Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

Val av ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja Valtteri Aaltonen till personlig ersättare för Kaarin Taipale i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 9.4.2014 (100 §) Jouko Malinen till ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014. Jouko Malinen var före valet personlig ersättare för Kaarin Taipale. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 472

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Valtteri Aaltosen Kaarin Taipaleen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 09.04.2014 § 100

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Tuomas Kurttila befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

2.     välja Jouko Malinen till ny ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att personlig ersättare
för den nya ledamoten i stadsstyrelsens IT-sektion är Miriikka Laakkonen.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566