Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/46

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 183

Sj / Den av ledamoten Markku Vuorinen väckta motionen om mer belysning på Staffansslättens badstrand

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Markku Vuorinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite

2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Markku Vuorinen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att det på Staffansslättens badstrand installeras tillräcklig belysning så att det är möjligt att använda strandens lekpark och motionsutrustning även under kvällstid.

Stadsstyrelsen hänvisar till idrottsnämndens utlåtande och konstaterar att idrottsverket under sommaren 2013 har förnyat barnens klätterställning och installerat nya redskap för utomhusmotion på Staffansslättens badstrand. I den omedelbara närheten av badstranden löper en gång- och cykelled och för belysningen av den ansvarar Helsingfors Energi. Utifrån kundrespons har Helsingfors Energi vid motionsutrustningen låtit installera två lyktstolpar som har kopplats till nätverket för utomhusbelysning. Enligt både idrottsnämndens och Helsingfors Energis uppfattning är klätterställningen och motionsredskapen efter den utförda installationen tillräckligt väl belysta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite

2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 464

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Markku Vuorisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 06.02.2014 § 31

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Liikuntavirasto on uusinut Tapaninvainion uimarannalle  lasten kiipeilytelineen sekä asentanut uudet ulkokuntoiluvälineet kesällä 2013. Uimarannalla ei ole ollut erillistä valaistusta.

Rannan välittömässä läheisyydessä kulkee kevyenliikenteen reitti, jonka ylläpidosta vastaa rakennusvirasto ja valaistuksesta Helsingin Energia.  Asiakaspalautteiden myötä Helsingin Energia asennutti myös uimarannalle katuvaloverkostoon kuuluvat valaisimet, josta Energia myös vastaa. Helsingin Energian tekemän asennustyön jälkeen ovat kiipeilyteline ja ulkokuntoiluvälineet ovat riittävästi valaistuja. 

Aloitteen ei tulisi liikuntatoimen näkökulmasta katsoen ja edellä aloitteesta esitetyn selvityksen perusteella antaa kaupungin puolelta aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566