Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 148

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite valtuustoaloitteiden käsittelyn kilpailuttamisesta

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Belle Selene Xia esittää aloitteessaan, että kaupunki

1. kilpailuttaisi valtuustoaloitteen käsittelemisen ja tukisi Helsingin pienyrittäjiä tässä kilpailutuksessa;
2. ostaisi objektiivisen kolmannen osapuolen laatimaan toimintasuunnitelman valtuustoaloitteesta kaupungin virkamiehille; ja
3. ei osallistuisi Guggenheimin kaltaisten hankkeiden soveltuvuuden selvitystyöhön veronmaksajien rahoilla.

1. Kaupunginhallitus esittää vastauksenaan kohtaan yksi, että valtuustoaloitteiden valmistelussa on kysymys päätösvalmistelusta, joka on hallintomenettelyä. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset  Aloitteet käsitellään kuntalain, kaupunginvaltuuston työjärjestyksen ja hallintosäännön mukaan. Kaupunginhallituksessa asiat esittelee esittelijä. Kaupunginhallitukseen ja muihin toimielimiin asiat valmistelevat viranhaltijat ja työntekijät. Esimerkiksi rikoslain 40 luvun virkarikossäännökset koskevat sekä viranhaltijoita että kunnan työntekijöitä.

Hallintoasian valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat tosiasiat. Esittelijä vastaa valmistelusta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle päätösehdotuksen. Aloitteita valmisteltaessa pyydetään tarvittavilta tahoilta, kuten lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja laitoksilta, lausuntoja, joiden perusteella aloitevastaus voidaan valmistella. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, lausuntoja voidaan pyytää myös muilta tahoilta.

Kuntalain säännösten mukaan kunnan hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisten toiminnasta, tehtävistä ja toimivallan jaosta  (16 §) sekä hyväksyy hallintosäännön, jossa määrätään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä, muun muassa esittelystä (50 §). Lisäksi kuntalain mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat (53 §).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan asioiden käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus. Hallintosäännön 8 §:ssä määrätään, että toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestystä lukuun ottamatta. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus.

Kaupunginhallitus katsoo näin ollen, että aloitteiden valmistelua ei voida ulkoistaa, vaan se on laissa säädettyä ja johtosäännöissä määrättyä virkatyötä. Lisäksi asiantuntijapalveluiden ostamisessa ei muutenkaan voitaisi suosia paikallisia ja/tai pieniä yrityksiä, vaan kilpailutus tulee aina tehdä objektiivisin perustein.

2. Kaupunginhallitus esittää vastauksenaan kohtaan kaksi, että tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan kuuluu valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia ja niiden valmistelua koskeva arviointiaihe. Tarkastuslautakunta esittää tämän valtuustolle osana normaalia raportointiaan. Näin ollen ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit ei ole tarkoituksenmukaista ainakaan toistaiseksi ostaa selvityksiä tai suunnitelmia kaupungin ulkopuoliselta taholta.

3. Kaupunginhallitus esittää vastauksenaan kohtaan kolme, että osallistumisratkaisut erilaisiin hankkeisiin tehdään aina erillisen harkinnan perusteella. Päätökset osallistumisesta tekee joka kerta toimivaltainen toimielin tai viranhaltija. Näin ollen kategorista vastausta ei ole tarkoituksenmukaista antaa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

2

Allekirjoitettu, Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 16

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 427

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 12.11.2013

HEL 2013-012973 T 00 00 03

Oikeuspalvelut toteaa seuraavaa:

Kuntalain 16 §:n mukaan hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kuntalain 50 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintoäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä, mm. esittelystä.

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan asioiden käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen ehdotus. Hallintosäännön 8 §:ssä säädetään, että toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestystä lukuun ottamatta. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus.

Kuntalain 28 §:ssä säädetään kunnan asukkaan aloiteoikeudesta. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista sääntelyä. Kuntalain 15 §:ssä säädetään, että valtuutetun aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestykseen.

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään, että valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.

Hallintoasian valmistelussa selvitetään päätöksentekoa varten tarvittavat tosiasiat. Asia on selvitettävä riittävästi ja asianmukaisesti ja hankittava asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Esittelijä vastaa valmistelusta ja on valmistelun perusteella velvollinen tekemään asiassa toimielimelle päätösehdotuksen. Aloitteita valmisteltaessa pyydetään tarvittavilta tahoilta, kuten lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta, lausuntoja, joiden perusteella aloitevastaus voidaan valmistella. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, lausuntoja voidaan pyytää myös muilta tahoilta.

Valtuustoaloitteiden valmistelussa on kysymys päätösvalmistelusta, joka on hallintomenettelyä. Ne käsitellään kuntalain, kaupunginvaltuuston työjärjestyksen ja hallintosäännön mukaan.  Kaupunginhallituksessa asiat esittelee esittelijä. Kaupunginhallitukseen ja muihin toimielimiin asiat valmistelevat viranhaltijat ja työntekijät. Esim. rikoslain 40 luvun virkarikossäännökset koskevat sekä viranhaltijoita että kunnan työntekijöitä.

Oikeuspalvelut toteaa, että tällainen päätösvalmistelun ulkoistaminen ei ole mahdollista.

Vaikka toiminta voitaisiinkin ulkoistaa ja kilpailuttaa paikallisia, yrityksiä voisi asettaa etusijalle.

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566