Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/5

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 142

Avskedsansökan från verkställande direktören för affärsverket trafikverket

HEL 2014-005494 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja verkställande direktör Matti Lahdenranta avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket trafikverket räknat från 1.7.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Verkställande direktören för affärsverket trafikverket Matti Lahdenranta har anhållit om avsked från tjänsten som verkställande direktör för att 1.7.2014 övergå till specialuppgifter och räknat från 1.1.2015 gå i pension.

Med stöd av 9 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk är behörighetsvillkoren för affärsverkets direktör högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Med stöd av 10 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk är det stadsfullmäktige som väljer direktör sedan direktionen gett utlåtande om de sökande och som avslutar direktörens tjänsteförhållande.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

Totallönen för tjänsten bestäms enligt kompetensklass 24 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen i kompetensklass 24 är 7390,35–10675,62 euro i månaden. Mer information på finska om lönesystemet för ledningen finns på adressen www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana affärsverket trafikverket att utlysa tjänsten som verkställande direktör med de behörighetsvillkor som framgår av
instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk och av stadens språkkunskapsstadga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

HKL

Ao. henkilö

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 507

HEL 2014-005494 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää toimitusjohtaja Matti Lahdenrannalle eron Liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.7.2014 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566