Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/30

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 167

Kaj / Valtuutettu Jape Lovenin aloite Vuosaaren Vuotien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Jape Lovenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jape Lovenin aloite

2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Loven ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että jalankulkijoiden turvallisuutta tulisi parantaa Vuosaaren Vuotiellä ja kauppakeskus Columbuksen läheisyydessä suojatiemerkinnöin sekä jalkakäytävän rakentamisella.

Kaupunginhallitus toteaa saatuun lausuntoon ja rakennusvirastosta saatuun selvitykseen viitaten, että alueen kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi alueen katujen rakentamista ei ole voitu aloittaa suunnitellussa aikataulussa. Tämän seurauksena jalankulun ja pyöräilyn yhteydet alueen itäosasta metroasemalle ovat vaikeutuneet eikä luontevaa ja turvallista kulkuyhteyttä ole toistaiseksi ollut käytettävissä.

Suorimmaksi itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi metroasemalle on muotoutunut Columbuksen kauppakeskuksen pysäköintialue. Kauppakeskuksen ollessa suljettu osa idän suunnasta tulevista jalankulkijoista on käyttänyt kulkemiseen jopa Vuotien pohjoisreunaa sillan alla. Vuotien reunaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu kulkuväyläksi, vaan lähinnä lumitilaksi eikä sitä vaarallisen kapeutensa vuoksi voida jatkossakaan osoittaa kulkutieksi.

Alueen itäsuunnan katuyhteys metroasemalle on suunniteltu järjestettäväksi Bertha Pauligin kadun kautta. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmia päästään toteuttamaan. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Bertha Pauligin kadun eteläreunan asuntorakentaminen toteutuu aikataulun mukaan vasta noin vuonna 2019 ja kadun pohjoisreunan toimitilarakentamisen aikataulu on avoin.

Turvallisen kulkuyhteyden aikaansaamiseksi rakennusvirasto toteuttaa vuoden 2014 kuluessa raittiyhteyden Bertha Pauligin kadulle. Raittiyhteys mahdollistaa kulun Gustav Pauligin kadulta Kahvikujalle (terveysaseman länsipuolelle) jo ennen alueen varsinaista asunto- ja toimitilarakentamisen käynnistymistä. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös tarvittava opastus kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ohjeiden mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jape Lovenin aloite

2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 448

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.12.2013 § 437

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuotie on katuluokaltaan pääkatu/alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä kauppakeskus Columbuksen kohdalla on noin 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 50 km/h. Kauppakeskuksen alituksen kohdalla Vuotien molemmin puolin on kivetyt reunakivelliset pientareet. Eteläpuolella sijaitsevan pientareen leveys on noin 1,5 metriä seinästä mitattuna. Tämä leveys on liian kapea turvalliseen liikkumiseen Vuotien reunassa. Eteläinen korotettu osuus on tarkoitettu Columbuksen alapuolella sijaitsevien varauloskäyntien kulkuyhteydeksi. Vuotien pohjoispuolella sijaitseva korotettu osuus päättyy bussipysäkkiin, jota edeltävän osuuden leveys vaihtelee 1,5 metristä 1,8 metriin metroaseman edustalle johtavien portaikko- ja pystykuilurakenteiden kohdalla. Vuotien tasoisen kadun reunassa tämä reitti on turvaton eikä toimi esteettömyyden näkökulmasta tasavertaisena yhteytenä metroasemalle. Lisäksi joudutaan ylittämään suhteellisen vilkas ja leveä Vuotie. Liikenteen ohjaussuunnitelmissa ja katusuunnitelmissa näitä yhteyksiä ei ole osoitettu jalankulkijoiden käyttöön.

Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Käsittely

17.12.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kappaleen 2 viimeinen lause poistetaan.

Kappaleet 3 ja 4 poistetaan.

Lisätään uudeksi kappaleeksi 3:

Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää
liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa.
Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle.
Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 2 viimeinen lause poistetaan. Kappaleet 3 ja 4 poistetaan. Lisätään uudeksi kappaleeksi 3: Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Jaa-äänet: 3
Hennariikka Andersson, Tom Packalén, Risto Rautava

Ei-äänet: 6
Henrik Jaakkola, Jape Lovén, Elina Moisio, Matti Niiranen, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Lovénin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 3.

10.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566