Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/36

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 173

Stj / Den av ledamoten Fatbardhe Hetemaj väckta motionen om möjligheten till musiklekskolor i daghem

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Fatbardhe Hetemaj väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige godkänna följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att barnomsorgsverket utreder hur det går att aktivt främja hobbymöjligheterna för alla barn bland annat genom att 1) öka samarbetsprojekten mellan daghemmen och kulturväsendet, 2) fortbilda personalen och 3) rekrytera personer kunniga i konstpedagogik. Samtidigt utreds det hur det går att öka hobbyverksamheten i daghem efter daghemsdagen exempelvis genom uthyrning av lokaler för musiklekskoleverksamhet eller för andra hobbyaktiviteter riktade till barn, såsom motionsgrupper. Stadsstyrelsen bör underrättas om åtgärderna före utgången av året. (Mari Holopainen)

 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Fatbardhe Hetemaj understödd av ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att musiklekskoleverksamhet ska vara möjlig i daghemslokaler då föräldrarna så önskar.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Fatbardhe Hetemajs förslag om återremiss godkänts.

8 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att musiklekskoleverksamhet ska vara möjlig i daghemslokaler då föräldrarna så önskar.

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 30
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho

Blanka: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sari Mäkimattila, Tom Packalén

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Emma Kari, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Sanna Vesikansa hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att barnomsorgsverket utreder hur det går att aktivt främja hobbymöjligheterna för alla barn bland annat genom att 1) öka samarbetsprojekten mellan daghemmen och kulturväsendet, 2) fortbilda personalen och 3) rekrytera personer kunniga i konstpedagogik. Samtidigt utreds det hur det går att öka hobbyverksamheten i daghem efter daghemsdagen exempelvis genom uthyrning av lokaler för musiklekskoleverksamhet eller för andra hobbyaktiviteter riktade till barn, såsom motionsgrupper. Stadsstyrelsen bör underrättas om åtgärderna före utgången av året.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

9 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att barnomsorgsverket utreder hur det går att aktivt främja hobbymöjligheterna för alla barn bland annat genom att 1) öka samarbetsprojekten mellan daghemmen och kulturväsendet, 2) fortbilda personalen och 3) rekrytera personer kunniga i konstpedagogik. Samtidigt utreds det hur det går att öka hobbyverksamheten i daghem efter daghemsdagen exempelvis genom uthyrning av lokaler för musiklekskoleverksamhet eller för andra hobbyaktiviteter riktade till barn, såsom motionsgrupper. Stadsstyrelsen bör underrättas om åtgärderna före utgången av året.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatbardhe Hetemaj och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska bli möjligt med musiklekskoleverksamhet i daghemslokaler som ett tillägg på föräldrarnas bekostnad.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att den grundläggande uppgiften inom småbarnsfostran består av helheten med vård, fostran och undervisning av barn, där det ingår lek, rörelse, utforskning och pyssel. Musik används inom småbarnsfostran i lekar, för att tolka känslor och för att skapa samhörighet.

Dagvård planerad och genomförd av vård- och fostringspersonal erbjuds familjerna mot en dagvårdsavgift som bestäms enligt inkomsterna. Någon annan avgift tas inte ut för verksamheten inom dagvården.

Daghemmen kan hyra ut lokaler för musiklekskoleverksamhet eller annan hobbyverksamhet för barnen omedelbart efter den egentliga dagvårdsdagen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 504

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloitteen loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 25.02.2014 § 26

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuksen perustehtävä muodostuu lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilemista. Musiikki on tärkeä osa-alue varhaiskasvatuksessa. Musiikkia käytetään varhaiskasvatuksessa yhteenkuuluvuuden luojana, tunteiden tulkkina sekä monessa leikissä. Lasten yksilöllisiä mielenkiinnonkohteita sekä tarpeita huomioidaan päiväkodin toiminnassa.

Päivähoidon toimintaa, jota hoito- ja kasvatushenkilökunta on suunnitellut, tarjotaan perheille tulopohjaista päivähoitomaksua vastaan. Mitään muuta maksua ei vaadita toiminnasta, jota tarjotaan päivähoidon raamien sisällä.  

Opetuslautakunta katsoo, että omakustanteinen musiikkileikkikoulutoiminta päivähoidon yhteydessä on lähtökohtaisesti kannatettava ajatus, mikäli sille löytyy kysyntää ja kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua siihen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kaupunki voi myös vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi.

Käsittely

25.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Rydman teki vastaehdotuksen, että kappale 4 ("Vanhempien organisoiman toiminnan…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Opetuslautakunta katsoo, että omakustanteinen musiikkileikkikoulutoiminta päivähoidon yhteydessä on lähtökohtaisesti kannatettava ajatus, mikäli sille löytyy kysyntää ja kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua siihen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta."

ja että lisäksi kappaleet 4 ja 5 ("Kaupunki voi vuokrata…") yhdistetään ja lisätään kappaleeseen 5 sana "myös" sanojen "voi" ja "vuokrata" väliin.

Kannattaja jäsen Raittinen

Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Rydmanin vastaehdotus.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 5.12.2013

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että päiväkodit voivat vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi. Vanhemmilla on myös mahdollisuus olla osallisena päiväkodin toiminnan järjestämisessä päivähoitoyksikön esimiehen kanssa sopien.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että maan hallitus on sopinut rakennepoliittisesta ohjelmasta ja tehnyt linjauksia, joissa esitetään mm. subjektiivisen päivähoidon rajaamista. Kunnan tehtävien laajentaminen ei näin ollen ole mahdollista.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 03.12.2013 § 203

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatbardhe Hetemaj´n ym. musiikkileikkikoulujen mahdollistamista päiväkodeissa koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuksen perustehtävä muodostuu lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilemista. Hoito- ja kasvatushenkilöstön suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaan osallistuvien lasten perheet maksavat tulojen mukaan määräytyvän päivähoitomaksun. Päivähoidossa tapahtuvasta toiminnasta ei peritä muita maksuja.

Lastentarhanopettajan tehtävänä on vastata toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja päiväkodissa joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävässä olevalla tulee olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. Yliopistossa suoritettavaan lastentarhanopettajan tutkintoon sisältyy musiikin didaktiikan opintoja kaikille 4 opintopistettä, jonka lisäksi valinnaisina opintoina opiskelijan on mahdollisuus suorittaa vielä 4 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Musiikki on tärkeä osa-alue varhaiskasvatuksessa.

Päivähoidossa toimintaa toteutettaessa hyödynnetään ammatillisen peruskoulutuksen ohella kunkin työntekijän henkilökohtainen erityisosaaminen eri taideaineiden kuten esimerkiksi musiikin alueelta. Varhaiskasvatuksessa musiikki on sen kuuntelemista, kokemista ja tuottamista esimerkiksi rytmiikan keinoin. Musiikkia käytetään tunnelmien luojana ja tunteiden tulkkina. Lauluhetkissä ja juhlissa musiikki välittää sekä kulttuuriperintöä että ajankohtaista ja myös lasten luomaa kulttuuria.

Päiväkodit voivat vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi. Vanhemmilla on myös mahdollisuus olla osallisena päiväkodin toiminnan järjestämisessä päivähoitoyksikön esimiehen kanssa sopien. Vanhempien organisoiman toiminnan tulee päivähoidon muun toiminnan tavoin olla kaikkien lasten ulottuvilla eikä se voi olla riippuvainen esimerkiksi perheen mahdollisuudesta osallistua tämän rahoittamiseen.

Kaupungin strategiaohjelma vuosille 2013–2016 kehottaa kaupungin kaikkia toimialoja panostamaan omassa toiminnassaan kulttuurin ja liikunnan lisäämiseen. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toteutuksessa hyödynnetään laajasti yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa päivähoitoyksikön kaikille lapsille kohdentuvana ja perustoimintaan kuuluvana elementtinä. Varhaiskasvatusviraston henkilöstölle järjestämä täydennyskoulutus sisältää mm. leikin, liikunnan ja musiikin alueen osaamisen kehittämistä. Tähän liittyvää yhteistyötä on mahdollista tehdä erilaisten projektien ja yhteisten tapahtumien muodossa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hannele Lakkavaara, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42544

hannele.lakkavaara(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566