Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/42

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Stj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite toimeentulotukietuuksien lainsäädäntömuutoksista

HEL 2014-000569 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan aktiivista vuoropuhelua valtion kanssa liiallisten toimeentulotukietuuksien myöntämisen estämiseksi ja vetoomusta viranomaisten välisen tiedonvaihdon mahdollistamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, että toimeentulotukietuuksia koskevat lainsäädännölliset muutostarpeet on tuotu aktiivisesti esille. Helsingin kaupunki on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, jonka tavoitteena on ollut ulkomaalaisten toimeentulotuen ja käsittelyä koskevien menettelytapojen sekä toimintakäytäntöjen selkiyttäminen. Kaupungin antamissa lausunnoissa on myös tuotu esille tarvittavan lainsäädännön ja kuntaohjauksen kiireellisyys mm. etuuksien myöntämisen sisällön, laajuuden ja keston suhteen.          

Perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirtäminen Kelalle sisältyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden vuosien 2015 - 2018 suunnitelmaan. Uudistus yhtenäistää etuuksien myöntämiskäytäntöjä.    

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 460

HEL 2014-000569 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 143

HEL 2014-000569 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirasto on ollut aktiivisesti mukana ulkomaalaisille myönnettävän toimeentulotuen säännösten muutostyöskentelyssä. Helsinki oli mukana 2010–2012 sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, jonka tavoitteena oli selkiyttää ulkomaalaisten toimeentulotuen käsittelyä koskevia menettelytapoja ja toimintakäytäntöjä. Työryhmän loppuraportissa sekä vuonna 2012 annetussa lausunnossa työryhmän raporttiin, Helsinki painotti ulkomaalaisten vakinaista oleskelua koskevien säännösten selventämisen tärkeyttä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli vuonna 2011 päätöksessään samaa mieltä Helsingin kaupungin kanssa siitä, että toimeentulotukea koskevaa kuntaohjauksen selkeyttämistä on perusteltua kiirehtiä ja lähettänyt asiaa koskevan ratkaisun sosiaali- ja terveysministeriölle.

Helsingin kaupunki antoi 27.11.2013 lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja antoi täydentävän lausunnon 1.12.2013, jossa todettiin toimeentulotukilain 14 §:n muutoksen kiireellisyys. Lisäksi joulukuussa 2013 annettiin lisätietoa eduskunnan kyselytunnilla kansanedustajan esittämään ulkomaalaisten toimeentulotukea koskevaan kysymykseen.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna sosiaaliviranomaisille mahdollisuutta tiedon siirtämiseen oleskelulupaviranomaisille oma-aloitteisesti silloin, kun henkilö turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kannatettavana ja on tuonut aktiivisesti esiin, että toimeentulotukilain ja ulkomaalaislain suhdetta sekä välttämättömän ja kiireellisen toimeentulotuen sisältöä, laajuutta ja kestoa selkeytetään ja ulkomaalaisten toimeentulotukea koskevia muutostarpeita lainsäädäntöön kiirehditään.

Terveysvaikutusten arviointi

Ulkomaalaisten toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen ja muutostarpeiden kiirehtiminen lainsäädäntöön lisää kansalaisten ja ulkomaalaisten tasavertaisuutta ja oikeudenmukaista kohtelua."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566