Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Kaj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kaupungin ara-asuntojen vuokrankorotuksiin puuttumisesta

HEL 2013-013603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 21.1.2014

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin tulisi puuttua sen ara-asuntojen vuokrien nousuun.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistuksessa olevasta ara-vuokra-asuntokannasta huolehtiva Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toimii omakustannusperiaatteella. Hekan tehtävänä on tarjota kohtuuhintaista asumista. Yhtiö ei tavoittele voittoa ja kerättävillä vuokrilla katetaan kaikki menot.

Kaupunginhallitus viittaa Hekalta saatuun lausuntoon ja toteaa edelleen, että Hekan vuokrat nousivat vuodelle 2013 keskimäärin 3,33 % ja vuodelle 2014 keskimäärin 2,37 %. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen vuokrat nousivat vuonna 2012 keskimäärin 3,7 % ja vuonna 2013 (kolmannen vuosineljänneksen tilasto) keskimäärin 3,5 % vuodessa. Hekan vuokrankorotukset ovat olleet siis keskimääräistä alhaisempia.

Vuokrilla katetaan muun muassa kiinteistöjen lämmitys, huolto, siivous, lainojen lyhennykset ja korjaukset. Helsingin kaupunki on yhtiön omistajana määrittänyt Hekan tehtäväksi kiinteistökannan ylläpidon ja arvon säilyttämisen. Kiinteistökannan ylläpito vaatii kohteiden suunnitelmallista korjaamista. Suuret peruskorjaukset rahoitetaan korkotukilainalla ja pienemmät tulorahoituksella. Kaupunki on konserniohjauksessaan määrittänyt, että peruskorjauksien omavastuuosuutta kasvatetaan 10 %:sta 20 %:in vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2014 Hekan asuntojen keskineliövuokra on 10,80 euroa/m2/kk, kun taas vapaarahoitteisten asuntojen keskineliövuokra Helsingissä vuonna 2013 oli 16,81 euroa/m2/kk.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että ara-asuntojen vuokrankorotukset pyritään jatkossakin pitämään maltillisena kuitenkin niin, että samalla huolehditaan kiinteistökannan ylläpidosta ja arvon säilyttämisestä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 21.1.2014

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 445

HEL 2013-013603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566