Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/44

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 181

Sj / Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite alamäkiradasta Kivikon liikuntapuistoon

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuuksia rakentaa Kivikon liikuntapuiston yhteyteen asfaltoitu alamäkirata.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntoihin viitaten, että Kivikon liikuntapuisto muodostaa yhdessä Paukkulan puiston ja Kivikon ulkoilupuiston kanssa laajan viheralueen, joka on ulkoilijoiden ja urheilijoiden vilkkaassa käytössä. Kivikon täyttömäkeä ja Kivikon liikuntapuistoa hallinnoi liikuntavirasto, ja rakennusvirasto vastaa ympäröivistä viheralueista. Alueelle suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimintoja ja palveluita virastojen välisellä tiiviillä yhteistyöllä.

Kivikon liikuntapuisto on määrä rakentaa valmiiksi 2010-luvun loppuun mennessä. Jo olemassa olevien hiihtohallin, agility-radan, BMX-radan, tekniikkaradan, jalkapallokentän, frisbeegolfradan ja lumilautarinteen lisäksi puistoon on suunniteltu rakennettavan mm. jalkapallokenttiä, palloilunurmi ja rullaluistelurata, joka voidaan talvisin jäädyttää matkaluisteluradaksi.

Alamäkirata vaatii paljon tilaa ympärilleen ja mahdollisesti alueen aitaamista. Teknisesti alamäkiradan voisi suunnitella toteutettavaksi Kivikossa sijaitsevaan täyttömäkeen. Täyttömäki on tällä hetkellä talvisin varattu lumilautailulle ja kesäisin frisbeegolfradalle ja ulkoilureiteille. Mäki on muokattu lumilautailulle soveltuvaksi, ja talvikaudella siitä vastaa yksityinen yrittäjä. Kesäkaudella täyttömäen alueella kulkee ulkoilureittejä, jotka ovat osa kaupungin ulkoilureittiverkostoa. Lumilautarinteen lähtölava on keväisin ja kesäisin lintujen tähystyspaikkana, ja alue on suunniteltu niin, että sen läpi pääsee kulkemaan tähystyspaikalle ja ulkoilureittejä pitkin. Alueelle on sijoitettu kolme frisbeegolfväylää, jotka ovat osa liikuntapuistossa sijaitsevaa 18 väylän frisbeegolfrataa.

Kivikon liikuntapuisto lähialueineen on huolellisesti suunniteltu, jotta se olisi tehokkaassa käytössä sekä talvisin että kesäisin. Täyttömäessä ei ole tilaa asfaltoidulle alamäkiradalle, ellei jo toteutettuja ulkoilu- ja liikuntapaikkoja muuteta tai poisteta kokonaan mäestä. Sekä liikuntalautakunta että yleisten töiden lautakunta ovat lausunnoissaan todenneet, ettei tämä ole toiminnallisesti tai taloudellisesti kannatettavaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 462

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 26

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kivikon liikuntapuisto muodostaa yhdessä Paukkulan puiston sekä Kivikon ulkoilupuiston kanssa laajan viheralueen, joka on ulkoilijoiden ja urheilijoiden vilkkaassa käytössä. Viheralueita hallinnoi sekä liikuntavirasto että rakennusvirasto. Kivikon täyttömäkeä ja Kivikon liikuntapuistoa hallinnoi liikuntavirasto. Rakennusvirasto vastaa ympäröivistä viheralueista.

Kivikon liikuntapuiston alueelle suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimintoja ja palveluita virastojen välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Kivikon liikuntapuisto rakentuu valmiiksi lähivuosina. Frisbeegolfrata on tuorein yhteistyössä toteutettu hanke joka sijoittuu sekä liikuntaviraston että rakennusviraston hallinnoimille alueille.

Alamäkirata vaatii paljon tilaa ympärilleen ja mahdollisesti alueen aitaamista. Kivikon täyttömäki, jonne radan mahdollisesti voisi teknisesti sijoittaa, toimii tällä hetkellä kesällä osana frisbeegolfrataa. Talvella koko mäki on varattu lumilautailulle, josta vastaa yksityinen yrittäjä. Kivikon liikuntapuisto lähialueineen ovat huolellisesti suunniteltuja ja viheralueet ovat jo nykyisillään kesä- ja talvitoiminnoillaan maksimikäytössä. Tämän vuoksi rakennusvirasto katsoo, ettei alamäkirataa ole mahdollista sijoittaa Kivikon liikuntapuiston alueelle poistamatta vakiintuneita olemassa olevia toimintoja.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, ettei alamäkirataa ole toiminnallisesti tai taloudellisesti kannatettavaa sijoittaa Kivikon liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 16.01.2014 § 16

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kivikon liikuntapuisto on määrä rakentaa valmiiksi 2010-luvun loppuun mennessä. Puistoon on suunniteltu rakennettavan jo olemassa olevien Hiihtohallin, Agilitityradan, BMX-radan, tekniikkaradan, jalkapallokentän, frisbee-golfradan ja lumilautarinteen lisäksi mm. jalkapallokenttiä, palloilunurmi sekä rullaluistelurata, joka voidaan talvisin jäädyttää matkaluisteluradaksi.

Teknisesti alamäkiradan voisi suunnitella toteutettavaksi Kivikossa sijaitsevaan täyttömäkeen. Kyseinen jätemäki toimii tällä hetkellä talvisin lumilautarinteenä. Kesäisin mäki toimii frisbee-golfratana sekä ulkoilualueena, jossa on kaikkien vapaasti käytössä olevia ulkoilureittejä. Täyttömäen ulkoilureitit ovat osa ulkoilureittiverkostoa. Lumilautarinteen lähtölava toimii keväisin ja kesäisin lintujen tähystyspaikkana.

Täyttömäki on muokattu siten, että se soveltuu talvisin lumilautailulle. Kesäkäyttöä varten täyttömäki on suunniteltu niin, että alueen läpi voidaan liikkua ulkoilureittejä pitkin sekä linnuntähystyspaikalle. Alueelle on myös sijoitettu kolme frisbeegolfväylää, jotka ovat osa Kivikon liikuntapuistossa sijaitsevaa 18 väylän frisbeegolfrataa.

Kivikon liikuntapuiston täyttömäki on suunniteltu tarkkaan, jotta se olisi tehokkaassa käytössä talvisin ja kesäisin.

Alamäkirata on kannatettava hanke mutta Kivikon liikuntapuiston täyttömäessä ei ole tilaa asfaltoidulle alamäkiradalle, ellei jo toteutettuja ulkoilu- ja liikuntapaikkoja muutetta tai poisteta kokonaan mäestä. Tämä ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti kannatettavaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566