Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/12

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Mikko Suomalainen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Anita Nyberg till ny nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Mikko Suomalaisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Mikko Suomalainen anhåller 4.2.2014 om befrielse från uppdraget som
nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Mikko Suomalainen till nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny nämndeman för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Mikko Suomalaisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 237

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mikko Suomalaiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

2.     valita Anita Nybergin uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566