Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/24

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Kaj / Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite yhteistyömahdollisuuksista HUS:in henkilökunta-asuntojen rakentamiseksi

HEL 2013-012979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilkka Taipaleen aloite

2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ilkka Taipale ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki käynnistäisi neuvottelut Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa henkilökunta-asuntojen rakentamiseksi ja tonttien kaavoittamiseksi tähän tarkoitukseen sairaala-alueiden läheisyydessä. Aloitteessa todetaan, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on pitkään ollut pula henkilökunta-asunnoista.

Kaupunginhallitus toteaa, että yleisemmin tarkasteltuna palvelussuhdeasuntojen määrä on hiljalleen vähentynyt kaupungissa. Myös työnantajien kiinnostus työsuhdeasuntojen omistamista ja rakentamista kohtaan on vähentynyt. Hoiva-aloilla palvelussuhdeasuntojen merkitys on pysynyt tärkeänä erityisesti henkilökunnan rekrytointivaiheessa. Helsingissä ja yleensä seudulla tarvitaan työvoimaa hoiva-alalle myös muualta Suomesta. Palvelussuhdeasuntoja tarjoamalla voidaan helpottaa henkilökunnan muuttamista ja turvata rekrytointi.

Kaupunginhallitus katsoo, että asuntomarkkinatilanteen yleisen kireyden ja melko kalliin hintatason vuoksi uusien palvelussuhdeasuntojen rakentaminen on perusteltua. Palvelussuhdeasuntokannan laajentaminen edellyttää kuitenkin ennen kaikkea työnantajien aktivoitumista asiassa.

Helsingin kaupunki ja HUS-Kiinteistöt ovat aloittaneet keskustelut vuoden 2013 aikana tilanteen kartoittamiseksi. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunki edistää omalta osaltaan HUS-Kiinteistöjen työsuhdeasuntotarjonnan lisäämiseen tähtääviä hankkeita mm. tarpeellisin kaavamuutoksin tonteilla, jotka ovat HUS-Kiinteistöjen omistuksessa sekä HUS-Kiinteistöjen tähän tarkoitukseen hankkimilla tonteilla. Tämän lisäksi HUS-Kiinteistöille on tarjottu mahdollisuutta osallistua kaupungin yleiseen tonttihakuun muiden rakennuttajien ohella.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kaupungin on tarkoituksenmukaista jatkaa keskustelua HUS-Kiinteistöjen kanssa yhtiön palvelussuhdeasuntokannan laajentamiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilkka Taipaleen aloite

2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 442

HEL 2013-012979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566