Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/50

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 187

Sj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite palvelusetelin käyttöönotosta koulujen iltapäivätoiminnassa

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin koulujen iltapäivätoiminnassa otettaisiin käyttöön palveluseteli. Palvelusetelin avulla valintoja tekevä asiakas ja keskenään kilpailevat palveluntuottajat voisivat saada yhdessä aikaan positiivisia muutoksia iltapäivätoiminnan hinnassa, laadussa ja tarjonnan laajuudessa.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä säätelee palvelusetelin käyttöä. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa. Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa ei voida ottaa käyttöön palveluseteliä.

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää itse perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai hankkia sitä ostamalla tai avustamalla palveluntuottajia. Kunta saa toimintaan valtionosuutta. Jos kunta järjestää tai hankkii toimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Helsingissä ensimmäisen vuosiluokan oppilaista osallistuu toimintaan 59 % ja toisen vuosiluokan oppilaista 37 %.

Perusopetuslinjalla on käynnistynyt iltapäivätoiminnan palvelumuotoiluhanke syksyllä 2013. Hankkeen tarkoituksena on löytää toimintamalleja, joilla turvataan kasvavan iltapäivätoiminnan edellytykset sekä etsitään uusia toimintaa tukevia näkökulmia laadukkaan iltapäivätoiminnan toteuttamiseen myös tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajien, asiakasperheiden ja lasten kanssa. Hankkeessa tarkastellaan palvelun kehittämistä kilpailuttamisen näkökulmasta, asiakaskeskeisyyden ja alueellisten tarpeiden näkökulmasta sekä huomioiden erilaisten palveluntarjoajien riittävyys tulevaisuudessakin. Selvitys tehdään vuoden 2014 aikana ja johtopäätökset kehittämisehdotuksineen käsitellään opetuslautakunnassa vuoden vaihteessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 468

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 18.03.2014 § 42

HEL 2013-015156 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa. Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa ei voida ottaa käyttöön palveluseteliä.

Kunta voi järjestää itse perusopetuksen iltapäivätoimintaa tai hankkia sitä ostamalla tai avustamalla palveluntuottajia. Kunta saa toimintaan valtionosuutta. Jos kunta järjestää tai hankkii toimintaa, tulee sitä tarjota ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille ja kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Helsingissä kohderyhmä 1. luokanoppilaista osallistuu toimintaan 59 % ja 2. luokan oppilaista 37 %.

Perusopetuslinjalla on käynnistynyt iltapäivätoiminnan palvelumuotoiluhanke syksyllä 2013. Hankkeen tarkoituksena on löytää toimintamalleja, joilla turvataan kasvavan iltapäivätoiminnan edellytykset sekä etsitään uusia toimintaa tukevia näkökulmia laadukkaan iltapäivätoiminnan toteuttamiseen myös tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluntuottajien, asiakasperheiden ja lasten kanssa. Hankkeessa tarkastellaan palvelun kehittämistä kilpailuttamisen näkökulmasta, asiakaskeskeisyyden ja alueellisten tarpeiden näkökulmasta sekä huomioiden erilaisten palveluntarjoajien riittävyys tulevaisuudessakin. Selvitys tehdään vuoden 2014 aikana ja johtopäätökset kehittämisehdotuksineen tuodaan opetuslautakuntaan vuoden vaihteessa.

Käsittely

18.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

25.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566