Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/35

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Kaj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Aurinkolahden koulun ympäristön liikenneturvallisuudesta

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan selvitettäväksi, miten Vuosaaren Aurinkolahden koulun ympäristön liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja katsoo, että Leikosaarentien liikennejärjestelyt koulun kohdalla tukevat turvallista liikennekäyttäytymistä. Ajonopeuksia hidastavat keskisaarekkeet, hidastinpysäkit ja kiertoliittymät. Turvallinen reitti koululle on tarjolla alikulun kautta. Leikosaarentiellä ja Iiluodontiellä on "Lapsia"- varoitusmerkit. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Aurinkolahden koulun kohdalla on tapahtunut yksi tilastoitu moottoriajoneuvo-onnettomuus ja yksi jalankulkijaonnettomuus suojatiellä ilta-aikaan.

Aurinkolahden koulun kohdalla tehtiin lokakuussa 2013 nopeusmittauksia, joiden mukaan 40 km/h-nopeusrajoitusta noudatettiin tunnollisesti. Jalankulkuliikennettä tarkkailtiin paikan päällä viimeksi helmikuussa koulupäivän alkamisaikaan, jolloin koulun kohdalla sijaitsevan suojatien ylitti koulun suuntaan vajaat 40 lasta sekä päiväkodin suuntaan noin 30 lasta. Lisäksi 13 nuorta ylitti kadun muualta kuin suojatieltä. Alikulkua käytettiin vähän. Päiväkodin suuntaan menevillä pienillä lapsilla oli aina saattaja mukana, ja kouluun kulkevat 3.-9.-luokkalaiset omaavat jo edellytykset turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Valtaosa koululaisista käyttää muita mm. Vuosaaren keskuspuiston raitteja saapuessaan koululle.

Näkymät Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien liittymässä ovat hyvät, koska liittyvän suunnan autoilijalla on tilaa havaita ensin jalankulkijat sekä pyöräilijät ja tämän jälkeen pääsuunnan autot. Pensaikkoa raivataan Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien näkymien parantamiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo edellä mainituin perustein, että Aurinkolahden koulun ympäristön liikenneturvallisuus on nykyisellään hyvällä tasolla, joten aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin ei näin ollen ole perusteltua ryhtyä. Koulun kohdalle Leikosaarentielle idän suuntaan on tarkoitus asentaa ajonopeuksien näyttötaulu seuraavien toteutettavien kohteiden yhteydessä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 503

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2014 § 65

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Leikosaarentie on paikallinen kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h ja liikennemäärä syksyn 2012 laskentojen mukaan 4 900 ajon/vrk.

Vuosina 2004 – 2014 Aurinkolahden koulun kohdalla tapahtui yksi tilastoitu moottoriajoneuvo-onnettomuus ja yksi jalankulkija-onnettomuus suojatiellä ilta-aikaan. Kadun pohjoisreunan kadunvarsipysäköinnistä huolimatta näkemät suojatien kohdalla ovat hyvät. Kadulla liikennöivät aamuruuhkan aikaan tihein vuorovälein (noin 5 – 8 min) bussilinjat 96 ja 98. Koulun länsipuolella sen välittömässä läheisyydessä on kaksi alikulkua, joista toinen yhdistää Mustankivenpuiston ja Aurinkolahden eteläosan raittiverkoston toisiinsa sekä tarjoaa sujuvan yhteyden koululle ja alueen päiväkoteihin. Aurinkolahden pääkoulua käyvät 3. – 9. luokkalaiset. Villiruusunkujalla ja Aurinkotuulenkadulla sijaitsevia sivukouluja, joiden yhteydessä toimivat päiväkodit, käyvät tätä alemmat luokat ja esikoululaiset. Pääkoulua vastapäätä Leikosaarentien pohjoispuolella on myös päiväkoti. Leikosaarentie tulee olemaan osa runkobussilinjan 560 reittiä vuonna 2015.

Leikosaarentien liikennejärjestelyt koulun kohdalla tukevat turvallista liikennekäyttäytymistä. Ajonopeuksia hidastavat keskisaarekkeet, hidastinpysäkit ja kiertoliittymät. Turvallinen reitti koululle on tarjolla alikulun kautta. Leikosaarentiellä ja Iiluodontiellä on "Lapsia"-varoitusmerkit. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttiin syksyllä 2009 periaatteet ajonopeuksien hallitsemiseksi Helsingissä. Periaatteiden mukaan hidasteiden rakentamisessa etusijalla ovat sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas ajoneuvoliikenne risteävät. Hidasteita ei kuitenkaan ole suositeltavaa sijoittaa merkittäville bussireiteille.

Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia nopeusnäyttötauluista, joita on tällä hetkellä yli 50 kappaletta. Koulun kohdalle Leikosaarentielle idän suuntaan on tarkoitus asentaa näyttötaulun seuraavien kohteiden yhteydessä.

Aurinkolahden koulun kohdalla tehtiin lokakuussa 2013 nopeusmittauksia, joiden mukaan 40 km/h-nopeusrajoitusta noudatettiin tunnollisesti. Jalankulkuliikennettä tarkkailtiin paikan päällä 28.2.2014 koulupäivän alkamisaikaan, jolloin koulun kohdalla sijaitsevan suojatien ylitti koulun suuntaan vajaat 40 lasta sekä päiväkodin suuntaan noin 30 lasta. Lisäksi 13 nuorta ylitti kadun muualta kuin suojatieltä. Alikulkua käytettiin vähän. Päiväkodin suuntaan menevillä pienillä lapsilla oli aina saattaja mukana, ja kouluun kulkevat 3.-9.-luokkalaiset omaavat jo edellytykset turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Valtaosa koululaisista käyttää muita mm. Vuosaaren keskuspuiston raitteja saapuessaan koululle.

Näkemät ovat Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien liittymässä hyvät, koska liittyvän suunnan autoilijalla on tilaa havaita ensin jalankulkijat sekä pyöräilijät ja tämän jälkeen pääsuunnan autot. Pensaikkoa raivataan Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien näkemien parantamiseksi.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566