Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Arrende- och försäljningsgrunder för kvarteret nr 20817 (Västra hamnen, Busholmen)

HEL 2014-000200 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

A

bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera de tomter som ska bildas av det planerade kvarteret nr 20817 i 20 stadsdelen (Västra hamnen) på följande villkor:

1

Årsarrendena för de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 44 euro/m² vy i fråga om fritt finansierade hyresbostäder utan hitasvillkor.

Årsarrendena för de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 44 euro/m² vy i fråga om fritt finansierade ägarbostäder utan hitasvillkor.

Årsarrendena för de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro/m² vy i fråga om ägarbostäder med hitas I- eller hitas II-villkor.

Årsarrendena för de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro/m² vy i fråga om hyresbostäder med statligt räntestöd.

Årsarrendet för de affärslokaler eller dylika och kontorslokaler eller dylika som ska byggas på de tomter som genom tomindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² vy.

Årsarrendena för de offentliga servicelokaler (daghem, lokaler för organisationsverksamhet), utställningslokaler eller dylika lokaler för kulturverksamhet och kommunaltekniska lokaler på de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 17 euro/m² vy.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

2

En andel på 80 % av årsarrendena för de bostadstomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret 20817 tas ut så länge ett statligt bostadslån som beviljats för byggandet av bostadshus på tomterna inte har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för bostadsbyggandet.

På grund av att en begynnelseårsnedsättning gäller för de tomter som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 tas 70 % av arrendet ut i fråga om tomter för bostadsproduktion med statligt stöd och 80 % i fråga om tomter för produktion med fri finansiering till 31.12.2018.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor. I fråga om hitasproduktion gäller dessutom de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen föreskrivna villkoren för reglering av pris- och kvalitetsnivån på bostäder.

B

bemyndiga fastighetsnämnden att alternativt i stället för utarrendering sälja de tomter för produktion av fritt finansierade hyres- och/eller ägarbostäder utan hitasvillkor som genom tomtindelning ska bildas av det planerade kvarteret nr 20817 i 20 stadsdelen (Västra hamnen) på följande villkor:

1

Försäljningspriset för de tomter för produktion av fritt finansierade hyres-  och/eller ägarbostäder utan hitasvillkor som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret 20817 uppgår till 1 075 euro/m² vy till 30.6.2015.

Försäljningspriset för de affärslokaler eller dylika och kontorslokaler eller dylika som eventuellt byggs på de tomter för produktion av fritt finansierade hyres-  och/eller ägarbostäder utan hitasvillkor som genom tomtindelning ska bildas av kvarteret nr 20817 uppgår till 535 euro/m² vy till 30.6.2015.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna våningsytan beaktas inte då försäljningspriset bestäms.

Såvida den slutliga sammanräknade våningsytan på de av kvarteret nr 20817 genom tomtindelning bildade tomterna i det bygglov som vunnit laga kraft överstiger den maximala byggrätten enligt tomtindelningen eller om byggrätten enligt tomtindelningen i övrigt överskrids, har staden rätt att ta ut en motsvarande tilläggsköpeskilling för varje överstigande kvadratmeter våningsyta.

På köpeskillingen, som bestäms på det ovan angivna sättet, betalas från 1.7.2015 en årlig ränta på 3 % tills affären ingås.

2

I övrigt gäller för tomtaffärerna för de tomter för produktion av fritt finansierade hyres- och/eller ägarbostäder utan hitasvillkor som genom tomtindelning bildas av kvarteret nr 20817 de sedvanliga villkor som tillämpas vid stadens fastighetsaffärer och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor och preciserande villkor om hur köpeskillingen bestäms.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginhallituksen varauspäätös 21.6.2010 (812 §)

2

Kaupunginhallituksen varauspäätös 25.6.2012 (782 §)

3

Kopio kaavamuutoksen nro 11770 kaavakartasta

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I inledningsområdet för Busholmen (området i detaljplaneändringen nr 11770) finns bl.a. kvarteret nr 20817, som i nuläget består av tomten för verksamhetslokaler (KTY) nr 20817/1 och tomterna för flervåningshus (AK) nr 20817/2–4.

Detaljplanen för kvarteret nr 20817 kommer att ändras (detaljplaneändring nr 12204, som vid sitt ikrafttädande upphäver en del av detaljplaneändringen nr 11770). Den sammanlagda byggrätten i kvarteret kommer att uppgå till cirka 23 000 m² vy, varav minst 1 500 m² vy ska reserveras för affärs-, butiks- och utställningslokaler eller övriga lokaler för kundservice i första våningen i huset vid gatan.

Kvarteret har reserverats för Stiftelsen Kvarteret Victoria r.s. Enligt villkoren för reserveringsbeslutet ska högst cirka 20 % av bostadsbyggrätten i kvarteret förverkligas som hyresbostäder för äldre och/eller konstnärer, minst cirka 20 % som hyresbostäder med statligt räntestöd, minst cirka 20 % som ägarbostäder med hitasvillkor och högst cirka 40 % som fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder utan hitasvillkor. Avsikten är att indela kvarteret i flera tomter för olika upplåtelse- och finansieringsformer i framtiden.

Meningen är att utöver bostäder också bygga service- och kontorslokaler och dylika på sammanlagt cirka 4 000 m² vy i samband med projektet. Kvarteret kommer att ha bl.a. kaféer, restauranger, ett bildkonstcenter, en ungdomsverkstad, ett svenskspråkigt daghem och lokaler som lämpar sig för teaterverksamhet (Victoriasalen) avsedda för hela Busholmen.

Avsikten är att genom långfristiga avtal utarrendera de tomter för produktion av ägarbostäder med hitas I- eller II-villkor och hyresbostäder med statligt räntestöd som ska bildas av kvarteret nr 20817. Arrendevillkoren har bestämts med beaktande av arrendegrunder som tidigare fastställts i samma område, stegringen i priset för tomtmarken i området och utvecklingen i Busholmens område i syfte att uppnå en konsekvent prissättning. I prisnivån 12/2013 (index 1901) uppgår priset för tomterna i fråga till 665 euro (cirka 532 euro med den s.k. aranedsättningen). Arrendets teoretiska inverkan på boendekostnaderna uppgår då till cirka 2,66 euro/m² vy i månaden (cirka 2,13 euro/m² vy i månaden med den s.k. aranedsättningen).

Avsikten är att till bostadsaktiebolag som ska grundas antigen genom långfristiga arrendeavtal utarrendera eller sälja de tomter för produktion av fritt finansierade hyres- och/eller ägarbostäder utan hitasvillkor som ska bildas av kvarteret nr 20817. I prisnivån 12/2013 (index 1901) uppgår priset för dessa tomter till 836 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då till cirka 3,35 euro/m² bostadsyta i månaden. Om man i stället för utarrendering säljer de tomter för produktion av fritt finansierade hyres- och/eller ägarbostäder som bildas av kvarteret föreslås det att tomternas försäljningspris ska uppgå till 1 075 euro/m² vy. Priset baserar sig på en utomstående aktörs bedömningsutlåtande om priset på byggrätten i det intilliggande kvarteret nr 20801 och priset motsvarar därigenom det gängse marknadsvärdet.

Den för tomterna med anledning av att byggarbetena i området är ofullbordade föreslagna begynnelsårsnedsättningen som ska gälla till 31.12.2018 har inte beaktats i priskalkylerna ovan. För bostadstomter för produktion med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten för tomten som motsvarar denna föreslås utöver arava- eller räntestödsnedsättningen även en begynnelseårsnedsättning på 30 % och för fritt finansierade objekt en begynnelseårsnedsättning på 20 % till 31.12.2018. Begynnelseårsnedsättningen sänker priserna ovan med 30 % i fråga om objekt med statligt stöd och 20 % i fråga om objekt med fri finansiering till 31.12.2018.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) är årsarrendet
för en bostadstomt 4 % och för övriga tomter 5 % av tomtens kalkylmässiga pris, vilket bestäms enligt den huvudsakliga dispositionen för tomten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginhallituksen varauspäätös 21.6.2010 (812 §)

2

Kaupunginhallituksen varauspäätös 25.6.2012 (782 §)

3

Kopio kaavamuutoksen nro 11770 kaavakartasta

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 474

HEL 2014-000200 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) suunnitellusta korttelista nro 20817 muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra-asuntojen osalta 44 euroa. 

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen osalta 44 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas I tai II -ehdoin toteutettavien Hitas-omistusasuntojen osalta 35 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukemien vuokra-asuntojen osalta 35 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville tonteille toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta sekä toimistotilojen ja muiden vastaavien tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville tonteille toteutettavien julkisten palvelutilojen (päiväkoti, järjestötoimintatilat) osalta, näyttely- tai niihin verrattavien kulttuuritoimintaa palvelevien tilojen osalta sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 17 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

2

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona korttelista muodostettaville asuntotonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Alkuvuosialennuksen johdosta korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2018 saakka.

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamisen sijasta vaihtoehtoisesti myymään 20. kaupunginosan (Länsisatama) suunnitellusta korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavat vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevat tontit seuraavin ehdoin:

1

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien kauppahinta on vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai omistusasuntojen osalta 1 075 euroa/k-m²  30.6.2015 asti.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville, vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tuleville tonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta sekä toimistotilojen ja muiden vastaavien tilojen osalta perittävä kauppahinta on 535 euroa/k-m² 30.6.2015 asti.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

Mikäli korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien lopullinen yhteenlaskettu kerrosalan määrä lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittää asemakaavan tai myöhemmin laadittavan tonttijaon mukaisen ko. tontin enimmäisrakennusoikeuden tai mainitusta tonttijaosta ilmenevä rakennusoikeus muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

1.7.2015 alkaen edellä mainituin tavoin määräytyvälle kauppahinnalle maksetaan korkoa 3 prosentin vuotuisen koron mukaan kaupan tekemiseen asti.

2

Muilta osin korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevien tonttien kaupoissa noudatetaan kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavista vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevista tonteista lopulliset kiinteistökaupan kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 95

HEL 2014-000200 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta G2 R4, mm. Välimerenkatu 6 ja 14

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) suunnitellusta korttelista nro 20817 muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka ja muuten seuraavin ehdoin:

1      

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra-asuntojen osalta 44 euroa. 

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien omistusasuntojen osalta 44 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas I tai II -ehdoin toteutettavien Hitas-omistusasuntojen osalta 35 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukemien vuokra-asuntojen osalta 35 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville tonteille toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta sekä toimistotilojen ja muiden vastaavien tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 28 euroa.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville tonteille toteutettavien julkisten palvelutilojen (päiväkoti, järjestötoimintatilat) osalta, näyttely- tai niihin verrattavien kulttuuritoimintaa palvelevien tilojen osalta sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta perittävä vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 17 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

2      

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona korttelista muodostettaville asuntotonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Alkuvuosialennuksen johdosta korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2018 saakka.

3      

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vaihtoehtoisesti myymään 20. kaupunginosan (Länsisatama) suunnitellusta korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavat vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevat tontit seuraavin ehdoin:

1      

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien kauppahinta on vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai omistusasuntojen osalta 1 075 euroa/k-m²  30.6.2015 asti.

Korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettaville, vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tuleville tonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta sekä toimistotilojen ja muiden vastaavien tilojen osalta perittävä kauppahinta on 535 euroa/k-m² 30.6.2015 asti.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

Mikäli korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien tonttien lopullinen yhteenlaskettu kerrosalan määrä lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittää asemakaavan tai myöhemmin laadittavan tonttijaon mukaisen ko. tontin enimmäisrakennusoikeuden tai mainitusta tonttijaosta ilmenevä rakennusoikeus muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

1.7.2015 alkaen edellä mainituin tavoin määräytyvälle kauppahinnalle maksetaan korkoa 3 prosentin vuotuisen koron mukaan kaupan tekemiseen asti.

2      

Muilta osin korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavien vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevien tonttien kaupoissa noudatetaan kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään korttelista nro 20817 tonttijaolla muodostettavista vapaarahoitteiseen ilman Hitas-ehtoja toteutettavaan vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon tulevista tonteista lopulliset kiinteistökaupan kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566