Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/42

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 175

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om dimensionerna på lokaler för barn i dagvård

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 1 annan ledamot föreslår i sin motion att lokalerna i barnens användning inom dagvården i Helsingfors ska dimensioneras så att de motsvarar nio kvadratmeter lägenhetsyta per barn.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att ett mål i det strategiprogram som stadsfullmäktige godkänt för fullmäktigeperioden 2013–2016 är att den totala ytan på de lokaler som används av staden själv inte ska öka under strategiperioden. I 2014 års budget, som stadsfullmäktige godkände 13.11.2013, har kravet på daghemslokaler ändrats från nio till åtta kvadratmeter i alla nya lokaler och i de befintliga lokaler där det är möjligt.

I anvisningarna för utarbetande av förslaget till budget för år 2014 och till ekonomiplan för åren 2014–2016 konstateras det att nybyggnadsprojekt, ombyggnader och hyresprojekt om möjligt ska genomföras med sikte på effektivare lokalanvändning och fler multifunktionella lokaler. Ett bindande mål för barnomsorgsverket år 2014 är att den våningsyta som är i förvaltningens bruk inte ökar i förhållande till antalet barn inom vården.

Daghemslokalerna ska vara sunda och trygga för både barn och vuxna. En utgångspunkt vid planeringen av verksamheten i lokalerna är att inne- och utelokalerna utgör en bra och fungerande helhet, och då används lokalerna mångsidigt och smidigt. Att erbjuda dagvårdsservice nära hemmet är också ett mål med avseende på en bra lokalanvändning.

Daghemslokalerna planeras i samråd av yrkesfolk och experter vid barnomsorgsverket, miljöcentralen och fastighetskontorets lokalcentral. Lokalerna pedagogiska, funktionella och ekonomiska planering sker så att fostrings- och utbildningshelheten kan genomföras på bästa möjliga sätt genom lek, motion, utforskning och pyssel tillsammans med barnen.

Stadsstyrelsen anser att passusen om justering av lokalkravet i den av stadsfullmäktige godkända budgeten för år 2014 stöder lokalmålet i strategiprogrammet så att den totala ytan på de lokaler som används av staden själv inte ökar under strategiperioden.

Barnomsorgsnämnden har 8.4.2014 preciserat principerna för lokalplaneringen. Barnomsorgsverket beaktar nämndens riktlinjer i det fortsatta arbetet. Barnomsorgsnämndens utlåtande finns i beslutshistorien.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 456

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 08.04.2014 § 72

HEL 2013-014519 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon päivähoidon tilamitoitusta koskevasta valtuutettu Helena Kantolan valtuustoaloitteesta:

Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan valtuustokaudelle 2013–2016 on kirjattu tavoite, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen pinta-ala ei kasva strategiakaudella. Lisäksi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa todetaan, että uudishankkeissa ja peruskorjauksissa sekä vuokrahankkeissa tulee pyrkiä tilatehokkuuden parantamiseen ja monikäyttöisyyden lisäämiseen. Varhaiskasvatusviraston sitovana tavoitteena vuonna 2014 on, että hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala hoidossa olevaa lasta kohden ei kasva. Tilojen hyvän käytön tavoitteena on tarjota päivähoitopalvelut läheltä kotia.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 päättämään talousarvioon on kirjattu, että varhaiskasvatuksen tilavaatimusta tarkastetaan 9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista.

Tällä hetkellä käytössä olevat päiväkotitilat ovat erilaisia ja eri aikoina rakennettuja. Varhaiskasvatusviraston huoneistoala lasta kohden vaihtelee päiväkodeittain 6,5–12,5 m² välillä, keskimäärin tilaa on käytössä hieman yli 9 m² lasta kohden. Varhaiskasvatusviraston nykyisissä päiväkodeissa on arviolta 35 % tiloista sellaisia, joissa on käytössä lapsikohtaista tilaa alle 9 m². Tilapaikkojen tarkistamisen yhteydessä varhaiskasvatusvirastossa käydään olemassa olevat päiväkotitilat yksitellen läpi ja selvitetään, missä määrin tilankäytön tehostamista voidaan tehdä tilojen toiminnallisuus-, terveellisyys- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Muutoksen vaikutuksista keskustellaan viraston henkilöstötoimikunnassa, varhaiskasvatusalueiden johtoryhmissä sekä kaikissa niissä yksiköissä, joita muutos koskee.

Varhaiskasvatusvirasto on sopinut kiinteistöviraston tilakeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa toimintatavoista tilanteissa, joissa tilankäytön tehokkuutta pysyvästi kasvatetaan siten, että sillä arvioidaan olevan vaikutusta ilmamäärien riittävyyteen tai hygieniatiloihin. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että päiväkotitilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä lapsille että henkilökunnalle. Käyttöönotettavat päiväkotitilat suunnitellaan tilakeskuksen ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Päiväkotitilat rakennetaan ja toiminta tiloissa suunnitellaan siten, että niissä voidaan tukea lapselle ominaisten toimintatapojen toteutuminen päivähoitopäivän aikana sisä- ja ulkotiloja joustavasti käyttäen. Lähtökohtana on valtakunnallinen RT-kortti-ohjeistus, jota sovelletaan eri kunnissa ottaen huomioon kunnan omat tavoitteet ja tiloihin liittyvät strategiat.

Yksi varhaiskasvatuksen vuoden 2014 kärkihankkeista on, että varhaiskasvatuksen tilojen pedagoginen ja taloudellinen suunnittelu tehdään siten, että sisä- ja ulkotilat muodostavat kokonaisuuden ja tiloja käytetään monipuolisesti ja joustavasti. Toimintaperiaatteena on, että lapset jaetaan toiminnallisiin pienryhmiin. Lasten toimintaa sisällä ja ulkona vuorotellaan, jolloin kaikki tilat ovat joustavasti lasten tarpeiden mukaisessa käytössä.

Uusien käyttöönotettavien päiväkotitilojen suunnittelussa on tavoitteena varata 8 m² tilaa lasta kohden. Uusia päiväkotitiloja ovat kaikki uudisrakennuskohteet, päiväkotihoidon käyttöön muutettavat tilat sekä peruskorjatut tilat, joissa tilojen kunto, ilmamäärät ja hygieniatilojen mitoitus vastaavat ympäristöviranomaisten asettamia vaatimuksia. Päiväkotitilojen suunnittelussa varataan riittävät tilat henkilökunnan sosiaalitiloiksi sekä työ- ja taukotiloiksi.

Helsingissä olemassa olevien päiväkotien tilapaikkojen määrittelyssä käytetään lähtökohtana huoneistoalaa. Tilapaikat kertovat, kuinka paljon tilassa voi olla samanaikaisesti läsnä olevia lapsia. Lasten hoitoajoissa on tapahtunut muutoksia, muun muassa perheillä on aiempaa enemmän osaviikkoista hoidon tarvetta, lisäksi muita poissaoloja on lähes 25 % hoitopäiviin suhteutettuna. Tämä tarkoittaa, että lapsia ei ole yhtäaikaisesti niin paljon päiväkodissa läsnä kuin lapsia on hoitosuhteessa.

Varhaiskasvatuslautakunnalle esitellään maaliskuussa tilapaikkojen tarkastamisen yhteenveto ja arvioidaan mahdollisuudet tehostaa tilojen käyttöä palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:

-        Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle.

-        Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.

-        Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari.

-        Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Käsittely

08.04.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari.
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Kannattajat: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta käsitteli tilanormin muutosta ja viraston tekemää tilapaikkatarkastelua kokouksessaan 8.4.2014 ja päätti täsmentää viraston tilatarkastelua seuraavasti:
- Niissä päiväkodeissa, joissa on integroitu erityisryhmä, vähennetään tämä ryhmä ja heidän kotialueensa tilatarkastelun ulkopuolelle.
- Priorisoidaan vuoden 2014 käyttösuunnitelmasta varoja tilojen ja pihojen suunnitteluun, akustiikkaan ja meluntorjuntaan sekä sisä/ulkokalusteisiin niille päiväkodeille, joihin lisätään tilapaikkoja.
- Koska kokonaishuoneistoalaan perustuva tilapaikkojen laskentatapa ei kohtele lapsia riittävän tasa-arvoisesti, jatketaan tilaselvitystä tarkistamalla kaikki tilat STM:n suosituksen ja Rakennustieto Oy:n lasten toimintatilan laskutavalla. Tämän tilaselvityksen jatko käynnistetään ja tilanne esitellään lautakunnalle 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön tilaneliöille valmistellaan oma mittari.
- Tilatarkastelun jälkeen tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen. Tilapaikkojen lisääminen entisestään on palvelun laatua heikentävä toimenpide, jonka tulee perustua poliittiseen harkintaan. Ehdotus lautakunnan tekemän hoitopaikkojen määrää koskevan delegointipäätöksen (Vakalk 12.2.2013, 17 §) muuttamisesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi kevätkauden aikana.

Jaa-äänet: 3
Mukhtar Abib, Juha Levo, Laura Simik

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6-3.

11.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566