Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/9

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 146

Avskedsansökan från djurgårdsdirektören

HEL 2014-005219 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Jukka Salo avsked från tjänsten som djurgårdsdirektör.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Eläintarhan johtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Djurgårdsdirektör Jukka Salo har 15.4.2014 meddelat att han säger upp sig från sin tjänst för att övergå till andra uppgifter. Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, har avskedet trätt i kraft 15.4.2014.

Enligt instruktionen för djurgården är djurgårdsdirektören chef för verket. Behörighetsvillkor för djurgårdsdirektören är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och dessutom erfarenhet av administration och ledarskap. Djurgårdsdirektören väljs av stadsfullmäktige sedan direktionen gett utlåtande om de sökande.

Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana direktionen för djurgården att utlysa tjänsten som djurgårdsdirektör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för djurgården, med de språkkunskapskrav som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med en totallön som bestäms enligt kompetensklassen för tjänsten.

Totallönen för tjänsten som djurgårdsdirektör bestäms enligt kompetensklass 21 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen i kompetensklass 21 är 6038,90–8722,52 euro i månaden.

Enligt stadens förvaltningsstadga förordnas en handhavare av en vakant tjänst för en viss tid och lönen bestäms av den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att förordna specialexperten för ledningen Eila Ratasvuori från faktacentralen att sköta djurgårdsdirektörens uppgifter räknat från 13.5.2014. Förordnandet att handha tjänsten gäller tills den som anställts för tjänsten tar emot denna, dock längst i 180 dagar från det förordnandet utfärdades.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Eläintarhan johtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Korkeasaaren eläintarha

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 510

HEL 2014-005219 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jukka Salolle eron eläintarhan johtajan virasta 15.4.2014 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566