Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/9

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 146

Eron myöntäminen eläintarhan johtajan virasta

HEL 2014-005219 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Jukka Salolle eron eläintarhan johtajan virasta 15.4.2014 lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eläintarhan johtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eläintarhan johtaja Jukka Salo on 15.4.2014 ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, on ero tullut voimaan 15.4.2014 lukien.

Eläintarhan johtosäännön mukaan viraston päällikkönä on eläintarhan johtaja. Eläintarhan johtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa eläintarhaa julistamaan eläintarhan johtajan virka haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

Eläintarhan johtajan virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6038,90–8722,52 euroa kuukaudessa.   

Kaupungin hallintosäännön mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on edelleen, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, määrätä johdon erityisasiantuntija Eila Ratasvuori kaupungin tietokeskuksesta hoitamaan eläintarhan johtajan tehtäviä 13.5.2014 lähtien. Viranhoitoa koskeva määräys on voimassa siihen saakka kunnes virkaan valittu ottaa tehtävän vastaan, enintään kuitenkin 180 päivää määräyksen antamisesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus irtisanoutumisesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eläintarhan johtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 510

HEL 2014-005219 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jukka Salolle eron eläintarhan johtajan virasta 15.4.2014 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566