Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/43

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 180

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Koillis-Helsingin maauimalasta

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kaavoittaisi ja rakennuttaisi maauimalan Koillis-Helsingin alueelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on käsitellyt uuden maauimalan rakentamista koskevia aloitteita 15.2.2012 ja 25.9.2013. Liikuntalautakunta on antanut em. aloitteista lausunnot 13.9.2011 ja 22.8.2013 ja kaupunkisuunnittelulautakunta 4.6.2013.

Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa ei ole osoitettu liikuntatoimelle investointimäärärahoja uuden maauimalan rakentamiseen.

Maauimalan sijoittaminen on ollut esillä liikuntaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyökokouksissa. Liikuntavirasto on neuvotteluissa ilmoittanut, ettei sillä ole lähitulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä uusien maauimaloiden rakentamiseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan todennut, että mikäli resursseja maauimalan rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon järjestyisi, puistosta on osoitettavissa rakennuspaikka maauimalalle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

3

Kaupunginvaltuuston päätös 15.2.2012

4

Kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 461

HEL 2013-012983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566