Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/48

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 185

Sj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite avustajan maksuttomasta tai alennetusta lipusta kaupunginteatteriin

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 46 muuta valtuutettu esittävät, että kaupunki selvittää kaupunginteatterilta mahdollisuutta, että teatteri myöntäisi vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avustajille maksuttoman tai alennuslipun, kun he vievät avustettavaansa teatteriin.

Helsingin kaupunginteatteri on osa kaupunkikonsernia, mutta itsenäinen säätiö. Sen vuoksi aloitteesta ei ole pyydetty kaupunginteatterilta lausuntoa. Valtuutettu Muttilaisen aloite on kuitenkin toimitettu kaupunginteatterille. Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on samassa yhteydessä pyytänyt, että kaupunginteatteri selvittää mahdollisuutta esitettyyn käytäntöön siirtymiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilasen aloite

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 466

HEL 2013-014521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566