. kahvilatoriksi vaatii erillisen selvityksen muutoksista ja niiden kustannuksista (erityisesti asialliset apu- ja sosiaalitilat). Selvityksen perusteella selviävät muutoksesta aiheutuvat kustannukset, joihin on varattava erillinen rahoitus. Perustamisen jälkeen ylläpitokustannukset ovat arviolta 10 000 € vuotta kohden. Tukkutori pystyy ottamaan tämän torialueen hallintaansa aikaisintaan vuonna 2015.

 

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.03.2014 § 74

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ruoholahden voimassa olevassa asemakaavassa 9783 alueella sijaitsee Ruoholahdentori. Toritoiminnalta ovat puuttuneet sen edellyttämät huolto- ja sosiaalitilat. Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee mielellään yhteistyötä puuttuvien tilojen järjestämiseksi toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti sopivalla tavalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa alueen elävöittämistä toritoiminnalla.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.03.2014 § 106

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tukkutori vastaa mahdollisen toritoiminnan järjestämisestä ja myyntipaikkojen vuokraamisesta virastojen välisen työnjaon mukaisesti.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa toritoiminnan järjestämistä Ruoholahden torille. Toiminta elävöittäisi aukiota. Aukion reunassa on asuntoja, joten on tarkoituksenmukaista, että toiminta tapahtuu päivisin ja hiljenee iltaisin.

Torilla ei ole toritoiminnan vaatimaa jätehuoltoa tai muuta teknistä varustusta. Sekä ne että toritoiminnan liikennejärjestelyt täytyy suunnitella toimiviksi ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi ennen torikaupan aloittamista.

Rakennusvirasto tekee mielellään yhteistyötä muiden virastojen kanssa torikaupan edistämiseksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitetta edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566