Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/45

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Sj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite nuorten mahdollisuudesta tehdä taidetta julkiseen liikenteeseen

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 60 muuta valtuutettua esittävät, että nuorisoasiainkeskus toteuttaa yhdessä HKL:n kanssa hankkeen, jossa nuoret tekevät taidetta jollekin metroasemalle tai bussi- tai raitiopysäkille. Hankkeen organisoisivat kyseisen aseman lähialueen nuorisotalot.

Kaupunginhallitus toteaa nuorisolautakunnan lausuntoon viitaten, että aloitteessa tarkoitetun kaltainen taidehanke on jo toteutettu. Pohjois-Haagan rautatieasemalle on toteutettu nuorten voimin tehty taideteos. Tämä taidehanke lähti liikkeelle Haaga - Kaarelan alueen nuorten aloitteesta, ja sen toteuttamisen mahdollisti nuorisoasiankeskus yhdessä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa. Nuorisoasiainkeskuksella on valmiuksia toteuttaa myös muita vastaavia hankkeita.

HKL:n lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti nuorten taiteen tuomiseen HKL:n hallinnoimalle metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille. Siten pohja uusien taidehankkeiden toteuttamiselle on olemassa. Valmisteluun toivotaan aloitteita paikallisilta nuorilta esimerkiksi nuorisotalojen, Ruuti-sivuston kautta tai päättäjien kautta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 463

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 30.01.2014 § 6

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa hanke, jossa nuoret pääsisivät tekemään taidetta jollekin metroasemalle tai bussi- tai raitiovaunupysäkille.

HKL on tehnyt periaatteellisen sisäisen päätöksen siitä, että se ei salli graffititaidetta asemillaan, mutta on kiinnostunut ottamaan esille muunlaista nuorten tekemää taidetta, jos paikkoja juna-asemilta tai metroasemilta löytyy.

Bussi- tai raitiovaunupysäkkien tila on kaupallisessa käytössä ja edellyttää mainospaikan ostamista, mikä tietää kustannusvaikutuksia, mutta ei estä mahdollisen hankkeen toteuttamista.

Haaga-Kaarelan alueella nuoret ovat osallistavan budjetoinnin työpajassa tuoneet esiin ajatuksen nuorten tekemän taiteen viemisestä paikallisille julkisen liikenteen asemille ja tämä hanke on jo lähtenyt eteenpäin. Tarkoituksena on tuottaa Pohjois-Haagan rautatieasemalle Haaga-Kaarelan alueen nuorten taiteilija Sasha Huberin tuella valmistama teos kevään 2014 aikana. Nuorisoasiainkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksella on edellytykset toteuttaa muitakin vastaavanlaisia hankkeita. Jotta ne olisivat nuorten toiveiden mukaisia, toivotaan niihin Haaga-Kaarelan esimerkin mukaisesti aloitetta paikallisilta nuorilta esim. nuorisotalojen tai Ruuti-sivuston kautta tai päättäjien kautta.

Käsittely

30.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi kappaleen kuusi viimeisen lauseen loppuun seuraavan: "tai päättäjien kautta."

Esittelijä

osastopäällikkö

Leena Ruotsalainen

Lisätiedot

Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi

Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 16

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että HKL yhdessä nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteuttaa hankkeen, jossa nuoret pääsevät tekemään jollekin metroasemalle tai bussi- tai raitiovaunupysäkille taidetta. Hankkeen organisoivat kyseisen aseman lähialueen nuorisotalot.

HKL suhtautuu valtuustoaloitteessa ehdotettuun hankkeeseen myönteisesti ja on valmis hankkeeseen, jossa HKL:n hallinnoimalle metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille toteutetaan nuorten taidetta. HKL toivookin nuorisoasiainkeskukselta ehdotuksia siitä, mitkä olisivat soveliaita kohteita, minkä laajuinen toteuttava hanke olisi ja ketkä hankkeen voisivat toteuttaa. HKL voi tämän jälkeen aloittaa hankkeen toteuttamiseen vaatimat toimenpiteet.

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566