Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Kaj / Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite Katajanokanpuiston nimen muuttamisesta Tove Janssonin puistoksi

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Anni Sinnemäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite

2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anni Sinnemäki ja 62 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Katajanokanpuiston nimi muutettaisiin Tove Janssonin puistoksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2014 kokouksessaan hyväksynyt valtuustoaloitteen perusteella nimenmuutoksen, jolla Katajanokanpuiston (Skatuddsparken) nimi muutettiin Tove Janssonin puistoksi (Tove Janssons park).

Kaupunginhallitus katsoo, että Tove Jansson ansaitsee tulla muistetuksi Helsingin paikannimistössä. Tove Jansson oli merkittävä, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu ja erittäin pidetty kuvataiteilija ja kirjailija sekä syntyperäinen helsinkiläinen. Kaupunginhallitus pitää Katajanokanpuistoa onnistuneena paikanvalintana Tove Janssonin muistamiseksi. Katajanokanpuisto oli osa Tove Janssonin lapsuuden ja varhaisnuoruuden asuinympäristöä liki 20 vuoden ajan.

Tove Janssonin perikunta on puoltanut puiston nimeämistä Tove Janssonin mukaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös nimen muuttamisesta ilmenee kokonaisuudessaan esityslistan liitteestä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite

2

Valtuutettu Anni Sinnemäen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 447

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Anni Sinnemäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2014 § 63

HEL 2013-014200 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2014 päättänyt muuttaa Katajanokan kaupunginosassa sijaitsevan Katajanokanpuiston (Skatuddsparken) nimen Tove Janssonin puistoksi (Tove Janssons park).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistösuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566