Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 148

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om konkurrensutsättning av behandlingen av fullmäktigemotioner

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att staden ska

1. konkurrensutsätta behandlingen av fullmäktigemotioner och stödja småföretagare i Helsingfors vid konkurrensutsättningen;
2. köpa en objektiv tredje part med uppgift att utarbeta en verksamhetsplan för fullmäktigemotionen för stadens tjänsteinnehavare; och
3. låta bli att med skattebetalarnas pengar delta i utredningsarbetet om lämpligheten med projekt i stil med Guggenheim.

1. Stadsstyrelsen anför som sitt svar på den första punkten att det vid beredningen av fullmäktigemotionerna är fråga om beslutsberedning, vilket innebär förvaltningsförfarande. Enligt 31 § 1 mom. i förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Motionerna behandlas i enlighet med kommunallagen, arbetsordningen för stadsfullmäktige och förvaltningsstadgan. I stadsstyrelsen föredras ärendena av en föredragande. Ärendena bereds för stadsstyrelsen och andra organ av tjänsteinnehavare och arbetstagare. Exempelvis bestämmelserna om tjänstebrott i 40 kap. i strafflagen gäller såväl tjänsteinnehavare som kommunala arbetstagare.

Vid beredningen av ett förvaltningsärende utreds de fakta som behövs för beslutsfattandet. Föredraganden ansvarar för beredningen och är utifrån denna skyldig att ge organet ett beslutsförslag i ärendet. Vid beredningen av motioner begärs det utlåtanden från behövliga håll, såsom nämnder, direktioner och förvaltningar, och med stöd av utlåtandena kan ett motionssvar beredas. Om det anses behövligt kan utlåtanden inhämtas också hos övriga.

Enligt bestämmelserna i kommunallagen godkänner fullmäktige för organiseringen av förvaltningen behövliga instruktioner där det bestäms om kommunens olika myndigheters verksamhet och uppgifter och om hur befogenheterna skall fördelas mellan dem (16 §). Fullmäktige godkänner också en förvaltningsstadga med bestämmelser om kommunens förvaltnings- och beslutsförfarande, bland annat om föredragning (50 §). Dessutom ska kommunstyrelsen enligt kommunallagen bereda de ärenden som behandlas i fullmäktige (53 §).

Enligt 14 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige läggs stadsstyrelsens förslag till grund för behandlingen. I 8 § i förvaltningsstadgan föreskrivs det att ärendena vid ett organs sammanträde avgörs på föredragning, frånsett intern reglering av organets verksamhet. Föredragandens förslag läggs till grund för behandlingen.

Stadsstyrelsen anser således att beredningen av motionsärenden inte kan delegeras till utomstående, utan det är fråga om lagstadgat och i instruktioner föreskrivet tjänstearbete. Dessutom går det inte heller i övrigt att gynna lokala och/eller små företag vid köp av sakkunnigtjänster, utan konkurrensutsättning måste alltid ske på objektiva grunder.

2. Stadsstyrelsen anför som sitt svar på den andra punkten att till det som revisionsnämnden bedömer i sin utvärderingsplan hör fullmäktigemotionerna och hemställningsklämmarna och den beredning som gäller dessa. Revisionsnämnden förelägger fullmäktige detta som en del av sin normala rapportering. Med beaktande av de tillgängliga resurserna är det därmed inte ändamålsenligt att åtminstone än så länge köpa utredningar och planer av utomstående.

3. Stadsstyrelsen anför som sitt svar på den tredje punkten att deltagandet i olika projekt alltid avgörs efter separat övervägande. Beslut om deltagande fattas varje gång av ett behörigt organ eller en behörig tjänsteinnehavare. Det är således inte ändamålsenligt att ge ett kategoriskt svar.

Stadsstyrelsen anser att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 427

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 12.11.2013

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Oikeuspalvelut toteaa seuraavaa:

Kuntalain 16 §:n mukaan hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintoäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä, mm. esittelystä.

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan asioiden käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus. Hallintosäännön 8 §:ssä säädetään, että toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestystä lukuun ottamatta. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus.

Kuntalain 28 §:ssä säädetään kunnan asukkaan aloiteoikeudesta. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Kuntalain 15 §:ssä säädetään, että valtuutetun aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestykseen.

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään, että valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.

Hallintoasian valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat tosiasiat. Asia on selvitettävä riittävästi ja asianmukaisesti ja hankittava asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Esittelijä vastaa valmistelusta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle päätösehdotuksen. Aloitteita valmisteltaessa pyydetään tarvittavilta tahoilta, kuten lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta, lausuntoja, joiden perusteella aloitevastaus voidaan valmistella. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, lausuntoja voidaan pyytää myös muilta tahoilta.

Valtuustoaloitteiden valmistelussa on kysymys päätösvalmistelusta, joka on hallintomenettelyä. Ne käsitellään kuntalain, kaupunginvaltuuston työjärjestyksen ja hallintosäännön mukaan.  Kaupunginhallituksessa asiat esittelee esittelijä. Kaupunginhallitukseen ja muihin toimielimiin asiat valmistelevat viranhaltijat ja työntekijät. Esim. rikoslain 40 luvun virkarikossäännökset koskevat sekä viranhaltijoita että kunnan työntekijöitä.

Oikeuspalvelut toteaa, että tällainen päätösvalmistelun ulkoistaminen ei ole mahdollista.

Vaikka toiminta voitaisiinkin ulkoistaa ja kilpailuttaa paikallisia, yrityksiä voisi asettaa etusijalle.

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566