Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/52

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 189

Sj / Valtuutettu Emma Karin aloite paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimiin taatakseen ns. paperittomille lapsille yhdenvertaisen oikeuden perusopetukseen.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että perustuslain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

Paperittomista on useita määritelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee paperittomat EU- tai Eta-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta tuleviksi siirtolaisiksi, joiden oleskelulupa Suomessa on päättynyt tai
sitä ei ole ollutkaan tai opiskelijaksi, jonka yksityinen sairausvakuutus on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan.

Opetusviraston oppilasrekisterin mukaan peruskouluissa oli vuoden alussa 337 opiskelijaa, joilla oli väliaikainen henkilötunnus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että heidän rekisteröitymisensä Helsingin
väestötietoihin on kesken. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä paperittomien oppilaiden määrää. Suurin osa oppilaista, joiden rekisteröitymisprosessi on kesken, tulee EU-maista, pääosin Virosta.

Paperittomista oppilaista ei synny tilastoa, koska opetusvirasto ei kouluun ilmoittautumisen yhteydessä valvo perheiden rekisteröitymistä maistraattiin, vaan riittää, että huoltaja ilmoittaa Suomessa olevan asuinosoitteen. Opetusviraston arvion mukaan varsinaisia paperittomia lapsia ei ole koulussa lainkaan tai heitä on vain muutama.

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Lapsella on siten oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen
kotikuntansa. Tätä on Helsingissä noudatettu.

Opetusvirasto valvoo oppivelvollisuuden suorittamista väestörekisteritietojen perusteella. Mikäli lasta ei ole ilmoitettu väestörekisteriin ja huoltaja ei itse tuo lasta kouluun, ei oppivelvollisen oleskelu Helsingissä tule opetusviraston tietoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

Valtuutettu Emma Karin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 506

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 15.04.2014 § 62

HEL 2014-000572 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Perustuslain 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

Paperittomista on useita määritelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee paperittomat EU- tai Eta-valtioiden tai Sveitsin ulkopuolelta tuleviksi siirtolaisiksi, joiden oleskelulupa Suomessa on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan tai opiskelijaksi, jonka yksityinen sairausvakuutus on päättynyt tai sitä ei ole ollutkaan.

Opetusviraston oppilasrekisterin mukaan peruskouluissa oli vuoden alussa 337 opiskelijaa, joilla oli väliaikainen henkilötunnus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että heidän rekisteröitymisensä Helsingin väestötietoihin on kesken. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä paperittomien oppilaiden määrää.

Paperittomista oppilaista ei synny tilastoa, koska opetusvirasto ei valvo perheiden rekisteröitymistä maistraattiin eikä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, vaan riittää, että huoltaja ilmoittaa Suomessa olevan asuinosoitteen. Opetusviraston arvion mukaan varsinaisia paperittomia lapsia ei koulussa ole lainkaan tai heitä on vain muutama. Suurin osa oppilaista, joiden rekisteröitymisprosessi on kesken, tulee EU-maista pääosin Virosta.

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Lapsella on siten oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen kotikuntansa. Tätä on Helsingissä noudatettu.

Opetusvirasto valvoo oppivelvollisuuden suorittamista väestörekisteritietojen perusteella. Mikäli lasta ei ole ilmoitettu väestörekisteriin tai huoltaja ei itse tuo lasta kouluun, ei oppivelvollisen oleskelu Helsingissä tule opetusviraston tietoon.

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

18.03.2014 Palautettiin

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566