Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/29

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Kaj / Den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen om ändring av namnet på Skatuddsparken till Tove Janssons park

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Anni Sinnemäki väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite

2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anni Sinnemäki och 62 andra ledamöter föreslår i en motion att namnet på Skatuddsparken ska ändras till Tove Janssons park.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsplaneringsnämnden 11.3.2014 i enlighet med förslaget i fullmäktigemotionen godkände en namnändring genom vilken Skatuddsparken (Katajanokanpuisto) blev Tove Janssons park (Tove Janssonin puisto).

Stadsstyrelsen anser att Tove Jansson förtjänar att bli ihågkommen i Helsingfors ortnamnsskick. Tove Jansson var en framstående, internationellt känd och uppskattad och mycket omtyckt bildkonstnär och författare och infödd helsingforsare. Stadsstyrelsen anser Skatuddsparken vara ett väl valt ställe för att hylla Tove Jansson. Skatuddsparken var en del av Tove Janssons boendemiljö i hennes barndom och tidiga ungdom under närmare 20 år.

Tove Janssons arvingar har gått med på att parken uppkallas efter Tove Jansson.

Stadsplaneringsnämndens beslut om namnändringen framgår i sin helhet av en bilaga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite

2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 447

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Anni Sinnemäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2014 § 63

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2014 päättänyt muuttaa Katajanokan kaupunginosassa sijaitsevan Katajanokanpuiston (Skatuddsparken) nimen Tove Janssonin puistoksi (Tove Janssons park).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistösuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566