Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Jaa-äänet: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Hennariikka Andersson, Laura Kolbe

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa esitetyillä perusteilla, että Helsingin kaupunki ja sen edustajat HSL-konsernissa toimisivat niin, että Veolia konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa ei tehtäisi eikä uusittaisi liikennöintisopimuksia. Lisäksi he ehdottavat, että HSL-kuntayhtymän osalta selvitettäisiin mahdollisuudet purkaa voimassa olevat sopimukset. Perusteluna esitykselle on, että Veolia Transport Finland on osa  kansainvälistä monialakonsernia, johon kuuluvat yhtiöt toimivat Israelin laittomasti miehittämillä alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että HSL-kuntayhtymä vastaa Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä ja tilaamisesta. HSL-kuntayhtymä kilpailuttaa bussiliikenteen ja sillä on sopimuksia myös Veolian kanssa.

HSL noudattaa toiminnassaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007, erityisalojen hankintalaki). Tarjoajana olevan oikeushenkilön osalta aloitteen tekijöiden mainitsema poissulkemisperuste on olemassa, jos tarjoaja on tuomittu yhteisösakkoon tai jos vakavaan virheeseen tai lainvastaiseen tekoon on syyllistynyt tarjoajan johtohenkilö taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Helsingin kaupungin tiedossa ei ole, että Suomessa tarjouskilpailuihin osallistunutta ja Veolia-konserniin kuuluvaa Veolia Helsinki Oy:tä, Veolia Espoo Oy:tä tai Veolia Vantaa Oy:tä tai sen johtohenkilöä koskisi edellä mainittu poissulkemisperuste.

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden mukaan hankintayksiköllä ei ole oikeutta soveltaa kyseistä poissulkemisperustetta tarjoajaan, jos poissulkemisperuste ei koske tätä itseään vaan mahdollisesti jotain muuta tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, elleivät nämä ole olleet mukana tarjoamassa.

Sopimusten uusimisella aloitteen tekijät tarkoittanevat sopimukseen liittyvän option käyttämistä. Tältä osin oikeuspalvelut toteaa, että option käyttämisestä päättää hankintayksikkö oman harkintansa mukaisesti.

Voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa päättymään, jos on olemassa sopimuksen mukainen irtisanomis- tai purkuperuste. Sopimuksen purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomista. Oikeuspalvelut ei tunne HSL-kuntayhtymän ja Veolia-konserniin kuuluvien sopimuskumppanien välisten sopimusten sisältöä eikä sen vuoksi ota edellä mainittua tarkemmin kantaa näiden sopimusten irtisanomiseen tai purkamiseen.

HSL-kuntayhtymä vastaa bussiliikenteen tilaamisesta joten Helsingin kaupunki ei voi suoraan puuttua asiaan. Mahdolliset toimenpiteet pitää tehdä HSL:ssä. HSL on ottanut asiaan kannan ja lausunto on tämän asian liitteenä. HSL:n näkemyksen mukaan sen tiedossa ei ole Veolia Transport Finland konserniin kuuluvien HSL:n sopimuskumppaneiden toimintaan liittyviä vakavia virheitä, joita voitaisiin valtuustoaloitteessa mainituilla perusteilla käyttää poissulkemisperusteina tarjouskilpailuista. Tiedossa ei myöskään ole sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta sopimusten purkamiseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 436

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566