Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kj / Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om en fond för startlån till småföretagare

HEL 2013-015159 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Laura Kolbe och två andra ledamöter väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloitteen liite

2

Kolbe Laura valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 37

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Kolbe och 2 andra ledamöter föreslår i sin motion en alternativ finansieringsmodell för småföretagare. Enligt motionen ska Helsingfors stad, högskolorna i regionen, företagsorganisationer och övriga eventuella samarbetspartner överväga grundande av en Helsingforsfond för startlån för småföretagare som ett mjukare finansieringsalternativ.

FöretagsHelsingfors är Helsingfors stads eget servicecenter för blivande och nuvarande företagare. Centret erbjuder bl.a. företagsrådgivning, företagarutbildning, företagskuvöstjänster och företagstjänster för invandrare. Med stöd av Helsingfors företagsrådgivning har mer än 10 000 nya företag grundats och 80 % av dem som deltagit i rådgivningstjänsterna är fortfarande verksamma efter fem år. Av alla företag som grundas i Helsingfors fungerar 85 % inom servicebranschen.

Det är viktigt att inom ramen för företagsrådgivningen för företaget upprätta en realistisk affärsverksamhetsplan och bl.a. en finansieringskalkyl, vilka eventuella finansiärer för affärsverksamheten förutsätter i förhandlingarna. I Helsingfors är finansiärerna i typiska fall penninginrättningar eller Finnvera som beviljar lån till både nya och redan fungerande små och medelstora företag för finansiering av investeringar, driftskapitalet eller endast en del av aktiekapitalet. Finnvera beviljar även proprieborgen för lån beviljade av penninginrättningar.

Föredraganden konstaterar att Helsingfors stads FöretagsHelsingfors tjänster ovan är av stor betydelse med tanke på framgången i företagets inledningsfas och anskaffning av finansiering från utomstående aktörer. Kännedomen om företagsverksamheten och verksamhetsbranschen, företagarens förpliktelse och tillräckliga kapitalinvesteringar hjälper avsevärt i att få finansiering på marknadsvillkor.

Ett av målen i strategiprogrammet 2013–2016 för Helsingfors stad är att skapa ett livskraftigt Helsingfors som är den företagsvänligaste staden i Finland år 2016. Staden strävar att med sin verksamhet bidra till tillväxten i synnerhet inom ICT-, välbefinnande-, turist-, miljöaffärsverksamhets- och formgivningsbranscherna. Åtgärderna i strategiprogrammet förbättrar verksamhetsförutsättningarna för företag bl.a. genom markanvändning och tomtpolitik. Utvecklingen i branscherna främjas bl.a. genom anläggnings- och tillväxtföretagsrådgivning och samarbete med högskolor och forskningsinstitut.

Föredraganden konstaterar att lån beviljade av en fond för startlån innebär beräkning och tagning av en kreditrisk som inte kan anses som Helsingfors stads primära uppgift. Staden skapar verksamhetsförutsättningar för småföretagare och ger informativt stöd på många olika sätt. Ett av de viktigaste målen för Finnveras verksamhet är att öka och finansiera företagsverksamheten i nystartade företag. Finnvera fördelar den kreditrisk som finanseringen medför med andra finansiärer, men kan i egenskap av Finska statens specialfinansieringsinstitut ta större risker än andra.

Föredraganden konstaterar att det inte är ändamålsenligt att inrätta en fond för startlån till småföretagare enligt ledamoten Kolbes och två andra ledamöters förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloitteen liite

2

Kolbe Laura valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 37

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 434

HEL 2013-015159 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Laura Kolben ja kahden muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566