Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/50

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 187

Sj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om införande av servicesedlar i skolornas eftermiddagsverksamhet

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att servicesedlar ska införas i Helsingforsskolornas eftermiddagsverksamhet. Kunderna, som gör sina val med hjälp av servicesedeln, och de med varandra konkurrerande serviceproducenterna kan tillsammans få till stånd positiva ändringar i priset och kvaliteten på eftermiddagsverksameten och i utbudets omfattning.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till utbildningsnämndens utlåtande att lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården reglerar användningen av servicesedlar. En kommun eller en samkommun kan utnyttja servicesedlar inom de social- och hälsovårdstjänster den tillhandahåller. Lagstiftningen för social- och hälsovården gäller inte för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. Servicesedlar kan inte införas i eftermiddagsverksamheten som hör under lagen om grundläggande utbildning.

Enligt lagen om grundläggande utbildning kan en kommun själv ordna eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller skaffa tjänster genom upphandling eller genom att betala serviceproducenterna understöd för ändamålet. Kommunen beviljas statsandelar för verksamheten. Om en kommun ordnar eller skaffar tjänster för eftermiddagsverksamhet ska den erbjudas eleverna i årskurserna 1 och 2 och de elever som fått beslut om särskilt stöd i alla årskurser i den omfattning som kommunen bestämt. I Helsingfors deltar 59 % av eleverna i årskurs 1 och 37 % av eleverna i årskurs 2 i verksamheten.

På linjen för grundläggande utbildning inleddes hösten 2013 ett projekt för serviceformgivning inom eftermiddagsverksamheten. Projektet syftar till att hitta verksamhetsmodeller med vilka man kan trygga förutsättningarna för den ökade eftermiddagsverksamheten och söka nya verksamhetsstödjande perspektiv till att även i framtiden tillhandahålla högkvalitativ eftermiddagsverksamhet. Projektet genomförs i samarbete med serviceproducenterna, kundfamiljerna och barnen. Projektet går ut på att man granskar serviceutvecklingen ur ett perspektiv med avseende på konkurrensutsättningen, kundcentreringen och de lokala behoven samt med beaktande av att man ska ha tillgång till tillräckligt många olika serviceproducenter också i framtiden. Utredningen görs år 2014 och utbildningsnämnden behandlar konklusionerna och utvecklingsförslagen vid årsskiftet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 468

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 18.03.2014 § 42

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa. Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa ei voida ottaa käyttöön palveluseteliä.

Kunta voi järjestää itse perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai hankkia sitä ostamalla tai avustamalla palveluntuottajia. Kunta saa toimintaan valtionosuutta. Jos kunta järjestää tai hankkii toimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille ja kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Helsingissä kohderyhmä 1. luokanoppilaista osallistuu toimintaan 59 % ja 2. luokan oppilaista 37 %.

Perusopetuslinjalla on käynnistynyt iltapäivätoiminnan palvelumuotoiluhanke syksyllä 2013. Hankkeen tarkoituksena on löytää toimintamalleja, joilla turvataan kasvavan iltapäivätoiminnan edellytykset sekä etsitään uusia toimintaa tukevia näkökulmia laadukkaan iltapäivätoiminnan toteuttamiseen myös tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajien, asiakasperheiden ja lasten kanssa. Hankkeessa tarkastellaan palvelun kehittämistä kilpailuttamisen näkökulmasta, asiakaskeskeisyyden ja alueellisten tarpeiden näkökulmasta sekä huomioiden erilaisten palveluntarjoajien riittävyys tulevaisuudessakin. Selvitys tehdään vuoden 2014 aikana ja johtopäätökset kehittämisehdotuksineen tuodaan opetuslautakuntaan vuoden vaihteessa.

Käsittely

18.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

25.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566