Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Nasima Razmyar oli valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten voidaan kehittää Sipoonkorven kansallispuiston hoitoa ja tiedottaa siitä aktiivisesti kaupunkilaisia yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kaupunginvaltuusto edellyttää samalla, että selvitetään, miten voidaan toteuttaa Sipoonkorven kansallispuiston tiedotuskeskus tai vähintäänkin infopiste siten, että kaupunkilaiset tulevat mahdollisimman hyvin palvelluiksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nasima Razmyarin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten voidaan kehittää Sipoonkorven kansallispuiston hoitoa ja tiedottaa siitä aktiivisesti kaupunkilaisia yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kaupunginvaltuusto edellyttää samalla, että selvitetään, miten voidaan toteuttaa Sipoonkorven kansallispuiston tiedotuskeskus tai vähintäänkin infopiste siten, että kaupunkilaiset tulevat mahdollisimman hyvin palvelluiksi.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Päivi Storgård

Tyhjä: 28
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 12
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Tarja Tenkula

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nazima Razmyarin ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Nasima Razmyar ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kiirehtii Sipoonkorven kansallispuiston hoidon ja käytön kehittämistä ja tiedottaa siitä aktiivisesti kaupunkilaisille.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan ja ympäristölautakunnan lausuntoihin viitaten, että Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtion maalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Alueen reittien, infotaulujen ja muiden palveluvarusteiden tekeminen on Metsähallituksen vastuulla.

Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset luonnonsuojelualueet. Suunnitelman valmistelun aikana toteutettiin mittava vuorovaikutusmenettely, jonka yhteydessä sekä viranomaisilla että järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Kaupunginhallitus on antanut Metsähallitukselle lausunnon hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Osa aloitteessa esitetyistä kysymyksistä ja ongelmista saa ratkaisunsa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Reittien merkitseminen ja taukopaikkojen rakentaminen ovat Metsähallituksen keskeistä osaamisaluetta ja pääosin ratkaistu hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelma ei kuitenkaan poista peruskysymystä siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on poikkeuksellisen käyttöpaineen alla toimiessaan muista kansallispuistoista poiketen myös eräänlaisena helsinkiläisten lähivirkistysalueena.

Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siitä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita. Tässä kaupungin eri virastojen ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on tärkeää. Liikuntaviraston panos on keskeinen Sipoonkorpeen rajoittuvien reittien suunnittelussa ja toteutuksessa, ja virasto on aktiivisesti osallistunut alueen eri kehittämispalavereihin.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa, ja sen tultua hyväksytyksi myös kansallispuiston käytöstä tiedottamista parannetaan. Vaikka päävastuu tiedotuksesta on Metsähallituksella, myös kaupungin kanavien kautta on aiheellista jakaa tehokkaasti tietoa alueen käyttömahdollisuuksista. Laajan tiedotuskeskuksen perustaminen yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista asemakaavan käsittelyn yhteydessä. Pienempi infopiste on helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2014 § 75

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 168

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 335

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus yksin. Metsähallitus on tämän vuoden aikana saanut valmiiksi hoito- ja käyttösuunnitelman ja pyytänyt siitä lausunnot mm. Helsingin kaupungilta. Suunnitelman valmistelun aikana toteutettiin mittava vuorovaikutusmenettely, jonka yhteydessä sekä viranomaisilla että järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Sekä Metsähallitus että Helsingin eri virastojen edustajat pitävät yhteistyön jatkamista ja tiivistämistä tärkeänä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa, ja sen tultua hyväksytyksi myös kansallispuiston käytöstä tiedottamista parannetaan. Vaikka päävastuu tiedotuksesta on Metsähallituksella, myös Helsingin kaupungin kanavien kautta on aiheellista jakaa tehokkaasti tietoa alueen käyttömahdollisuuksista.

Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Osa aloitteessa esitetyistä kysymyksistä ja ongelmista saa ratkaisunsa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Se ei poista peruskysymystä siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on poikkeuksellisen käyttöpaineen aluetta toimiessaan maaseudun kansallispuistoista poiketen myös helsinkiläisten eräänlaisena lähivirkistysalueena.

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin olisi tuettava Metsähallitusta reittien merkitsemisessä ja taukopaikkojen rakentamisessa. Nämä ovat kuitenkin Metsähallituksen keskeistä osaamisaluetta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa pääosin ratkaistuja asioita. Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä yhteistyö puistohallinnon kanssa on tärkeää.

Aloitteessa esitetään tiedotuskeskuksen perustamista yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen. Laaja tiedotuskeskus on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista siinä vaiheessa. Pienempi infopiste on vähintään tarpeellinen ja helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen hyvä tavoitettavuus joukkoliikenteellä on myös yleiskaavatyössä asetettu tavoite.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 14.11.2013 § 204

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Alueen reittien, infotaulujen ja muiden palvelusvarusteiden tekeminen on Metsähallituksen vastuulla kansallispuiston alueella.  Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset luonnonsuojelualueet.

Metsähallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä Helsingin kaupungin eri virastojen ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on tärkeää.

Liikuntavirasto on suunnannut palvelunsa eri ulkoilualueilla valaistujen ulkoilureittien rakentamiseen ja ylläpitoon. Reittiverkostoja laajennetaan ja reittejä peruskorjataan sekä kehitetään vuosittain. 

Liikuntaviraston panos on keskeinen Sipoonkorpeen rajoittuvien reittien suunnittelussa sekä toteutuksessa ja virasto on aktiivisesti osallistunut alueen eri kehittämispalavereihin.

Käsittely

14.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystekstiä korjaten aloitteen päivämääräksi 19.6.2013.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566