Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/25

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Kaj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om uthyrning av stadsägda strand- och skärgårdsfastigheter

HEL 2013-012982 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston lausunto 22.1.2014

2

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eija Loukoila och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att uthyra strand- och skärgårdsfastigheter i sin ägo till företagare.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från fastighetskontoret och konstaterar att en väsentlig del av de i strandområden och på öar belägna byggnaderna och fritidsställena i stadens ägo har hyrts ut till helsingforsiska föreningar. Hyresavtalen gäller vanligen tills vidare och har 3–12 månaders uppsägningstid. Avtalen upphör ofta genom att hyresgästen sägs upp. Flera av avtalen har fortsatt att gälla i årtionden.

De villaliknande hyresobjekt som har hyrts ut till föreningar för fritidsverksamhet eller annan föreningsverksamhet är cirka 50 till antalet. Lägenhetsytan i dessa uppgår till sammanlagt cirka 13 500 m². Normala affärs- eller kontorslokaler som har hyrts ut till föreningar har inte räknats med här. På basis av lokalernas volym har den största volymen (lokaler på sammanlagt cirka 5 500 m² lägenhetsyta) hyrts ut till helsingforsiska fackorganisationer. Hyresavtalen är mycket stabila och långfristiga.

Resten, cirka 40 objekt som har hyrts ut till föreningar (cirka 8 000 m² lägenhetsyta), har hyrts ut till bl.a. invånarföreningar, fritidsföreningar (fiske, dykning, paddling, natur, scoutverksamhet, konst) och till olika klubbar som samlingslokaler.

Objekt som lämpar sig för turistnäringens behov har konkurrensutsatts i enlighet med målen för näringsstrategin i syfte att producera turisttjänster för att visa upp och utnyttja det maritima Helsingfors. Objekten är knappt 10 till antalet och lägenhetsytan uppgår till cirka 1 200 m². Dessa avtal är tidsbundna och vanligen gäller de i 10–15 år. Det är motiverat att använda visstidsavtal å ena sidan för att trygga hyresgästens investeringar i objektet och å andra sidan med anledning av den långsiktiga marknadsföringen inom branschen.

I praktiken har staden inga sådana på stranden eller i skärgården belägna bristfälligt utnyttjade fastigheter som avses i motionen. Objekten har antingen hyrts ut eller deras hyresavtalet har löpt ut. Årligen blir uppskattningsvis 3–6 objekt lediga. I främsta rummet hyrs de ut till förvaltningar som producerar stadens tjänster. Om staden inte själv behöver ett objekt säljs det.

Objekt som inte kan säljas bl.a. med anledning av pågående detaljplanearbeten uthyrs på basis av ett anbudsförfarande till en förening eller ett företag. Då bestäms hyran enligt anbudet och kriterierna i anbudsförfrågan används som bedömningskriterier, till exempel förutom arrendeanbudet också utnyttjande av skärgården för turism.

Vissa objekt kan inte hyras ut med anledning av deras dåliga tekniska skick. I vissa sällsynta fall har objektet rivits ner av samma orsak eller till exempel därför att man har velat ta strandområdet i rekreationsbruk i enlighet med detaljplanen.

Stadsstyrelsen anser att den nuvarande praxisen jämlikt beaktar stadens egna serviceproduktionsbehov och behoven hos helsingforsiska föreningar och företag. Dessutom ger staden företag möjligheten att utveckla sin verksamhet på det i motionen angivna sättet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston lausunto 22.1.2014

2

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 443

HEL 2013-012982 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566