Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/37

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Stj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kurser i läkemedelsberäkning vid stadens sjukhus

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att i stadens sjukhus och andra vårdinrättningar ordna högkvalitativa snabbkurser i repetition av läkemedelsberäkning.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att social- och hälsovårdsverket har ordnat många möjligheter för vårdpersonalen att öva läkemedelsberäkning, läkemedelsbehandlingsteori och kompletterande utbildning i läkemedelsbehandling. Vårdpersonalen kan öva läkemedelsberäkning även med egna lösenord på webben hemma hos sig eller med hjälp av läkemedelsberäkningsövningarna på social- och hälsovårdsverkets intranät.

Efter att den gemensamma praxis i fråga om läkemedelstillstånd för huvudstadsregionen, som är under beredning, tas i bruk blir praxisen med att öva läkemedelsberäkning enhetlig och den förbättras även i fråga om yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom hälsovården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 455

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 44

HEL 2013-013605 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon lääkelaskukurssien järjestämisestä sosiaali- ja terveysviraston  henkilökunnalle:

"Lääkehoito-osaaminen ja siihen liittyvät lupamenettelyt ovat osa potilasturvallisuusasetuksen mukaista potilas- ja asiakasturvallisuuden varmentamista. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje velvoittaa työnantajia huolehtimaan hoitohenkilöstön voimassa olevista lääkehoitoluvista. Jotta työnantaja voi myöntää asianmukaiset lääkehoitoluvat, edellyttää se työnantajan järjestämää teoriakoulutusta, teoria- ja lääkelaskukoetta ja käytännön osaamisen näyttöjä niistä lääkehoidon osa-alueista, joihin lupa myönnetään.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto myöntää hoitohenkilöstölle sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisia lääkehoitolupia. Työtehtävien edellyttämän lääkehoito-osaamisen varmistaminen, kehittäminen ja seuranta on vastuutettu hoitotyön esimiehille. Esimies seuraa ja arvioi työyksikön ja yksittäisten työntekijöiden lääkehoidon osaamista.

Toteuttaessaan lääkärin määräämää suonensisäistä neste- ja lääkehoitoa, kipupumppuhoitoa sekä verensiirtohoitoa edellytetään laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (sairaanhoitajilta) voimassa olevaa lääkehoitolupaa. Vastaavasti nimikesuojatuilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (lähihoitajilta, perushoitajilta, mielisairaanhoitajilta) edellytetään työnantajan myöntämiä lääkehoitolupia, mikäli he osallistuvat lääkehoidon toteuttamiseen jakamalla lääkkeitä, antamalla potilaille pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai toteuttamalla pistoshoitolääkehoitoa lihakseen tai ihon alle.

Jotta yksittäinen hoitotyöntekijä hallitsisi lääkelaskukokeen, on suotavaa, että hän harjoittelee lääkelaskuja etukäteen. Siihen sosiaali- ja terveysvirastossa on työajan puitteissa monenlaisia mahdollisuuksia.

Sairaanhoitajien on mahdollista opiskella lääkehoito-osaamista ja lääkelaskuja eri tavoilla. Eniten käytetty harjoittelumuoto on lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelu verkossa Fronter-oppimisalustalla, jonka sisältö on aikoinaan laadittu Helsingin terveyskeskuksessa. Fronter-oppimisalustalla on erilaisia laskuharjoituksia ja niihin oikeat vastaukset. Vuonna 2013 oppimisalustalla oli 7230 käyntiä. Lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskuja on mahdollista harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. Kaupunginsairaalan opetushoitajat järjestävät lääkehoidon täydennyskoulutusta ja osastofarmaseuttien asiantuntemus on myös käytettävissä. Erilaisiin koulutuspäiviin kuuluu osana ajankohtainen lääkehoidon osio. Työnantaja on myös ostanut lääkelaskuharjoitustunteja ammattikorkeakoululta, mutta ne lopetettiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Kotihoidossa on lääkehoidon ja lääkelaskujen harjoittelumahdollisuus verkossa Sanoma Pron -oppimisalustalla. Ohjelma on kohdennettu erityisesti kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien lääkehoidon opiskelua, lääkelaskuharjoituksia ja koetta varten. Lääkehoitoa voi harjoitella verkossa myös omilla tunnuksillaan kotona. Niissä sosiaali- ja terveysviraston työyksiköissä, joissa ei vielä ole käytössä sähköistä oppimisalustaa lääkelaskujen harjoitteluun, voi lääkelaskuja harjoitella sosiaali- ja terveysviraston intranetissa olevilla lääkelaskuharjoituksilla.

Sosiaali- ja terveysviraston lähihoitajille ja perushoitajille järjestetään Oiva Akatemian kautta räätälöityä lääkehoidon koulutusta Stadin aikuisopistossa. Koulutus sisältää myös lääkelaskuharjoituksia.

Lopuksi mainittakoon, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on mukana laatimassa pääkaupunkiseututasoista yhtenäistä lääkehoitolupakokonaisuutta nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Aloitteen tekijä on ollut pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johto (Pks-Soster). Prosessimalli on parhaillaan kommenttikierroksella pääkaupunkiseudun kunnissa ja tavoitteena on ottaa se käyttöön syksyllä 2014. Tähän prosessimalliin sisältyy myös verkossa oleva harjoitteluympäristö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on järjestänyt hoitohenkilöstölle mahdollisuuksia lääkelaskujen harjoitteluun. Sairaanhoitajien osalta  lääkelaskujen harjoittelumahdollisuudet ovat kunnossa. Joissakin yksittäisissä työyksiköissä voi tällä hetkellä ilmetä puutteita nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittelumahdollisuuksissa. Kun nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu pääkaupunkiseututasoinen yhtenäinen lääkelupakäytäntö otetaan käyttöön, yhdenmukaistuvat myös lääkelaskujen harjoittelun muodot lähihoitajilla."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566