Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/35

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Kaj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten kring Aurinkolahden koulu i Nordsjö

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara föreslår i sin motion att det ska utredas på vilka sätt trafiksäkerheten kring Aurinkolahden koulu kan förbättras.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och anser att trafikarrangemangen på Lekholmsvägen vid skolan bidrar till tryggt och säkert uppförande i trafiken. Mittrefuger, stopphållplatser och rondeller sänker körhastigheterna. Det finns en trygg rutt till skolan som går genom en gång- och cykeltunnel. På Lekholmsvägen och Iglovägen finns trafikmärken som varnar för barn. Enligt statistiken har det under de senaste tio åren hänt en motorfordonsolycka och en fotgängarolycka kvällstid på övergångsstället vid Aurinkolahden koulu.

Vid Aurinkolahden koulu gjordes det i oktober 2013 hastighetsmätningar, enligt vilka hastighetsbegränsningen 40 km/t följdes samvetsgrant. Gångtrafiken observerades på plats senast i februari vid skoldagens början då nästan 40 barn gick över övergångsstället vid skolan i riktningen mot skolan och cirka 30 barn i riktningen mot daghemmet. Dessutom gick 13 ungdomar över gatan annanstans än vid övergångsstället. Gång- och cykeltunneln användes bara i viss mån. Små barn som gick i riktningen mot daghemmet följdes alltid av en annan person, och av elever i årskurserna 3–9 kan man redan förutsätta tryggt och säkert uppförande i trafiken. Största delen av skoleleverna använder andra förbindelser på sin skolväg, bland annat gång- och cykelvägar i Nordsjö centralpark.

Vyerna i Sandkajsvägens och Lekholmsvägens korsning är bra eftersom bilisterna från den anslutande riktningen har tillräckligt med utrymme att först iaktta fotgängarna och cyklisterna och därefter bilarna i huvudriktningen. Buskarna gallras för att förbättra vyerna från Sandkajsvägen och Lekholmsvägen.

Stadsstyrelsen anser med motiveringarna ovan att trafiksäkerheten kring Aurinkolahden koulu i nuläget är på god nivå och att det inte är motiverat att vidta de åtgärder som föreslås i motionen. Avsikten är att installera en tavla som visar körhastigheten vid Lekholmsvägen för bilisterna i riktningen mot öster i samband med följande motsvarande objekt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 503

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.03.2014 § 65

HEL 2014-001243 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Leikosaarentie on paikallinen kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h ja liikennemäärä syksyn 2012 laskentojen mukaan 4 900 ajon/vrk.

Vuosina 2004 – 2014 Aurinkolahden koulun kohdalla tapahtui yksi tilastoitu moottoriajoneuvo-onnettomuus ja yksi jalankulkija-onnettomuus suojatiellä ilta-aikaan. Kadun pohjoisreunan kadunvarsipysäköinnistä huolimatta näkemät suojatien kohdalla ovat hyvät. Kadulla liikennöivät aamuruuhkan aikaan tihein vuorovälein (noin 5 – 8 min) bussilinjat 96 ja 98. Koulun länsipuolella sen välittömässä läheisyydessä on kaksi alikulkua, joista toinen yhdistää Mustankivenpuiston ja Aurinkolahden eteläosan raittiverkoston toisiinsa sekä tarjoaa sujuvan yhteyden koululle ja alueen päiväkoteihin. Aurinkolahden pääkoulua käyvät 3. – 9. luokkalaiset. Villiruusunkujalla ja Aurinkotuulenkadulla sijaitsevia sivukouluja, joiden yhteydessä toimivat päiväkodit, käyvät tätä alemmat luokat ja esikoululaiset. Pääkoulua vastapäätä Leikosaarentien pohjoispuolella on myös päiväkoti. Leikosaarentie tulee olemaan osa runkobussilinjan 560 reittiä vuonna 2015.

Leikosaarentien liikennejärjestelyt koulun kohdalla tukevat turvallista liikennekäyttäytymistä. Ajonopeuksia hidastavat keskisaarekkeet, hidastinpysäkit ja kiertoliittymät. Turvallinen reitti koululle on tarjolla alikulun kautta. Leikosaarentiellä ja Iiluodontiellä on "Lapsia"-varoitusmerkit. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksyttiin syksyllä 2009 periaatteet ajonopeuksien hallitsemiseksi Helsingissä. Periaatteiden mukaan hidasteiden rakentamisessa etusijalla ovat sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas ajoneuvoliikenne risteävät. Hidasteita ei kuitenkaan ole suositeltavaa sijoittaa merkittäville bussireiteille.

Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia nopeusnäyttötauluista, joita on tällä hetkellä yli 50 kappaletta. Koulun kohdalle Leikosaarentielle idän suuntaan on tarkoitus asentaa näyttötaulun seuraavien kohteiden yhteydessä.

Aurinkolahden koulun kohdalla tehtiin lokakuussa 2013 nopeusmittauksia, joiden mukaan 40 km/h-nopeusrajoitusta noudatettiin tunnollisesti. Jalankulkuliikennettä tarkkailtiin paikan päällä 28.2.2014 koulupäivän alkamisaikaan, jolloin koulun kohdalla sijaitsevan suojatien ylitti koulun suuntaan vajaat 40 lasta sekä päiväkodin suuntaan noin 30 lasta. Lisäksi 13 nuorta ylitti kadun muualta kuin suojatieltä. Alikulkua käytettiin vähän. Päiväkodin suuntaan menevillä pienillä lapsilla oli aina saattaja mukana, ja kouluun kulkevat 3.-9.-luokkalaiset omaavat jo edellytykset turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Valtaosa koululaisista käyttää muita mm. Vuosaaren keskuspuiston raitteja saapuessaan koululle.

Näkemät ovat Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien liittymässä hyvät, koska liittyvän suunnan autoilijalla on tilaa havaita ensin jalankulkijat sekä pyöräilijät ja tämän jälkeen pääsuunnan autot. Pensaikkoa raivataan Hiekkalaiturintien ja Leikosaarentien näkemien parantamiseksi.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566