Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/43

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 180

Sj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om ett friluftsbad i nordöstra Helsingfors

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadens ska planlägga och låta bygga ett friluftsbad i nordöstra Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsfullmäktige har behandlat motioner om ett nytt friluftsbad 15.2.2012 och 25.9.2013. Idrottsnämnden gav utlåtande om motionerna 13.9.2011 och 22.8.2013 och stadsplaneringsnämnden 4.6.2013.

I den gällande ekonomiplanen har idrottsväsendet inte anvisats några investeringsanlag för byggande av ett nytt friluftsbad.

Frågan om placeringen av ett friluftsbad har tagits upp vid samarbetsmöten mellan idrottsverket och stadsplaneringskontoret. Idrottsverket har vid underhandlingarna meddelat att verket i den närmaste framtiden inte har ekonomiska förutsättningar att bygga nya friluftsbad. Stadsplaneringsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att det går att anvisa en byggplats för ett friluftsbad i Stapelstadens idrottspark om det skulle ordnas med resurser för ett sådant bygge.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

3

Kaupunginvaltuuston päätös 15.2.2012

4

Kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 461

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566